KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Strefy płatnego parkowania w programie czerwcowej Sesji Rady Miasta [ZOBACZ PROGRAM]

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Na poniedziałek, 28 czerwca zaplanowano 35. Sesję Rady Miasta. Radni pochylą się miedzy innymi nad udzieleniem absolutorium prezydentowi Krosna. Podejmą uchwałę w sprawie stref płatnego parkowania, zajmą się również gospodarką komunalną oraz nieruchomościami. W programie znajdziemy uchwały dotyczące zobowiązań finansowych w sprawach inwestycyjnych, np. budowy połączenia ciągów pieszych przy DK28. Początek obrad o godzinie 9.00. Sesja odbywać się będzie w formie zdalnej, transmitowanej online.

REKLAMA


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad - stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV zdalnej sesji Rady Miasta Krosna - protokół dostępny do zapoznania się w Biurze Rady.
4. Rozpatrzenie "Raportu o stanie Miasta Krosna za 2020 rok" (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr XXXV/1006/21).
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Krosna z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2020 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2020 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr XXXV/1007/21).
7. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Krosno za 2020 r.
8. Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2020 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr XXXV/1008/21).
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z kontroli wykonania budżetu obywatelskiego (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr XXXV/1009/21).  

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

10.1. przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie za 2020 r. (projekt Nr XXXV/1010/21),

10.2. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie (projekt Nr XXXV/1011/21),

10.3. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2021 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XXXV/1012/21),

10.4. uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr XXXV/1013/21),

10.5. uchylenia uchwały Nr XXV/488/2016 Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna dla uczniów gimnazjów i szkół Ponadgimnazjalnych (projekt Nr XXXV/1014/21),

10.6. zmiany nazwy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Krośnie (projekt Nr XXXV/1015/21),

10.7. wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Muzeum Rzemiosła w Krośnie porozumienia o powierzeniu przez Wojewodę Podkarpackiego prowadzenia na obszarze Miasta Krosna niektórych zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (projekt Nr XXXV/1016/21),

10.8. zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XXXV/1017/21),

10.9. zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (projekt Nr XXXV/1018/21),

10.10. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno oraz tymczasowych pomieszczeń (projekt Nr XXXV/1019/21),

10.11. zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty (projekt Nr XXXV/1020/21),

10.12. nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr XXXV/1021/21),

10.13. gospodarki nieruchomościami w sprawach:

10.13.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXV/1022/21),

10.13.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXV/1023/21),

10.13.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXV/1024/21),

10.13.4. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXV/1025/21),

10.13.5. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXV/1026/21),

10.13.6. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXV/1027/21),

10.13.7. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXXV/1028/21),

10.13.8. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXXV/1029/21),

10.13.9. obciążenia nieruchomości (projekt Nr XXXV/1030/21),

10.13.10. oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości (projekt Nr XXXV/1031/21),

10.13.11. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości (projekt Nr XXXV/1032/21),

10.13.12. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXXV/1033/21),

10.13.13. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXXV/1034/21),

10.14. zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krosno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg (projekt Nr XXXV/1035/21),

10.15. zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XXXV/1036/21),

10.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zarządzanie nieruchomością przy ul. Bieszczadzkiej 5 w Krośnie" (projekt Nr XXXV/1037/21),

10.17. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28" (projekt Nr XXXV/1038/21),

10.18. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni" (projekt Nr XXXV/1039/21),

10.19. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "miejski system zarządzania jakością powietrza" (projekt Nr XXXV/1040/21),

10.20. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku przy ul. ks. P. Skargi 1 w Krośnie" (projekt Nr XXXV/1041/21),

10.21. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie (projekt Nr XXXV/1042/21),

10.22. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (projekt Nr XXXV/1043/21),

10.23. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXXV/1044/21).

11. Sprawozdanie z realizacji założeń Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 za rok 2020.
12. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
13. Odpowiedzi na zapytania.
14. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
15. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał przedstawione pod obrady w dniu 28 czerwca znajdziecie tutaj: XXXV sesja Rady Miasta Krosna

 • autor: Redakcja

2 komentarzy

 • BL

  Skoro nie ma rotacji samochodów na parkingach, wszystko zastawione samochodami stojącymi cały dzień to w zasadzie oprócz budowy nowych parkingów (tylko gdzie?) jest tylko dwie opcje, najprostsza płatne parkingi, druga opcja to znany z wielu krajów "zegarek" postojowy ale w PL to się nigdy nie sprawdzi.

  Zgłoś nadużycie BL piątek, 25, czerwiec 2021 18:49 Link do komentarza
 • Euzebiusz XVll

  W dalszym ciągu zdalnie?
  Hmm.

  Zgłoś nadużycie Euzebiusz XVll poniedziałek, 21, czerwiec 2021 23:56 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?