Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

30 grudnia ostatnia w tym roku Sesja Rady Miasta

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Krośnieńscy radni, 30 grudnia spotkają się ostatni raz w tym roku podczas XVI Sesji Rady Miasta. Samorząd podejmował będzie uchwały w sprawie kolejnych inwestycji, spraw społecznych, nadania nazwy dla krośnieńskich ulic, czy w sprawach związanych z nieruchomościami. Początek obrad o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 (I piętro). Zobaczcie porządek obrad.

REKLAMA1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji Rady Miasta Krosna.
4. Informacja o zgłoszonych w 2019 r. żądaniach z tytułu obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z kontroli zasadności i sposobu zlecania wykonywania projektów planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2016 - kontynuacja (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr XVI/502/19).  
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Miejski Zespół Szkól Nr 8, ul. Prochownia 7 – budowa zatoki parkingowej" (projekt Nr XVI/503/19),

6.2. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Usługi w zakresie utrzymania i diagnostyki przejazdu kolejowego" (projekt Nr XVI/504/19),

6.3. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ubezpieczenie Gminy Miasto Krosno i jej jednostek organizacyjnych (projekt Nr XVI/505/19),

6.4. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna" (projekt Nr XVI/506/19),

6.5. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Dobudowa punktów świetlnych na osiedlu Markiewicza w Krośnie" (projekt Nr XVI/507/19),

6.6. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr XVI/508/19),

6.7. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie" (projekt Nr XVI/509/19),

6.8. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Modernizacja Hali Sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie" (projekt Nr XVI/510/19),

6.9. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego" (projekt Nr XVI/511/19),

6.10. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na świadczenie usług doradczych przy realizowanych zamówieniach publicznych (projekt Nr XVI/512/19),

6.11. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (projekt Nr XVI/514/19),

6.12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XVI/515/19),

6.13. ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (projekt Nr XVI/516/19),

6.14. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2020 (projekt Nr XVI/517/19),

6.15. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2019 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XVI/518/19),

6.16. przystąpienia Gminy Miasto Krosno do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (projekt Nr XVI/519/19),

6.17. przyjęcia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Gminie Miasto Krosno na rok 2020 (projekt Nr XVI/520/19),

6.18. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Krosno na rok szkolny 2019/2020 (projekt Nr XVI/521/19),

6.19. zmiany uchwały w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym składników mienia Gminy Krosno do korzystania (projekt Nr XVI/522/19),

6.20. przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna "POLANKA I" ul. Zręcińska (projekt Nr XVI/523/19),

6.21. uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (projekt Nr XVI/524/19),

6.22. zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasto Krosno na dofinansowanie budowy altan śmietnikowych (projekt Nr XVI/525/19),

6.23. uchylenia uchwały nr XI/299/19 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia międzygminnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w rej. ul. Granicznej w Krośnie i ul. Dworskiej w Korczynie" (projekt Nr XVI/526/19),

6.24. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie miasta Krosna (projekt Nr XVI/527/19),

6.25. nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr XVI/528/19),

6.26. nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr XVI/529/19),

6.27. gospodarki nieruchomościami w sprawach:

6.27.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XVI/530/19),

6.27.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XVI/531/19),

6.27.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XVI/532/19),

6.27.4. nabycia nieruchomości (projekt Nr XVI/533/19),

6.27.5. zamiany nieruchomości (projekt Nr XVI/534/19),

6.27.6. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XVI/535/19),

6.27.7. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XVI/536/19),

6.27.8. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XVI/537/19),

6.27.9. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XVI/538/19),

6.27.10. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XVI/539/19),

6.28. ustalenia zasad otrzymywania diet przez przewodniczących rad i zarządów dzielnic i osiedli (projekt Nr XVI/540/19),

6.29. uchwalenia planu pracy Rady Miasta Krosna (projekt Nr XVI/541/19),

6.30. uchwalenia plany pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna na 2020 rok (projekt Nr XVI/542/19),

6.31. uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krosna na rok 2020 (projekt Nr XVI/543/19),

6.32. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Krosna na rok 2020 (projekt Nr XVI/544/19).

7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

red.

1 komentarz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Jakość Powietrza

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj