Logo
Wydrukuj tę stronę

Wyprawka szkolna 2016. Sprawdź komu przysługuje

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. PixaBay

Do 9 września rodzice uczniów krośnieńskich szkół mogą składać wnioski o dofinansowanie podręczników w ramach "Szkolnej wyprawki". Zobacz komu przysługuje pomoc i gdzie złożyć wniosek.

REKLAMA


Już teraz rodzice uczniów krośnieńskich szkół mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w  2016 r. "Wyprawka szkolna".

W tym roku pomoc przysługuje uczniom:
- słabowidzącym,
- niesłyszącym,
- słabosłyszącym,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjów, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi."

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski można składać do 9 września do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.
Wysokość dofinansowania uzależniona jest od tego, czy uczeń korzysta z podręczników  do kształcenia ogólnego, czy kształcenia specjalnego i może wynosić od 175 zł do 770 zł.

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu, koszty zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych mogą być zwracane rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do 18 listopada.

Druk wniosku oraz więcej informacji związanych z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2016. "Wyprawka szkolna" dostępnych jest tutaj oraz na stronie www.krosno.pl - zakładka oświata.

Informacje można również uzyskać odpowiednio w szkole oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krosna pok. 326 lub pod numerem telefonu: 13 47 43 326.

umk

  • autor: umk

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021