Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

Budżet Krosna na 2020. Radni PiS wskazali wady

Budżet Krosna na 2020 rok został przyjęty większością głosów. Swoje liczne uwagi zgłosili radni PiS, z których aż 6 zagłosowało przeciw projektowi. Główne wskazane problemy to wzrost zadłużenia, cięcia budżetowe na potrzebach dzielnic i osiedli oraz dalsze dopłaty do przynoszącej straty spółki CDS.

REKLAMADyskusja nad projektem budżetu przebiegała spokojnie i merytorycznie. Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Krzysztof Babinetz (Klub PiS) zabrał głos jako pierwszy: - Z niepokojem obserwujemy obniżenie środków przyznanych dzielnicom i osiedlom o około 50% - stwierdził już na samym początku dyskusji.

- Zarządy mogą zgłaszać inwestycje w "budżecie 50/50", które są bardzo potrzebne - dodał radny Babinetz. Mówił też, że odrzuconych zostało większość wniosków o dofinansowanie remontów zabytków, w tym wnioski wszystkich parafii. Podkreślał, że kościoły, szczególnie Fara, są cennymi zabytkami, a już po raz kolejny nie są uwzględnione w dofinansowaniu ochrony zabytków.

Prezydent Piotr Przytocki uzasadniał konstrukcję budżetu: - Na kształt budżetu wpływają potrzeby dotyczące wydatków w oświacie i wydatków majątkowych na realizowane inwestycje. Biorąc pod uwagę ten budżet, który mamy i pojawiające się niespodzianki dotyczące wydatków zmuszony jestem do zachowania ostrożności. Obniżenie podatku dochodowego o 1% i podniesienie minimalnego wynagrodzenia wpłynie na wydatki samorządu.

Prezydent mówił też o nakładach na kulturę, zaznaczył, że są to wydatki wpływające na podniesienie jakości życia, a to sprzyja osiedlaniu się w Krośnie. - Konkurujemy właśnie jakością życia z innymi ośrodkami - mówił prezydent.

Prezydent podkreślał, że 2020 rok będzie czasem ogromnych wyzwań, w tym związanych z poszerzeniem Krosna. Potrzebna jest budowa drogi i zainwestowanie tego terenu. - Jeśli tego nie zrobimy, to okaże się, że miasto kupiło sobie łąkę za 13 milionów - powiedział prezydent.

Z wizją prezydenta nie zgadzali się radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości.

- Spieramy się o 500 tysięcy dla dzielnic i osiedli, a mamy takie kwiatki jak CDS, do którego regularnie dopłacamy miliony - mówił Kazimierz Mazur (PiS).

- Kolejna sprawa to Budżet Obywatelski. Podjęliśmy uchwałę, że na to zadanie przeznaczone będzie nie mniej niż 2 miliony złotych, ten warunek nie jest spełniony. Nie wiem czy Rada może podjąć teraz uchwałę sprzeczną z uchwałą sprzed pół roku - dodał Kazimierz Mazur.

Poparcie dla prezydenta wyrazili radni Samorządnego Krosna i Platformy Obywatelskiej.

Robert Hanusek (Samorządne Krosno) podkreślał, że budżet jest rekordowy po stronie wydatków ze względu na duże inwestycje i pozyskane środki zewnętrzne. - Mam prośbę, by podczas roku nie zapominać o tym, czego w budżecie nie ma, o tych zadaniach, które zgłaszają dzielnice - mówił Hanusek, zauważając, że ogranicza się finanse jednostek pomocniczych.

Radny Paweł Krzanowski (lider Klubu PiS) zwrócił uwagę, że w budżecie nie ma remontu ul. Okrzei, która po pracach kanalizacyjnych jest tylko połatana. Powiedział też, że jego zdaniem fatalnie wykonana jest ul. Grodzka. - Jak coś robimy, to niech będzie to trwałe, a nie żeby trzymało się dwa lata - przekonywał Paweł Krzanowski. W swojej wypowiedzi podkreślał, że prace drogowe w Krośnie są źle wykonywane, a to powoduje wzrost kosztów z powodu napraw i remontów.

Radny Marcin Niepokój (Samorządne Krosno) podkreślał, że budżet jest historyczny, jak na miasto wielkości Krosna. Podobnie inni radni Samorządnego Krosna podkreślali pozyskanie ogromnych środków zewnętrznych.

Wyniki głosowania
Projekt budżetu poparło 11 radnych z Samorządnego Krosna i PO (nieobecny był Zdzisław Dudycz). Przeciw projektowi głosowało 6 radnych PiS, a wstrzymali się 2 radni ( Sławomir Bęben i Wojciech Byczyński Klub PiS), nieobecna była Paulina Guzik.

"Ocena słuszności"
- Jestem zawiedziony wynikami - mówił po głosowaniu Robert Hanusek z Samorządnego Krosna - Od wszystkich słyszałem troskę i zrozumienie tematu. Liczyłem, że poprzecie ten budżet. Jesteśmy wszyscy radnymi, mamy prawo głosu i każdy może zagłosować jak chce, ale ta dyskusja dawała nadzieję, że zobaczę jednogłośne poparcie budżetu - mówił Hanusek.

- Jestem nie tyle zawiedziony, co zaskoczony tym wynikiem głosowania - dodał Zbigniew Kubit (Samorządne Krosno).

- Każdy ma prawo wyrazić opinię. My widzimy, że ten budżet jest wysoki i trudny, ale widzimy też rzeczy, które robi się cały czas tak samo i robi się źle. Mam tu na myśli sprawy drogownictwa. Od lat mówi się też że dotuje się CDS, a ten 1,3 mln można wydawać inaczej. Przez głosowanie możemy wyrazić swój sprzeciw - odpowiedział Paweł Krzanowski z Klubu PiS.

- Od pewnego czasu na naszych sesjach pojawia się tendencja do oceniania "słuszności głosowania". Chciałbym, żeby to było ostatni raz. To, że dyskusja była spokojna, to tylko się cieszyć - dodał radny Mazur (PiS).

Dane na temat budżetu

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 436 mln zł, w tym:
- dochody własne - 157,7 mln zł,
- dotacje celowe i środki (krajowe) -  124,3 mln zł,
- subwencje - 114,3 mln zł,
- środki europejskie na projekty inwestycyjne i bieżące  - 39,7 mln zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 503,5 mln zł, w tym wydatki majątkowe na rekordowym poziomie 162 mln zł (32,17% budżetu), na które Miasto pozyskało ponad 70 mln dotacji i środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Największe wydatki inwestycyjne zaplanowano w działach:

1. Transport i łączność - 93,6 mln zł, w tym m.in. na zadania:

- 64 mln zł - Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap (na odcinku od ul. Pużaka do ul. Tysiąclecia). Na realizację tej ważnej dla poprawy bezpieczeństwa na krośnieńskich drogach inwestycji Miasto pozyskało środki z budżetu państwa w wysokości 32 mln zł i zgodnie z harmonogramem roboty będą ukończone w 2020 roku,

- 20,6 mln zł - modernizację i rozbudowę dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych, w tym m.in.:

- 6,2 mln zł - Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych),

- 4,1 mln zł -  Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie,

- 3,2 mln zł - Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach (dofinansowanie z EFRR), w ramach której wykonana będzie modernizacja dworca przy ul. Naftowej/Kolejowej.

2. Działalność usługowa - 27 mln zł na Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno (dofinansowanie z EFRR).

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 19,5 mln zł, w tym m.in. na zadania:

- 8,4 mln zł - Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła. Projekt realizowany ze środków EFRR, wpłat mieszkańców oraz spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, w ramach którego wymienione będą kotły c.o. w domach jednorodzinnych oraz modernizacja przyłączy ciepłowniczych, instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach wielorodzinnych,

- 8,3 mln zł - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno (Miasto uzyskało na ten cel preferencyjną pożyczkę z NFOŚiGW).

4. Gospodarka nieruchomościami - 7,3 mln zł, w tym m.in. wydatki dotyczące zakupu nieruchomości pod budowę i rozbudowę dróg na terenie Miasta, a także  budowę lokali mieszkalnych na wynajem.

W sumie wydatków majątkowych zaplanowano także środki w wysokości 11,1 mln zł na spłatę zobowiązań factoringowych oraz z tytułu zakupów ratalnych. Wydatki w tej samej wysokości pomniejszą zadłużenie Miasta na koniec 2020 r.
 
W projekcie budżetu znalazło się także 16 zadań inwestycyjnych i bieżących wybranych przez mieszkańców, w drodze głosowania, do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego na łączną kwotę 1,8 mln zł - w tym 1 mln zł na zadanie ogólnomiejskie pn. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie.

Przy założonych kwotach dochodów i wydatków planowany na 2020 rok deficyt budżetowy wyniesie 67,6 mln zł, spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek - 18,3 mln zł, a planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę zaciągniętych zobowiązań - 85,9 mln zł.

Komentarze
- Zaplanowaliśmy ogromne inwestycje. 160 mln na wydatki majątkowe to wielkość, która po raz pierwszy występuje w budżecie - komentuje prezydent Piotr Przytocki. - Nastąpiła kumulacja inwestycji, które wcześniej były planowane, ale też nakładów i obciążeń, które budżet musi wytrzymać - dodaje prezydent.

Znaczna część tych inwestycji, to rozbudowa dróg. - Mam nadzieję, ze zmieni się krajobraz drogowy w Krośnie - dodaje Piotr Przytocki.

Prezydent podkreślił, że dużym obciążeniem jest dostosowanie się do reformy oświatowej i podniesienie płacy minimalnej. Z drugiej strony budżet uszczupliło obniżenie podatku dochodowego, a przez to obniżenie udziału gminy w dochodach podatkowych. Piotr Przytocki zaznaczył, że projekt budżetu został przygotowany ostrożnie, gdyż nie ma pewności, że nie będzie "niespodzianek" w roku budżetowym.

Budżet krytykowali radni Prawa i Sprawiedliwości.

- Trochę mnie zaniepokoiło, że podczas obrad komisji, w 19-tym roku swojego urzędowania, Piotr Przytocki powiedział, iż musi ograniczyć wypływ młodych ludzi z miasta. Zastanawiam się czy to jest dobry czas, czy tego nie należało zrobić wcześniej - komentował w przerwie obrad Paweł Krzanowski (Klub PiS).

- Jest bardzo duże zadłużenie miasta, nasi radni przedstawili argumenty, dlaczego zagłosowali przeciw - tłumaczył Paweł Krzanowski. - Większości radnym naszego Klubu nie podobało się obcięcie środków na dzielnice i osiedla, a nadal utrzymuje się ponad milionową dopłatę do CDS - dodał radny.

- Mnie osobiście nie podoba się sposób wykonania inwestycji drogowych. Nie podoba mi się też gospodarka "śmieciowa" - wyliczał Paweł Krzanowski. Podkreślił przy tym, że poziom podatków od nieruchomości w Krośnie jest podobny do dużych miast jak Kraków, Poznań, Warszawa.

- To nie znaczy, że jesteśmy przeciw, żeby się mieszkańcom żyło lepiej, tylko musimy wyrazić swoje niezadowolenie z tego, co źle się dzieje - wyjaśniał motywy głosowania przeciw projektowi budżetu. Odniósł się też do wysokości wydatków inwestycyjnych - Teraz rządzi Prawo i Sprawiedliwość, a to jest najwyższy budżet w naszym mieście. To jest też dzięki temu, że rząd dobrze rządzi i nasze miasto może pozyskać te środki od ministerstw - mówił Paweł Krzanowski przypominając, że na samą rozbudowę "obwodnicy" z budżetu państwa przeznaczone będzie 32 mln złotych.

pd

10 komentarzy

 • adek2

  No i dobrze, 6 głosów przeciwnych, to potężne światło czerwone dla pana prezydenta, jak długo można zadłużać miasto czy też dokładać pieniądze do kolosa na glinianych nogach jakim jest CDS, rozumiem , że to jednostka kulturalna i nigdy nie przyniesie zysków finansowych, jednak czy muszą być aż takie straty, czy prezes musi aż tyle zarabiać,.

  Zgłoś nadużycie adek2 wtorek, 04, luty 2020 20:33 Link do komentarza
 • mieszkaniec

  Kasa na cds, etnocentrum będzie płynąć tak długo, jak krasnal będzie przy korycie, nie ważne jakie straty będą przynosić te miejskie spółki.

  Zgłoś nadużycie mieszkaniec wtorek, 04, luty 2020 14:23 Link do komentarza
 • xxx

  jebać przytockiego krasnala

  Zgłoś nadużycie xxx wtorek, 04, luty 2020 14:10 Link do komentarza
 • xxx

  strona
  na kro@sno 24 piszą lewicową "prawdę" tam się udaj

  Zgłoś nadużycie xxx wtorek, 04, luty 2020 14:10 Link do komentarza
 • mietek+

  Oczko w głowie krasnala umiera?????

  Zgłoś nadużycie mietek+ wtorek, 04, luty 2020 07:20 Link do komentarza
 • Strona

  Bardzo stronniczy artykuł, zresztą jak większość na tej stronie.

  Zgłoś nadużycie Strona poniedziałek, 03, luty 2020 21:11 Link do komentarza
 • AMA

  Cds umiera i nawet krasnal go nie uratuje.

  Zgłoś nadużycie AMA poniedziałek, 03, luty 2020 19:44 Link do komentarza
 • xxx

  mamy demokrację ale nie mamy wolności "słowa"

  Zgłoś nadużycie xxx poniedziałek, 03, luty 2020 15:40 Link do komentarza
 • ewka

  Załosni Radni z PiSu z jednej strony przeciw kazdego roku jesli chodzi o budżet, a jednoczesnie żadania aby w "ich" dzielnicach cos sie działo..może warto popatrzec jak Wasze ugupowanie rządzi przerzucajac zadania bez pieniędzy na samorzadu czyli obywateli?a poza tym mnie nie interesuje polityka tylko rozwój tego miejsca gdzie sie urodziłam i zyje, radny Babinetz jak chce remontować koscioły to niech apeluje do Ministerstwa Kultury, miasto czyli obywatele juz swoje wyłozyli na remonty, teraz powinny być inne prirytety choćby ratowaie tego co jeszcze funkcjonuje w szpitalu żeby za parę latnie jeżdzić do kolicznych szpitali..

  Zgłoś nadużycie ewka poniedziałek, 03, luty 2020 14:31 Link do komentarza
 • Krośnianin od urodzenia

  A radny Byczyński to czemu się wstrzymał od głosu? Z PiSu, to nie mógł poprzeć Przytockiego, ale jednak na tyle mądry, żeby przeciwko nie być.....

  Zgłoś nadużycie Krośnianin od urodzenia poniedziałek, 03, luty 2020 12:04 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Jakość Powietrza

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj