Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

2536 osób bezrobotnych z Krosna i powiatu. PUP przedstawia dane z 2019 roku

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. PixaBay

PUP odnotowuje spadek bezrobocia. W Krośnie w 2019 roku bezrobocie wyniosło 2,3 %, w powiecie 5,1 %. Na podstawie wydanych skierowań z Urzędu Pracy w Krośnie - 787 osób podjęło pracę.

REKLAMA


W dniu 28 stycznia br. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie, podczas którego przedstawiono informację o stanie i strukturze bezrobocia, lokalnym rynku pracy oraz działaniach podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie w 2019 roku.

Jak wynika ze statystyk rok ubiegły jest kolejnym w którym odnotowano spadek liczby osób bezrobotnych w skali całego kraju. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2019 roku wynosiła w kraju 5,2%, a w województwie podkarpackim kształtowała się na poziomie 7,9 %. Dobra sytuacja występowała w powiecie krośnieńskim i mieście Krośnie, gdzie bezrobocie wyniosło odpowiednio  5,1 % i 2,3 %.

Na koniec grudnia 2019 r. w rejestrze PUP w Krośnie zarejestrowanych było 2536 osób bezrobotnych. Z tej liczby 1841 osób to mieszkańcy powiatu krośnieńskiego. Spośród wszystkich osób zarejestrowanych najwięcej, bo 1037 stanowiły osoby długotrwale bezrobotne oraz powyżej 50 roku życia - 748 osób.

W minionym roku pracownicy urzędu pozyskali 117 nowych pracodawców do współpracy oraz 1939 ofert pracy. W wyniku wydanych skierowań 787 osób podjęło pracę.

Osoby zarejestrowane w PUP mogły skorzystać z usług i instrumentów rynku pracy. Kierowane były między innymi na szkolenia, studia podyplomowe, staże, prace interwencyjne i roboty publiczne. Bezrobotni zainteresowani rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej otrzymali dotacje na prowadzenie tego typu działalności. Osoby bezrobotne do 30 roku życia korzystały z bonów: szkoleniowych, stażowych, zatrudnieniowych oraz na zasiedlenie. PUP prowadził także działania w zakresie poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego.

W okresie sprawozdawczym urząd realizował projekty, których głównym celem była aktywizacja osób bezrobotnych. Jeden z nich był skierowany do osób młodych, które nie miały pracy, nie kształciły się i nie uczestniczyły w szkoleniach. Skorzystało z niego 330 osób. Kolejny projekt skierowano do osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy, objęto nim 67 osób. W ramach tego przedsięwzięcia bezrobotni mogli skorzystać z dotacji lub podjąć pracę na stworzonym stanowisku. Zrealizowano także program aktywizacji osób zamieszkałych na wsi, w ramach którego osoby spełniające wymagane kryteria  otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Organizowano także staże w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finansowane ze  środków rezerwy Funduszu Pracy.

Od lat PUP w Krośnie, we współdziałaniu z partnerami rynku pracy, angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, które nakierowane są na łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację osób pozostających bez pracy. Bierze udział w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych z terenu swojego działania, uczestniczy w targach pracy, adresowanych do bezrobotnych oraz tych osób, które chcą zmienić pracę. Współpracuje też z wieloma instytucjami życia społecznego, poszukując w ten sposób optymalnych form wsparcia potrzebujących.

Oprócz działań skierowanych do osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie, wspiera też kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Odbywa się to w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ubiegłym roku przeszkolono w tym zakresie 260 pracowników i pracodawców, na łączną kwotę 346 tys. zł.

- Dzięki ożywieniu gospodarczemu w kraju, aktywności lokalnych przedsiębiorców i zaangażowaniu ze strony pracowników PUP w Krośnie z satysfakcją obserwujemy pozytywne tendencje na krośnieńskim rynku pracy. W roku bieżącym i następnych latach będziemy w dalszym ciągu wspierać je, wykorzystując dostępne formy działania i środki, które PUP w Krośnie ma do dyspozycji. Przeznaczymy je na aktywizację osób bezrobotnych poprzez różne formy wsparcia, aby w ten sposób zmotywować osoby pozostające bez pracy do zmiany swojego statusu i pomóc im w odnalezieniu się na rynku zatrudnienia - podkreśla wicestarosta Andrzej Guzik, przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie.

/eb/, red.

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj