Logo
Wydrukuj tę stronę

Mają wielkie serca dla dzieci

od prawej: Barbara Sługocka-Wilk, Jadwiga Jagieło, Katarzyna Jastrząb, Bożena Baran, Marzena Węgrzyn od prawej: Barbara Sługocka-Wilk, Jadwiga Jagieło, Katarzyna Jastrząb, Bożena Baran, Marzena Węgrzyn Fot. archiwum

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci powstała bo każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa. Wspierają dzieci i rodziców z rodzin zastępczych. O misji i wyzwaniach fundacji z Jadwigą Jagieło rozmawiali Pasjonauci.

REKLAMA


Czym zajmuje się fundacja? Jak, kiedy powstała?

Głównym celem statutowym Fundacji jest wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Nasze motto, obrazuje nasze działania:

"Każda RODZINA jest WAŻNA. Każde dziecko ma prawo do SZCZĘŚLIWEGO dzieciństwa. Każde dziecko ma prawo do RODZINY".

Zespół Fundacji dobiera indywidualnie rodzaj pomocy czy terapii; na najwyższym poziomie stara się zaopiekować kompleksowo DZIECKIEM i RODZINĄ.

- Czuwamy nad przestrzeganiem szacunku, bezpieczeństwa, prawa. Wraz z przyjaciółmi postanowiliśmy pomagać i wspierać rodziny i dzieci w kryzysowych sytuacjach. W 2017 roku dojrzeliśmy do decyzji i Założyliśmy Fundację Wielkie Serce dla Dzieci aby wspierać wieloaspektowo rodzinę - zawsze stawiając na pierwszym miejscu szeroko rozumiane dobro dziecka - informuje Fundacja.

Zespół Fundacji tworzy grupa specjalistów i praktyków z różnych dziedzin: pedagodzy, psycholodzy, logopeda, rodzice zastępczy z wieloletnim stażem.

- Jako Zespół, doświadczenie zdobyliśmy w pracy społecznej w różnych organizacjach pozarządowych działających na wielu płaszczyznach - zaczynając od rad osiedlowych, lokalnych organizacji pozarządowych pro-dziecięcych takich jak "Dziecko w Krośnie - koło TPD w Krośnie, Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego, aż po ogólnopolskie, takie jak WOŚP czy Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Każde z tych działań uczyło nas, rozwijało, dostarczało nowych przeżyć i przygotowywało do kolejnego etapu działalności społecznej jakim jest praca dla Fundacji - mówią członkowie Fundacji. - Pracujemy zespołowo społecznie. Zmieniamy świat tam gdzie tego potrzebują dzieci - dodają.

Jakie działania podejmuje fundacja w zakresie wsparcia rodzin zastępczych?

Fundacja buduje most współpracy z instytucjami takimi jak PCPRy, MOPR czy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a nawet ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Tworzy przestrzeń do dialogu z Organizatorami Pieczy Zastępczej, przedstawia rozwiązania najlepsze dla dzieci. Namawia do tworzenia Rodzinnych Domów Dziecka.

Fundacja kieruje ofertę profesjonalnych szkoleń do wszystkich osób pracujących z dziećmi z pieczy. - Pomagamy zorganizować wyposażenie dla nowo przyjętych dzieci, odzież i akcesoria. Rozpoczęliśmy współpracę z Bankiem Żywności by wspierać rodziny w zdrowym żywieniu i ulżyć w finansowaniu. Tworzymy grupę wsparcia dla rodziców zastępczych, działamy w poszanowaniu i wymianie doświadczeń. Odpowiadamy na potrzeby rodziców i dzieci przyjętych do rodzin. Bardzo ważne dla nas są też wyjazdy rodzinne o charakterze integracyjno-terapeutycznym, których głównym celem jest wzmocnienie więzi rodzinnych, a dodatkowo dzieci i młodzież uczestniczą w Treningu Umiejętności Społecznych - mówią.

- Staramy się wspierać rodziny w postępowaniu sądowym, w trudnych sprawach wnosimy o uczestnictwo i pomoc Rzecznika Praw Dziecka. Niejednokrotnie występowaliśmy w imieniu rodziców zastępczych do Organizatorów Pieczy Zastępczej, pomagając w załatwieniu wielu spraw na gruncie urząd - rodzina. Udostępniamy miejsce do spotkań dzieci które są w rodzinach zastępczych z ich rodzinami biologicznymi - dodają przedstawiciele Fundacji.

Fundacja rodzicielstwo zastępcze, pokazując jak wiele może zmienić w życiu dzieci, jeden stały opiekun. - Zależy nam na wzmocnieniu pozytywnego wizerunku rodziców zastępczych. W naszych kręgach mamy dzieci i młodzież, która dorasta w rodzinach zastępczych i na naszych oczach rozkwitła w rodzinach. Nie są te zasłyszane historie, ale nasze codzienne życie i obserwacje - mówią.

Fundacja organizuje konferencje w Urzędzie Marszałkowskim, PWSZ Krosno dla służb i osób pracujących z dzieckiem i rodziną. Tematy naszych wcześniejszych konferencji: "Płodowy Zespół Alkoholowy - co to jest?", "Dziecko w pieczy i co dalej?", "Ratujmy więzi rodzinne".

Jakie inne działania?

W ramach arteterapii dzieci biorą udział w różnorodne warsztaty rękodzielnicze np. naturalne mydełka, slime, szycie ręczne, przygotowywanie ozdób okolicznościowych i upominków, pieczenie i ozdabianie pierniczków i wiele, wiele innych.

- Organizujemy wypoczynek dla dzieci w formie kolonii i półkolonii z elementami profilaktyki uzależnień, inteligencji emocjonalnej. Oferta wypoczynku zawsze jest bogata w atrakcje, dlatego dzieci które raz wezmą udział w naszych koloniach chętnie wracają. Pokazujemy i rozmawiamy o rodzinie, wskazujemy gdzie uzyskać wsparcie. Wprowadzamy innowacyjne narzędzie: Karty Przyjaźni - rozwiązywanie konfliktów.

Co jest największym wyzwaniem w działalności fundacji?

Największym wyzwaniem jest zmiana postrzegania rodzicielstwa zastępczego. - Chcemy pokazać wszystkim, jak ważną misją i odpowiedzialnością jest opieka nad bezbronnymi, skrzywdzonymi dziećmi. Praca z dzieckiem daje niesamowita radość i siłę, nam rodzicom zastępczym. Jesteśmy zobowiązani zmieniać życie dzieciom skrzywdzonym nie tylko przez los, ale często przez najbliższych, którzy powinni o nich dbać i ich chronić - mówią.

- Wnioski i rekomendacje z naszej pracy mówią o tym, że bardzo ważna jest realizacja działań prewencyjnych, wzmacniających rodzinę, nakierowanych na pomoc dzieciom i młodzieży wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych poprzez wczesna interwencję oraz profilaktykę, a także wspieranie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny, organizowanie szkoleń i promocja dobrych praktyk. Nasz cel - utworzenia Domowego Ośrodka Wsparcia dla rodzin i dzieci dla mieszkańców woj. podkarpackiego, osób korzystających z systemu pomocy społecznej przy PCPR w Krośnie, Jaśle, Brzozowie, Sanoku i mieście Krośnie i innych - dodają.

Kluczowym problemem dla Fundacji jest posiadanie odpowiednio dużego lokalu, aby móc zorganizować w jednym miejscu wielospecjalistyczną pomoc dla potrzebujących rodzin pieczy zastępczej, rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, rodzin w kryzysie i potrzebujących dzieci.

Jak zostać rodziną zastępczą? Czy to trudne, ile trwa proces?

Pierwsze kroki należy skierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie. Urzędnicy poinformują jakie dokumenty należy złożyć i skierują na szkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Rodzicem zastępczym, może zostać także osoba samotna, nie musi to być małżeństwo. Wymogi wobec kandydatów na rodziców zastępczych określa Ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z dn. Dział III, Rozdz.2.Art.41-45.

Trudno powiedzieć jak długo trwa proces, zależy to od wielu składowych, ale na pewno koło pół roku. Rodzicielstwo zastępcze to bardzo poważna i odpowiedzialna decyzja, więc trzeba się odpowiednio przygotować. Samo szkolenie, to dopiero początek fantastycznej życiowej przygody, ale też początek szkoleń i nauki. Rodzice zastępczy powinni być otwarci na podnoszenie kwalifikacji, uczenie się nowych rzeczy, bo taka droga niesie wiele niespodzianek.

Dlatego Fundacja ZAPRASZA rodziców zastępczych, adopcyjnych, oraz osoby zastanawiające się nad obdarzeniem miłością dzieci które wymagają opieki, do kontaktu. Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem, organizujemy szkolenia, warsztaty i grupy wsparcia.

Czy każdy może zostać rodziną zastępczą?

Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Każde dziecko marzy o bezpiecznym i pełnym miłości domu. By móc cieszyć się beztroskim dzieciństwem, potrzebuje poczucia spokoju, stabilizacji oraz ciepła rodzinnego. Ideą rodzicielstwa zastępczego jest danie dziecku szansy na lepszy start w życie.

Fundacja szuka osób, które czują wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy, miłości i przynależności, a także są gotowe poświęcić swój czas i otworzyć serce.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Ponadto pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora pieczy zastępczej.

W jaki sposób wolontariusze mogą pomóc fundacji?

Pomóc może każdy z nas, na różne sposoby, choćby zmieniając sposób myślenia i patrzenia na naszych wychowanków (to wspaniali młodzi ludzie, którzy budują swoje życie na nowo)! Liczy się każdy pomysł i gest dla podopiecznych Fundacji. Zaczynając od przekazania dobrych niezniszczonych rzeczy i odzieży, artykułów które nie zużyliśmy dla dzieci (pieluchy, obiadki, soczki), artykuły plastyczne, szkolne itp. oraz po swoje wyroby czy usługi. Potrzebujemy wolontariuszy do pomocy w opiece nad dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych. Zabranie na spacer, czytanie bajki, zabawa, w czasie gdy rodzice z innym dzieckiem idą na rehabilitacje lub mają do zrobienia domowe obowiązki.

- Potrzebujemy mentorów aby budować poczucie własnej wartości dla młodzieży w pieczy zastępczej. Potrzebujemy osób, które opowiedzą o swojej pracy zawodowej i tym samym zainspirują młodzież do wybrania zawodu dla siebie. Każdy z nas może da jakąś cegiełkę na rozwój Fundacji i przybliżyć nas do otwarcia Dziecięcego Ośrodka Wsparcia, gdzie będziemy mieć warunki do wspierania dzieci i rodzin na wszystkich płaszczyznach - mówią.

Każdy może wesprzeć misję Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci wpłacając darowiznę lub pomagając w inny sposób.

PODKARPACKI DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

W celu wzmocnienia więzi rodzinnych - na wiosnę Fundacja przygotowuje finalny specjalny weekend dla uczestników spotkań "7 Odcieni Kobiety" z różnymi atrakcjami dla matek i ich córek. Zajęcia mają na celu poprawę relacji matka-córka: wykład psychologa zawodowego, pisanie listów zachęty sobie nawzajem, sesja arteterapii itp.

W projekcie wzięły udział dziewczyny wychowujące się w pieczy zastępczej, córki przyjęte do rodzin, ale i biologiczne. Dlatego projekt "7 Odcieni Kobiety" wpisuje się w promocję rodzicielstwa zastępczego.

30 maja 2021 roku na Zamku w Krasiczynie odbędzie się podsumowanie projektu Fundacji Wielkie Serce Dla Dzieci i Chrześcijańskiej Fundacji Młodzież z Misją pod tytułem "Siedem odcieni kobiety", będzie to sesja fotograficzna "Mam z córkami". - Wśród uczestników mam i córek, będą również Mamy Zastępcze oraz ich (córki biologiczne i powierzone), które chcemy pokazać i wypromować rodzicielstwo zastępcze - mówią.

Więcej informacji na FB w wydarzeniu - tutaj.

  • autor: Redakcja
© KrosnoCity.pl 2008 - 2021