KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Regulamin korzystania z witryny

Wprowadzenie
Data ustalenia tekstu: 26 Lipiec 2008 r.
Data ostatnio wprowadzonych zmian: Brak zmian.

Witamy w portalu krosnocity.pl. Poniżej przedstawiamy zasady i warunki korzystania z naszego serwisu.

Stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z witryny. Odwiedzając nasz serwis, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązujesz się przestrzegać wszystkie zawarte w nim zasady.

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania. Prosimy, zapoznaj się z nią tutaj.

1. Charakter i cele witryny krosnocity.pl?

Witryna krosnocity.pl jest nieoficjalnym serwisem informacyjno - społecznościowym Miasta Krosna.

2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych

Dostęp do możliwości i usług w krosnocity.pl jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem lub zarejestrowanym użytkownikiem.

Rejestracja otwiera Ci pełne możliwości korzystania z witryny krosnocity.pl - po zarejestrowaniu się możesz przesyłać i publikować w witrynie swoje przemyślenia, informacje, materiały, pobierać pliki, otrzymywać nasz biuletyn. Jeśli nie masz jeszcze co najmniej piętnastu (15) lat, poproś o dokonanie rejestracji rodzica lub opiekuna.

Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny krosnocity.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

Rejestrując się w naszym portalu wyrażasz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych KrosnoCity.pl oraz naszych Klientów. (dotyczy również punktu 11.)

3. Prawa i możliwości użytkowników witryny

Rejestrując się w witrynie krosnocity.pl:

* zgadzasz się dostarczyć podczas rejestracji prawdziwych informacji,
* akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
* zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i przyjmujesz odpowiedzialność za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim dostępem , jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym ujawnisz swój login i hasło,
* zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.

Goście witryny krosnocity.pl mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w witrynie:

* przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych,
* komentowania i oceniania udostępnionych w witrynie materiałów,
* porozumiewania się z innymi użytkownikami witryny i wydawcą na forum dyskusyjnym, czacie, w księdze gości, za pomocą formularza kontaktowego i innych,
* publikowania w witrynie własnych opracowań i innych materiałów.

Zakresu usług witryny może być rozszerzany przez wydawcę.

4. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich

Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z serwisu, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim. Także przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców bądź też - o ile to zostało wyraźnie zaznaczone - dostępne są na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej (GNU/GPL) lub Licencji Wolnej Dokumentacji (GNU/FDL).

Dlatego:

* zgadzasz się na wykorzystywanie wszelkich prezentowanych w witrynie treści, a nieoznaczonych notą, że są udostępniane na warunkach GNU/GPL bądx GNU/FDL, wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku - kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub wydawcy,
* pobierając jakiekolwiek materiały z witryny, sporządzając wydruki, uwzględniając, ale nie ograniczając się do oprogramowania typu shareware, freeware albo opartych na licencji GNU oraz plików pobieranych z serwerów odsyłających do, ale nie powiązanych z witryną krosnocity.pl, zobowiązujesz się do nieusuwania lub nieprzerabiania jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych oraz innych niezbędnych opisów, informacji lub warunków i zastrzeżeń dotyczących użytkownika końcowego jakiejkolwiek kopii takiego dokumentu lub oprogramowania,
* zapewniasz, że do przesyłanych przez Ciebie do witryny jakichkolwiek dokumentów i materiałów posiadasz prawa dysponowania nimi bądź zgodę osób, do których takie prawa należą,
* udostępniając w witrynie krosnocity.pl własne materiały - o ile nie wniesiesz uprzednio w sposób jawny i oczywisty specjalnych zastrzeżeń - wyrażasz zgodę tylko - na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a także udzielasz wydawcy - krosnocity.pl następujących praw: do bezpłatnego kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób tych materiałów w Internecie; w przypadku, gdyby ich publikacja przyniosła wydawcy korzyści materialne, zachowujesz pełne prawo domagania się udziału w tych korzyściach,
* zgadzasz się każdorazowo osobiście upewnić, że jakikolwiek przesyłany do witryny materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza wydawcę witryny krosnocity.pl, pracowników oraz kierownictwo firmy przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez Ciebie do witryny,
* zgadzasz się, że ponosisz całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku Twojego zachowania sprzecznego z powyższymi zastrzeżeniami,

Aby zapewnić możliwość ochrony wydawcy i innych użytkowników przed skutkami niedotrzymywania powyższych zobowiązań, a także aby ochronić Cię przed innymi skutkami, zgadzasz się, że w związku z naruszeniem tych zobowiązań wydawca serwisu krosnocity.pl może w jakimkolwiek momencie zabronić Ci dostępu do witryny.

5. Aktywność użytkowników w witrynie, przesyłanie materiałów

Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w witrynie:

* nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
* nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,
* nie może naruszać zaufania do wydawcy i innych użytkowników witryny i w związku z tym nie będziesz dostarczać informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę korzystającym witryny oraz nie będziesz wykonywać żadnych czynności przeszkadzających, utrudniających lub uniemożliwiających innym użytkownikom korzystanie z witryny czy w jakikolwiek sposób szkodzących witrynie, szczególnie nie będziesz przesyłać wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych programów, a także nie będziesz dostarczać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić wydawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakiegokolwiek prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego, włączając w to, ale nieograniczając się do praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw handlowych, tajemnic handlowych.
* nie może służyć kryptoreklamie bądź jawnej reklamie jakichkolwiek produktów czy usług jakichkolwiek firm prowadzących działalność komercyjną i w związku z tym nie będziesz wykorzystywać możliwości przesyłania materiałów do promowania jakiejkolwiek własnej działalności komercyjnej bądź jakichkolwiek reklam bez wcześniejszej zgody administratora witryny,

Zgadzasz się, aby wydawca witryny krosnocity.pl zmodyfikował bądź usunął każdy Twój wpis, jeśli w mniemaniu wydawcy narusza powyższe zastrzeżenia.

6. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób, bądź, w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie krosnocity.pl, prosimy o przesłanie zawiadomienia na następujący adres: Wszystkie prawa zastrzeżone

7. Zobowiązanie wydawcy

Wszelkie informacje albo jakiekolwiek dane w postaci tekstu, muzyki lub dźwięku, fotografii lub grafiki, video, oprogramowania, kodu lub innych materiałów, stanowiących publiczną albo prywatną zawartość witryny, a także wszelkie mechanizmy uczestnictwa użytkowników we współtworzeniu zawartości witryny, udostępniane są przez wydawcę:

* z dołożeniem wszelkich starań, aby zawartość witryny była zgodna ze stanem aktualnej wiedzy, o poruszanych w witrynie sprawach, oraz aby korzystanie z witryny odbywało się bez problemów technicznych,
* w dobrej wierze, że mogą być przydatne bądź pomocne użytkownikom witryny oraz że każdy użytkownik korzystać z nich będzie z niezbędnym krytycyzmem, a także zgodnie z normami zwyczajowymi, szczególnie zasadami poszanowania godności drugiego człowieka, oraz zgodnie z prawem.

W przypadku zauważenia przez użytkowników błędów, pomyłek, a także wszelkich sugestii dotyczących zarówno zawartości witryny, jak i jej działania, prosimy o nadesłanie swoich uwag za pomocą formularza kontaktowego

8. Wyłączenia gwarancji

W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę krosnocity.pl TAKĄ, JAKA JEST.

Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, nieskuteczne rady, podpowiedzi, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny krosnocity.pl tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. W szczególności:

* Wydawca witryny krosnocity.pl nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,
* Wydawca witryny krosnocity.pl nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie krosnocity.pl publikacja sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności, czy przydatności uzyskanych informacji,
* wydawca nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały pobrane z witryny, lub jakikolwiek odsyłacz, będzie działał bezbłędnie, oraz będzie wolny od wirusów.

Tym samym wszelkie załączone lub zawarte w opublikowanych materiałach gwarancje zostają w myśl postanowień tego punktu Regulaminu anulowane, włącznie z gwarancjami handlowymi i jakościowymi.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

Akceptujesz w pełni zasadę, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani wydawca witryny krosnocity.pl, ani żaden pracownik, redaktor, autor publikujący w witrynie, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki, wykorzystania przez Ciebie informacji, lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem witryny krosnocity.pl, (w tym za szkody i zniszczenia będące skutkiem utraty zysków lub dochodów, utraty możliwości użycia witryny lub jakichkolwiek wykonywalnych programów, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, niedostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych lub sprzętu, lub podobnych zniszczeń), nawet w przypadku, gdyby Wydawca witryny krosnocity.pl został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód i zniszczeń.

W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje podjętych na podstawie zawartych w witrynie materiałów decyzji, w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

Wydawca i autorzy serwisu krosnocity.pl nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez Czytelników na forum, w komentarzach lub w inny sposób. Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię o autorach serwisu.

10. Odszkodowania

Mogą zaistnieć sytuacje, w których w związku z udostępnieniem witryny krosnocity.pl i materiałów w niej zamieszczonych, wobec wydawcy witryny zostanie skierowane roszczenie o odszkodowanie. Niezależnie od podstawy prawnej takiego roszczenia odpowiedzialność wydawcy będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

11. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy, mailing dla użytkowników zarejestrowanych

W witrynie krosnocity.pl są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia, reklamy, banery instytucji i firm - naszych Klientów. Wydawca witryny krosnocity.pl, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.
Rejestrując się w naszym portalu wyrażasz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych KrosnoCity.pl oraz naszych Klientów.

12. Rozstrzyganie sporów

W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

* zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
* zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
* zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.
* zgadzasz się, że wszelkie wynikające z korzystania z witryny krosnocity.pl albo naruszenia jakichkolwiek praw w witrynie krosnocity.pl roszczenia i żądania mogą być kierowane w okresie do jednego roku (1) od momentu zdarzenia, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględnione.

13. Zmiany regulaminu korzystania z witryny krosnocity.pl

Zgadzasz się, że Wydawca serwisu krosnocity.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie, w dowolnym czasie, bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu tuż pod nagłówkiem Wprowadzenie.

WSZYSTKIE PRAWA NIEUDOSTĘPNIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ ZASTRZEŻONE.

14. Informacja kontaktowa

W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących Zasad korzystania z witryny krosnocity.pl, jesteśmy do dyspozycji użytkowników. Prosimy w tym celu korzystać z formularza kontaktowego.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?