KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Mieszkamy w zdrowym powiecie

  • autor: Ewa Bukowiecka (Starostwo Powiatowe), (red.)
  • poniedziałek, 05, listopad 2012 19:16
  • wielkość czcionki - - + +
  • Wydrukuj

Stan środowiska w powiecie krośnieńskim jest dobry, zgadzacie się z tym? Poprawia się stan wód, a poziom promieniowania elektromagnetycznego jest w normie – to niektóre wnioski z raportu o stanie środowiska w powiecie krośnieńskim. Z informacji Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Jaśle wynika też, że produkujemy więcej śmieci, a problemem są nadal „dzikie wysypiska”. Sytuacja sanitarno – epidemiologiczna powiatu krośnieńskiego jest stabilna.

REKLAMA


 alt

Z informacją o stanie środowiska na obszarze powiatu krośnieńskiego w 2011 r. zapoznali się radni powiatu na sesji (24.09). Szczegółowe sprawozdanie przedstawiła Aldona Krochmal – Kosiba, kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Jaśle.

Kontrola nad jakością wody
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny sprawuje nadzór nad jakością wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi i obiektami użyteczności publicznej.
Na terenie gmin funkcjonują wodociągi lokalne, które zajmują się zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę, a objęte są nadzorem sanitarnym PPIS w Krośnie. W ciągu roku w dwóch wodociągach Spółek Wodnych w Cergowej i Teodorówce wystąpiło jednorazowe zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody. Woda z wodociągu w Faliszówce od 2008 r. nie odpowiada wymaganiom ze względu na przekroczenia parametru mętności w wodzie, jakość wody uległa pogorszeniu w 2011 r. W związku z powyższym PPIS, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, dopuścił wodę warunkowo do spożycia przez ludzi i określił terminy poprawy jej jakości.

alt

W roku ubiegłym, w okresie występowania wzmożonych opadów deszczu, PSSE w Krośnie prowadziła wydawanie bezpłatnie środka do dezynfekcji studni dla gmin oraz zgłaszającym się osobom prywatnym z terenu powiatu.

W ubiegłym roku na terenie powiatu krośnieńskiego wykonane zostały badania monitoringowe w zakresie jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, jakości powietrza atmosferycznego i monitoring pól magnetycznych. Jak wynika z raportu, głównym źródłem zaopatrzenia w wodę miejscowości na terenie powiatu krośnieńskiego są wody powierzchniowe. Funkcjonuję tutaj trzy duże ujęcia i zakłady uzdatniania wody, administrowane przez MPGK w Krośnie: w Szczepańcowej, Sieniawie i Iskrzyni. Źródłem zaopatrzenia ludności w wodę są: rzeka Jasiołka (zlewnia Wisłok), zbiornik zaporowy Besko na rzece Wisłok oraz rzeka Wisłok (zlewnia Sanu). Ujęcia zaopatrują w wodę około 83 tys. osób. Z ujęć korzystają mieszkańcy 27 miejscowości w 9 gminach powiatu, m.in. Jedlicze, Rymanów, Iwonicz – Zdrój, Miejsce Piastowe, Korczyna, Wojaszówka. Komunalne ujęcia wód powierzchniowych funkcjonują w gminach: Chorkówka, Dukla, Iwonicz – Zdrój, Korczyna. Pobór wody z ujęć wód podziemnych jest niewielki i w 2011 r. wynosił 0,39 mln m3. Na obszarach wiejskich źródłem zaopatrzenia w wodę bardzo często są indywidualne studnie przydomowe.

alt
Oczyszczalnia ścieków MPGK Krosno

W 2011 r. w powiecie funkcjonowały 4 komunalne oczyszczalnie ścieków: w Iwoniczu – Zdroju, Rymanowie, Dukli i Jedliczu oraz na terenach wiejskich m.in. w Wojaszówce, Ustrobnej, Zawadce Rymanowskiej, Mszanie. Ścieki z wielu miejscowości w gminach: Krościenko Wyżne, Korczyna, Jedlicze, Chorkówka, Iwonicz – Zdrój, Miejsce Piastowe są odprowadzane do oczyszczalni komunalnej w Krośnie.

Jak przyznała A. Krochmal – Kosiba, na poprawę funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej ma wpływ rozwój sieci wodociągowej, modernizacja ujęć wody oraz budowa systemów kanalizacji zbiorczych i oczyszczalni ścieków (o takich inwestycjach informujemy na bieżąco w KrosnoCity.pl: Inwestycja za 34 miliony dla zdrowszej wody, Będzie mniej śmierdzieć, Czystsza i smaczniejsza woda w kranach).

alt
Oczyszczalnia ścieków MPGK Krosno

Podstawowym celem prowadzenia badań monitoringowych wód powierzchniowych jest dostarczanie pełnej informacji o stanie ekologicznym i chemicznym wód w obrębie każdego dorzecza dla potrzeb planowania oraz oceny ustalonych celów środowiskowych.
Na terenie powiatu wody podziemne nie tworzą ciągłego poziomu wodonośnego, mogą się przemieszczać do różnych ośrodków o odmiennych cechach. Ocena wykazała, że stan chemiczny i stan ilościowy jednolitej części wód podziemnych jest dobry.

Wzrasta ilość odpadów

Głównymi źródłami odpadów komunalnych na terenach gmin powiatu krośnieńskiego są: gospodarstwa domowe, obiekty handlowo – usługowe, szkoły, przedszkola, obiekty turystyczne i targowiska. W roku ubiegłym na terenie powiatu krośnieńskiego zebrano 14132,23 Mg odpadów komunalnych. W porównaniu do roku 2010 ilość odpadów wzrosła o 9,5 %. Od lat problemem są nielegalne tzw. „dzikie” wysypiska. Odpady gromadzone najczęściej przy drogach, na terenach leśnych, w korytach rzek i potoków.

Czyste powietrze
Zanieczyszczenia powietrza spowodowane są głównie przez procesy spalania paliw dla celów energetycznych i produkcyjnych oraz procesy technologiczne w zakładach przemysłowych i transport drogowy. Z kolei zanieczyszczenia pyłowe emitowane są do powietrza przede wszystkim z Rafinerii Nafty Jedlicze, Delta Spółka z o .o i kotłownię w Iskrzyni.

alt

Promieniowanie w normie
Promieniowanie magnetyczne jest jednym z rodzajów zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Źródła naturalne promieniowania elektromagnetycznego, jakimi są promieniowanie ziemskie i kosmiczne, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka. Ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego jego stanu poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach. W 2011 r. WIOS w Rzeszowie prowadził badania pól elektromagnetycznych w Korczynie. Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól w środowisku.

alt

Sytuacja epidemiologiczna
Radni powiatu wysłuchali także informacji o sytuacji epidemiologicznej i stanie sanitarno – epidemiologicznym powiatu krośnieńskiego. Sprawozdanie przedstawiła Ewa Szybieniecka, zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, która na wstępie podziękowała staroście Janowi Juszczakowi za osobiste zaangażowanie się i udział w spotkaniach starostów województwa podkarpackiego w związku z planowaną restrukturyzacją powiatowych stacji na terenie Podkarpacia i likwidacją laboratorium w powiatowej stacji w Krośnie.

alt

Z przedstawionej oceny sytuacji epidemiologicznej wynika, że od kilku lat nie występują zwiększone zachorowania na choroby wieku dziecięcego, czyli ospę, różyczkę, świnkę. Te zachorowania utrzymują się na stałym poziomie. Bardzo zmniejszyły się zachorowania na choroby wywoływane bakteriami, a wzrosły zachorowania wywołane wirusami. W 2011 r. nie było ich zbyt dużo, tylko 4 ogniska zbiorowe w mieszkaniach prywatnych i większe w szpitalu uzdrowiskowym w Rymanowie – Zdroju, gdzie zachorowało 28 osób – potwierdza E. Szybieniecka. - Można stwierdzić, że stan sanitarny i sytuacja sanitarno – epidemiologiczna powiatu krośnieńskiego jest stabilna i od kilku lat nie ulega pogorszeniu – podsumowała E. Szybieniecka.

Zła sytuacja z wścieklizną
Obecna sytuacja epidemiologiczna dotycząca występowania ognisk wścieklizny, w porównaniu do roku ubiegłego jest niekorzystna. Do dnia dzisiejszego potwierdzonych jest kilkadziesiąt ognisk, z czego zwierzęta z potwierdzoną wścieklizną to nie tylko lisy, ale np. kuny, psy, borsuk i kot. Najwięcej potwierdzonych ognisk wścieklizny występuje w gminach Jedlicze i Wojaszówka. Zobacz: Wściekły kot i wściekła krowa.

Stwierdzono naruszenia przepisów w zakładach pracy
Nadzorem Stacji objętych jest 244 zakłady pracy, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Zatrudnionych jest w nich 7105 pracowników. W 2011 r. skontrolowano 106 zakładów pracy. Przeprowadzono ogółem 169 kontroli przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy. Wydano ogółem 120 decyzji, w tym 52 nakazowe w związku ze stwierdzeniem naruszenia wymagań higieniczno – zdrowotnych.

W ewidencji podmiotów korzystających ze środowiska WIOŚ w Rzeszowie znajduje się 194 zakłady zlokalizowane na terenie powiatu krośnieńskiego. W roku sprawozdawczym przeprowadzono ogółem 75 kontroli w 62 jednostkach organizacyjnych. Ustalono, iż nie wszyscy przedsiębiorcy w pełni przestrzegali wymagań ochrony środowiska.

Ewa Bukowiecka (Starostwo Powiatowe), (red.)
Fot. sxc.hu, archiwum

  • autor: Ewa Bukowiecka (Starostwo Powiatowe), (red.)

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?