KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Położnictwo - nowy kierunek studiów w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Od października w Krośnie będzie można studiować nowy kierunek - położnictwo. Karpacka Państwowa Uczelnia uzyskała pozytywną opinię Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie rozpoczęcia kształcenia na tym kierunku. Studia I stopnia na kierunku Położnictwo trwają 3 lata i umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego licencjata położnictwa.

REKLAMA


O przyjęcie na studia na kierunku Położnictwo mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej.
Komisja rekrutacyjna dokonuje stwierdzenia kwalifikacji kandydata w oparciu o przeprowadzony konkurs świadectw. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów tej samej średniej ze świadectwa maturalnego, o miejscu na liście rankingowej decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo powinien:

- posiadać podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych,
- wykazywać zainteresowanie naukami medycznymi,
- dysponować szeroko rozwiniętymi kompetencjami interpersonalnymi,
- cechować się empatią i chęcią podejmowania pracy z ludźmi,
- cechować się umiejętnością samokształcenia i dążenia do pogłębiania wiedzy,
- przejawiać chęć bezinteresownego  służenia i niesienia pomocy innym osobom.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo, będą posiadać szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa, ginekologii i neonatologii, a także znajomości etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej.

Uzyskany tytuł zawodowy będzie potwierdzeniem umiejętności wykonania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka, kobiety chorej ginekologicznie, a także ich rodzin zgodnie ze standardami profesjonalnej opieki oraz w oparciu o wytyczne praktyki opartej na dowodach naukowych. Absolwenci będą przygotowani do działań w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i opieki położniczo-ginekologicznej (przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, w okresie przekwitania i senium).

Ponadto, absolwenci będą przygotowani do podejmowania koniecznych działań w sytuacjach nagłych oraz prowadzenia działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2019 poz. 576) absolwenci kierunku Położnictwo uzyskują także uprawnienia do:

- nauczania zawodu położnej oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego położnych;

- prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie wykonywania zawodu położnej, w szczególności opieki nad kobietą, noworodkiem lub rodziną;

- kierowania i zarządzania zespołami pielęgniarek i położnych;

- zatrudnienia w podmiotach leczniczych na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;

- zatrudnienia w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych położnej określonych w ustawie; na stanowisku położnej w żłobku lub klubie dziecięcym;

- sprawowania funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych  lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu;

- powołania do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy położnej, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienia funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

  • autor: (kpu), red.

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?