Logo
Wydrukuj tę stronę

XIII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

29 listopada odbędzie się XIII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego. Radni spotkają się 29 listopada przy ul. Bieszczadzka 1, budynek "A", III piętro, sala 308 o godz. 9.00. Zobaczcie program obrad.

Porządek obrad XIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:

1. Otwarcie XIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad XIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji Powiatu Krośnieńskiego z członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej "Beskid Niski".

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2019 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.

11. Wnioski i oświadczenia.

12. Zamknięcie XIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2018