Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

Dodatkowy nabór na ławników do krośnieńskich sądów

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne

W krośnieńskich sądach brakuje ławników. Trwa prowadzony przez Radę Miasta dodatkowy nabór na 12 ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie oraz 5 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie.

REKLAMAKandydatem na ławnika może być ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył 30 lat;
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5. nie przekroczył 70 lat;
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:
1. prezesi właściwych sądów,
2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych
3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane są na podstawie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia.

Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby zgłaszanej;

2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;

6. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie  potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata;

7. listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego lub za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 28 lutego 2020 r. w Biurze Rady Miasta Krosna – ul. Staszica 2 (pok. Nr 12 - parter) w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Druki dokumentów dostępne są do pobrania w zakładce poniżej, w Biurze Obsługi Obywatela ul. Lwowska 28a i ul. Staszica 2 oraz w Biurze Rady Miasta, jak też w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Wybory ławników" www.bip.umkrosno.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miasta pod numerami telefonów: 13 47 43 610 lub 13 47 43 651.

Pliki do pobrania:
- Karta zgłoszenia
- Komunikat Prezydenta Miasta Krosna
- Formularz - Zapytanie o niekaralności
- Klauzula - Ochrona danych osobowych
- Lista poparcia
- Oświadczenie o postępowaniu
- Oświadczenie o prawach rodzicielskich

(umk), red.

1 komentarz

  • Precz z antychrystem PP

    Proponuję Stalina. Kolesie z rady dyktatora komunistycznego poprą jednogłośnie. Jaki sąd taki ławnik.

    Zgłoś nadużycie Precz z antychrystem PP czwartek, 30, styczeń 2020 08:18 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Jakość Powietrza

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj