Logo
Wydrukuj tę stronę

Krosno coraz bliżej rozwiązania problemów komunikacyjnych

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Na najbliższej sesji radni Krosna zajmą się między innymi problemami komunikacyjnymi w rejonie przejazdów kolejowych. Najważniejszą część sesji będzie część obrad poświęcona sprawozdaniom prezydenta z wykonania planów finansowych i udzielenie absolutorium.

REKLAMA


Czerwcowa Sesja Rady Miasta Krosna odbędzie się w czwartek (28 czerwca) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro). Najważniejszymi punktami programu będzie sprawozdanie z wykonania budżetu oraz kwestia udzielenia prezydentowi absolutorium.

W dalszej części planowane jest podjęcie szeregu uchwał, w tym w sprawie rozwiązania problemów wokół przejazdów kolejowych. Sprawa wreszcie nabiera kształtów, samorząd chce przystąpić do etapu projektowego. O planach przeciwdziałania grożącemu miastu paraliżowi drogowemu informujemy już od kilku lat: Nie chcemy paraliżu drogowego. Petycja do władz województwa

Na najbliższej sesji planowane są też zmiany w krośnieńskim programie motywacyjnych stypendiów dla uczniów.

Zobacz cały zaplanowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady.
3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Krosna z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2017 rok.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2017 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały - (projekt Nr LX/1365/18).
5. Informacja o stanie mienia Gminy Krosno.
6. Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2017 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały - (projekt Nr LX/1366/18).

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Krośnie i nadania mu statutu (projekt Nr LX/1367/18).

7.2. zmiany uchwały w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie (projekt Nr LX/1368/18).

7.3 zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2018 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr LX/1369/18).

7.4. zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (projekt Nr LX/ 1370/18).

7.5. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie" (projekt Nr LX/1371/18).

7.6. delegowania radnego do wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego (projekt Nr LX/ 1372 /18).

7.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (projekt Nr LX/1373/18).

7.8. nadania nazwy dla parku miejskiego przy skrzyżowaniu ul. Białobrzeskiej i Stefana Okrzei w Krośnie (projekt Nr LX/1374/18).

7.9. gospodarki nieruchomościami, (dot. m.in. sprzedaży, zamiany, nabycia i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (od Nr LX/1375/18 do Nr LX/1382/18).

7.10. konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Krosna (projekt Nr LX/1383/18).

7.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna" (projekt Nr LX/1384/18).

7.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - z terenu Miasta Krosna" (projekt Nr LX/1385/18).

7.13. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Miejski system zarządzania jakością powietrza" (projekt Nr LX/1386/18).

7.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Sportowej w Krośnie" (projekt Nr LX/1387/18).

7.15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna" (projekt Nr LX/1388/18).

7.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr LX/1389/18).

7.17. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco (projekt Nr LX/1390/18).

7.18. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (projekt Nr LX/1391/18).

7.19. zmiany "Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna" (projekt Nr LX/1392/18).

7.20 zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (projekt Nr LX/1393/18).

8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

pd

  • autor: pd

Przeczytaj także

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021