Logo
Wydrukuj tę stronę

Konsultacje społeczne zmiany granic Krosna

Do 28 lutego potrwają konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Krosna. Prezydent Piotr Przytocki zaprasza mieszkańców do wyrażania opinii.

REKLAMA


Jakie są plany i co się zmieniło?
Planowane jest przyłączenie do Krosna obszaru o powierzchni ok. 121,92 ha, znajdującego się obecnie w granicach administracyjnych Gminy Krościenko Wyżne i Gminy Miejsce Piastowe. Jest to w przeważającej mierze teren byłego lotniska, który Miasto zakupiło w grudniu 2017 r.

Miasto włada tym terenem jako użytkownik wieczysty, lecz aby zrealizować tam niezbędne inwestycje i w pełni wykorzystać istniejący potencjał, potrzebne będzie włączenie go w granice Krosna.

Dzięki strategicznej lokalizacji teren może zostać wykorzystany do przeprowadzenia działań umożliwiających dalszy rozwój Krosna oraz okolicznych gmin. Plany dotyczą budowy drogi łączącej Krosno z węzłem projektowanej drogi ekspresowej S-19, której realizacja powinna się zakończyć do 2025 r. Wpłynie to na poprawę dostępności komunikacyjnej Miasta i jego atrakcyjności dla inwestorów. Tereny wokół łącznika drogowego zostaną uzbrojone i przeznaczone pod innowacyjne inwestycje przemysłowe i usługowe - powstanie strefa inwestycyjna mogąca konkurować z lokalizacjami w pobliżu autostrad i dróg szybkiego ruchu.

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic były już prowadzone w ubiegłym roku. Dlaczego organizowane są po raz drugi?

- Konieczne jest ponowne zebranie opinii mieszkańców, gdyż zmniejszył się obszar, który planujemy przyłączyć do Krosna - informuje Piotr Przytocki, prezydent Krosna. - Jest to wynik rozmów i ustaleń poczynionych z poprzednimi włodarzami Krościenka Wyżnego i Miejsca Piastowego. Wniosek o zmianę granic Krosna będzie uwzględniał pozostawienie w granicach administracyjnych sąsiednich gmin części terenu byłego lotniska, zakupionego przez Miasto - dodaje.

W Gminie Krościenko Wyżne pozostanie obszar 18,47 ha, a w Gminie Miejsce Piastowe - 11 ha. Tereny te znajdują się niezmiennie we władaniu Miasta Krosna jako użytkownika wieczystego. Gminy będą mogły odkupić je od Miasta po dokonaniu zmiany granic.

- Jest to rozwiązanie słuszne, optymalne, uwzględniające interesy i potrzeby rozwojowe wszystkich sąsiadów. Jeśli chodzi o Krosno,  porozumienie wypracowane z poprzednimi wójtami zostanie dotrzymane - podkreśla prezydent Piotr Przytocki.

Co nam daje zmiana granic i kto na niej skorzysta?
- Zmiana granic stworzy szanse rozwojowe dla każdej gminy, której dotyczy - zarówno dla Krosna, jak i Krościenka Wyżnego oraz Miejsca Piastowego - informuje dr Tomasz Soliński. - Obszar byłego lotniska zostanie podzielony w taki sposób, że każda z trzech gmin bezpośrednio na nim skorzysta. Tereny byłego lotniska, które pozostaną w granicach sąsiednich gmin i zostaną przez te gminy odkupione od Krosna, władze będą mogły wykorzystać w sposób zgodny z zapotrzebowaniem - na przykład przeznaczyć dla inwestorów i czerpać korzyści w postaci podatków, nowych miejsc pracy w gminie - zaznacza zastępca prezydenta.

Proponowana zmiana zakłada ograniczenie do minimum negatywnych skutków w stosunku do sąsiednich gmin, gdyż dotyczy terenów niezagospodarowanych. Obejmuje zaledwie jeden budynek mieszkalny, tak więc Krosno nie zamierza zwiększać liczby mieszkańców kosztem swoich sąsiadów.

Dla miasta poszerzenie granic oznacza:
- zdecydowaną poprawę dostępności drogowej. Położenie w znacznym oddaleniu od głównych szlaków komunikacyjnych jest dziś zasadniczą barierą rozwojową;

- możliwość utworzenia nowej, świetnie zlokalizowanej i dużej strefy inwestycyjnej, atrakcyjnej nie tylko dla lokalnych inwestorów, lecz także dużych firm zewnętrznych planujących strategiczne inwestycje;

- perspektywę powstania nowoczesnych, wysokopłatnych miejsc pracy, przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachęcających do zamieszkania w Krośnie i powrotów z emigracji.

Jak wziąć udział w konsultacjach?
- W konsultacjach może wziąć udział każdy, kto mieszka w Krośnie, także osoby niepełnoletnie - informuje dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna. - Wyrażenie opinii jest bardzo proste i nie wymaga wiele czasu. Ankietę konsultacyjną będzie można wypełnić przez Internet lub skorzystać z tradycyjnych formularzy papierowych - dodaje.

Portal konsultacji społecznych, gdzie można zagłosować, znajduje się pod adresem: https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl.

Mieszkańcy, którzy preferują formularze papierowe, mogą je otrzymać w punktach konsultacyjnych lub samodzielnie wydrukować ze strony internetowej www.krosno.pl. Wypełnioną ankietę należy wrzucić do urny w dowolnym punkcie konsultacyjnym albo przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno, w kopercie z dopiskiem "Zmiana granic miasta".

Wykaz punktów konsultacyjnych:
- Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, ul. ks. S. Staszica 2, ul. Prochownia 4 (Urząd Stanu Cywilnego),
- Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1,
- Krośnieńska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska Polskiego 41,
- Hala Sportowo - Widowiskowa, ul. Bursaki 29,
- Kryte lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Bursaki 41,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Piastowska 58,
- Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Grodzka 10.

SZKOŁY PODSTAWOWE:
- SP nr 3, ul. M. Konopnickiej 5,
- SP nr 4, ul. Powstańców Śląskich 37,
- SP nr 5, ul. Grunwaldzka 15,
- SP nr 6, ul. Kletówki 1,
- SP nr 7, ul. ks. S. Decowskiego 9,
- SP nr 8, ul. Prochownia 7,
- SP nr 10, ul. J. i S. Magurów 1,
- SP nr 12, ul. S. Wyspiańskiego 20,
- SP nr 14, ul. Wojska Polskiego 45,
- SP nr 15, ul. S. Kisielewskiego 18.

PRZEDSZKOLA MIEJSKIE:
- PM nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24,
- PM nr 2, ul. J. i S. Magurów 1,
- PM nr 3, ul. Prochownia 4a,
- PM nr 4, ul. Wyzwolenia 6b,
- PM nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42,
- PM nr 8, ul. S. Kisielewskiego 15,
- PM nr 11, ul. S. Wyspiańskiego 20.

Uwaga! Punkty konsultacyjne zlokalizowane w szkołach i przedszkolach będą nieczynne w okresie ferii zimowych (11 - 24.02.2019 r.).

Plany związane ze zmianą granic Krosna zostaną szczegółowo przedstawione podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się we wtorek, 29 stycznia 2019 r. o godz. 17:00 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza przy ul. Kolejowej 1.

Dlaczego udział w konsultacjach jest tak ważny?
Wyniki konsultacji społecznych to bardzo ważny element wniosku o zmianę granic Krosna, jaki Miasto złoży do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Duże zainteresowanie i wysoka frekwencja będą jasnym sygnałem dla władz podejmujących decyzję w tej sprawie, potwierdzającym, jak dużą wagę ma ona dla lokalnej społeczności.

- Krosno ma przed sobą historyczną szansę. Każdy z mieszkańców poprzez oddanie głosu może przyczynić się do tego, żeby tę szansę dobrze wykorzystać. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konsultacjach. Uzyskanie wysokiego poparcia społecznego dla poszerzenia Krosna jest bardzo istotne i każda wyrażona opinia ma duże znaczenie - zachęca prezydent, Piotr Przytocki.

Konsultacje - i co dalej?
Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości w formie raportu. Do końca marca br. Rada Miasta Krosna złoży do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek o zmianę granic. Wniosek zostanie złożony za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego, który w ciągu 30 dni wyrazi w tej sprawie swoją opinię. Decyzja dotycząca proponowanej zmiany granic zapadnie do 31 lipca br. Jeżeli będzie pozytywna - Krosno powiększy się z dniem 1 stycznia 2020 r.

(umk)

  • autor: umk

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021