KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Czy w Krośnie potrzebna jest Rada Kobiet?

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. PixaBay

Społeczniczki, przedsiębiorczynie, kobiety z pasją i ekspertki w różnych branżach zwróciły się przy wsparciu Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet do Prezydenta Miasta Krosna z wnioskiem o powołanie Krośnieńskiej Rady Kobiet.

REKLAMA


Grupa aktywnych kobiet zawiązała się w Krośnie oddolnie, zainspirowana działalnością różnych kobiecych rad w Polsce i na Podkarpaciu. - Powoływanie rad kobiet w różnych miastach lub gminach wynika z coraz większej świadomości kobiet, potrzeby podkreślenia istoty równouprawnienia, które nadal w Polsce nie jest na satysfakcjonującym poziomie, a także zauważalnego pobudzenia środowisk kobiecych do aktywności społecznej w różnych obszarach - podkreśla Laura Starowiejska, inicjatorka powołania rady w Krośnie. - Rada jest też odpowiedzią na obecny kryzys gospodarczy, pogłębiający coraz bardziej nierówności społeczne, zmuszający niejako mieszkańców i lokalnych liderów do większej pomysłowości i wsparcia władz lokalnych w działaniach na rzecz swoich obywateli i obywatelek - dodaje Anna Zielińska, lokalna organizatorka społecznościowa i również członek grupy inicjatywnej.

- Na Podkarpaciu rady kobiet działają we wszystkich (poza Krosnem) miastach na prawach powiatu: w Rzeszowie, Tarnobrzegu i Przemyślu - mówi Patricia Mitro, Przewodnicząca Zarządu Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet oraz Przewodnicząca Rzeszowskiej Rady Kobiet. - Równolegle z Krośnieńską Radą Kobiet pracujemy obecnie nad powołaniem rad w Stalowej Woli, Sanoku, Lesku i Mielcu. Są to rady powstające przy wsparciu Rady Programowej Kobiet, działającej na terenie całej Polski poprzez aktywne zarządy wojewódzkie. Co ciekawe, rady kobiet powstały również przy Ministrze Rolnictwa oraz w strukturze Lasów Państwowych.

Wszystkie rady umiejscowione są lub będą w strukturze samorządowej jako ciała konsultacyjno - doradcze, a Związek Miast Polskich (znany krośniankom i krośnianom ze współpracy przy tworzeniu i realizacji największego obecnie projektu finansowanego ze środków norweskich w Krośnie) oraz Rada Programowa Kobiet rekomendują powołanie ich co najmniej zarządzeniem prezydenta / burmistrza / wójta lub nawet uchwałą rady miasta / gminy.

Rady Kobiet a zapisy Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

Miasto Krosno znajduje się w gronie 17 polskich samorządów (obok m. in. Warszawy, Poznania, Bydgoszczy, Lublina czy też Jasła), które podpisały w październiku 2021 r. Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Europejska Karta Równości jest deklaracją przyjęcia przez dany samorząd faktu, że równość kobiet i mężczyzn jest podstawowym prawem wszystkich i istotną wartością każdej demokracji, i że musi być stosowana w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym.

Niestety, jak głosi preambuła Karty, pomimo podjęcia różnych formalnych działań, równość kobiet i mężczyzn w życiu codziennym wciąż nie jest wystarczająca, czego dowodem jest mniejsza reprezentacja polityczna kobiet na różnych szczeblach demokratycznej władzy, nierówności społeczne, zawodowe - związane z dostępem do usług społecznych lub możliwości edukacyjno - zawodowych, czy też różnice płacowe pomiędzy mężczyznami i kobietami na takich samych lub zbliżonych stanowiskach.

Założeniem Karty jest dążenie przez samorządy do pełnego zaangażowania kobiet w tworzenie i wdrażanie polityki lokalnej i regionalnej, a także pobudzanie rozwiązań społecznych i zawodowych, wykorzystujących kobiecą kreatywność, zdolności organizacyjne, życiowe doświadczenie, wiedzę, empatię oraz wyczucie problematyki społecznej jako kluczowe dla rozwoju miast i regionów.

Powołanie Krośnieńskiej Rady Kobiet jest elementem wpisującym się w przyjęte w Karcie założenia równości i równouprawnienia, i pozwoli na włączenie kobiet z pasją i doświadczeniem w różnorodnych obszarach aktywności społecznej, biznesowej oraz obywatelskiej, w procesy decyzyjne i działania na rzecz mieszkanek i mieszkańców Krosna i regionu.

Czym będzie zajmować się Krośnieńska Rada Kobiet?

Katarzyna Habrat, w grupie inicjatywnej reprezentująca sektor biznesu, wskazuje: - Głównym celem Krośnieńskiej Rady Kobiet jest zwiększenie udziału kobiet w życiu miasta Krosna, a także reprezentowanie interesów i potrzeb różnych środowisk kobiecych. Podobnie jak inne rady społeczne, również i ta ma mieć charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Z uwagi na ich duży dorobek społeczno - zawodowy, inicjatorkom zależy również na tym, aby poprzez aktywne działanie i sieciowanie Rada mogła pełnić rolę kuźni liderek, w której te bardziej doświadczone kobiety będą dzielić się wiedzą i dobrymi praktykami w działaniu z nowymi potencjalnymi liderkami lub animatorkami lokalnej społeczności. Jest to klucz do oddolnego pobudzenia sprawczości mieszkanek i mieszkańców miasta w różnych, bezpośrednio ich dotyczących dziedzinach życia.

Zgodnie z przygotowanym regulaminem Krośnieńskiej Rady Kobiet, do jej zadań mają należeć m.in.:

- opiniowanie i konsultowanie działań miasta w obszarach dotyczących sytuacji kobiet i ich równouprawnienia,

- przedstawianie propozycji zadań i działań zmierzających do poprawy sytuacji kobiet w zakresie polityki społecznej, rodzinnej, senioralnej oraz promowania kobiecych inicjatyw i przedsiębiorczości,

- zgłaszanie uwag dotyczących sytuacji kobiet w odniesieniu do polityki i działań miasta, formułowanych na podstawie przygotowywanych diagnoz sytuacji kobiet, rodzin oraz grup defaworyzowanych,

- edukowanie mieszkańców i mieszkanek w każdym wieku w zakresie polityki równego traktowania, profilaktyki zdrowotnej, pomocy ofiarom przemocy domowej i innych ważnych społecznie tematów,

- wspieranie organizacji akcji społecznych oraz imprez, spotkań i szkoleń, podejmujących tematy kobiece,

- promowanie współpracy kobiet lokalnie i regionalnie, sieciowanie środowisk oraz współpraca w działaniach podejmowanych przez kobiece organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, władze samorządowe i państwowe w zakresie aktywizacji i integracji społecznej kobiet,

- prowadzenie i wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na wejście lub powrót kobiet na rynek pracy, zapewnienie opieki dzieciom i osobom zależnym, zwiększanie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji kobiet.

Sieci współpracy - efekt rosnącej świadomości obywatelek i obywateli

- Pomysł na utworzenie Krośnieńskiej Rady Kobiet wziął się przede wszystkim z obserwacji prokobiecych działań Rzeszowskiej Rady Kobiet, w których wiele razy miałam przyjemność uczestniczyć - mówi Laura Starowiejska. Patricia Mitro dodaje - W Rzeszowie organizowane są z naszej inicjatywy cyklicznie spotkania, szkolenia tematyczne wspierające i zawodowo, i psychologicznie uczestniczki, wyjazdowe kobiece campy biznesowe i wiele innych akcji. W działaniach tych bierze udział ogromna grupa kobiet w różnym wieku, które dzięki temu poznają się wzajemnie, wymieniają informacjami, dobrymi praktykami, doświadczeniem, nabywają nową wiedzę. Niedługo, bo już 26 listopada, odbędzie się w Rzeszowie Podkarpacki Kongres Kobiet "Lojalność, Wsparcie, Kobiecość", który znów będzie potężną dawką wiedzy i energii do działania.

- My, kobiety, mamy zakorzenione w sobie silne poczucie wspólnoty działania. Ciążą na nas liczne oczekiwania, na skutek których staramy się być możliwie jak najbardziej wielofunkcyjne, wieloetatowe, co nas wyczerpuje i często hamuje nasz rozwój. Najróżniejsze role społeczne da się łączyć, ale potrzebujemy do tego często społecznego wsparcia, zewnętrznej motywacji i poczucia bycia usłyszaną i zrozumianą - podkreśla Laura Starowiejska. - Również pandemia przyczyniła się do rozwoju różnych sieci i obszarów współpracy: wybiła nas skutecznie ze strefy komfortu, pokazała w jakich obszarach i czego nam brakuje, doprowadzając do zwiększenia potrzeby kontaktu, rozmowy, wymiany zdań, wiedzy, dobrych praktyk, ale też do większej świadomości naszych potrzeb i oczekiwań jako obywatelek i obywateli.

Grupa inicjatywna powołania Krośnieńskiej Rady Kobiet liczy formalnie 11 osób - zarówno mieszkanek i pracownic krośnieńskich firm, instytucji i organizacji, koncentrujących swoje działania na terenie miasta. Kobiet uczestniczących w spotkaniu inicjatywnym oraz późniejszym konsultowaniu pomysłów na działania Rady było zdecydowanie więcej, bo kilkadziesiąt - w różnym wieku, z różnych branż i z ogromnym potencjałem do współdziałania!

Formuła działania Rady, oprócz obowiązkowych kwartalnych posiedzeń, opierać się będzie na działaniu tematycznych grup roboczych, moderowanych przez poszczególne członkinie. Za ich pośrednictwem będzie prowadzona aktywna współpraca z kobietami i mężczyznami działającymi w danym obszarze problemowym. Ich celem będzie wypracowanie konkretnych i spójnych rozwiązań lub rekomendacji poprzedzonych dobrą analizą lokalnego środowiska, a także sprawne organizowanie spotkań lub wydarzeń. Działanie takie pozwoli na dodatkowe poszerzenie zakresu oddziaływania społecznego rady i włączenie przedstawicielek i przedstawicieli różnych środowisk w jej funkcjonowanie.

 • autor: Fundacja Pasjonauci

4 komentarzy

 • oscar

  Skoro problemy rozwiązują mężczyźni - to po co rada kobiet?

  Zgłoś nadużycie oscar czwartek, 29, grudzień 2022 09:14 Link do komentarza
 • luka

  Dla równowagi powinna powstać Rada Mężczyzn.

  Zgłoś nadużycie luka środa, 30, listopad 2022 13:11 Link do komentarza
 • antypijak

  Rada kobiet to może powstać. Jest tylko jedno "ALE", mianowicie żeby czasem nie dawały sobie w szyję. Dlaczego to piszę? Otóż mojego sąsiada małżonka, wstąpiła do jakiejś takiej podobnej grupy i po każdym spotkaniu czuć od niej alkoholem. Kobiety szybciej się uzależniają. Chłopaki pilnujcie swoich żon!

  Zgłoś nadużycie antypijak niedziela, 27, listopad 2022 15:14 Link do komentarza
 • Nie dajaca w szyję

  W Krośnie nie jest potrzebna Rada Kobiet

  Zgłoś nadużycie Nie dajaca w szyję wtorek, 22, listopad 2022 18:02 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?