KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Radni apelują Polecamy

Radni apelują o krośnieńskie lotniskoJednogłośnie Rada Miasta Krosna podjęła apel w sprawie pilnych zmian legislacyjnych w ustawie „Prawo Lotnicze”. Apel został przesłany na ręce Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego i Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów.

REKLAMA


 APEL RADY MIASTA KROSNA

W Krośnie od roku 1932 funkcjonuje lotnisko, które wpisane jest do rejestru lotnisk, prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego pod numerem 22. Aktualnie lotnisko zajmuje obszar ok. 250 ha. Lotnisko ma status lotniska użytku niepublicznego i  dysponuje wyłącznie trawiastymi drogami startowymi. Wybudowana w czasie II wojny światowej utwardzona droga startowa została zniszczona pod koniec działań wojennych i jest  w bardzo złym stanie technicznym. Obecnie nie nadaje się do wykorzystywania do celów lotniczych.

Właścicielem gruntu na którym zlokalizowane jest lotnisko wraz z infrastrukturą jest od dnia 20 grudnia 2005 r. Gmina Krosno, o statusie miasta na prawach powiatu. Zarządzającym lotniskiem, wpisanym do rejestru lotnisk jest od roku 1969 Aeroklub Polski w Warszawie (dawniej Aeroklub PRL) – stowarzyszenie.

Od momentu pozyskania terenów lotniska Gmina Krosno aktywnie działa w kierunku jego rozwoju. W latach 2006-2007 została opracowana docelowa koncepcja rozwoju lotniska, określająca maksymalny zakres możliwych inwestycji w funkcje lotnicze lotniska. W 2008 r. zlecono opracowanie ekspertyzy naukowo-technicznej dotyczącej stanu istniejącej drogi startowej wraz z koncepcją jej przebudowy.

Na tej podstawie Gmina Krosno przygotowuje realizację projektu pn. „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap”. Projekt zakłada wybudowanie nowej, utwardzonej drogi startowej o wymiarach 1100 x 30 m, nadbudowę wieży kontroli lotów, wybudowanie oświetlenia i oprzyrządowania nawigacyjnego oraz ogrodzenie lotniska. Projekt realizowany będzie w oparciu o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007 – 2013. Projekt ten wpisany jest na listę indykatywną Programu. Beneficjentem środków unijnych i inwestorem projektu będzie Gmina Krosno.

Aby prawidłowo zrealizować projekt należy wprowadzić zmiany w rejestrze lotnisk, a w szczególności zmianę granic lotniska oraz zmianę zarządzającego lotniskiem. Przynajmniej na czas przygotowania projektu, jego realizacji oraz utrzymania celów projektu przez co najmniej 5 lat od daty decyzji zezwalającej na użytkowanie, zarządzającym lotniskiem powinien być Prezydent Miasta Krosna jako organ administracji publicznej (art. 59 ust. 6 w zw. z art. 55 ust. 2 pkt 1 Prawa lotniczego).

Trudności ze sprawnym przygotowaniem projektu stwarza aktualny zarządzający lotniskiem Aeroklub Polski. Władze Miasta Krosna od kilkunastu miesięcy nie mogą spowodować, aby Aeroklub Polski wypełnił podstawowe przewidziane prawem  obowiązki. Mamy tu na myśli nieuzasadnione przedłużanie przez Aeroklub Polski procedur.Najpierw przedłużane  uzgodnień ostatecznego zakresu projektu a następnie przedłużane jest wystąpienie z wnioskiem do ULC o zmianę granic lotniska. Miasto Krosno wypełniło wszystkie żądania od spełnienia których  Aeroklub Polski uzależniał dokonanie zmian w rejestrze lotnisk. Niestety wniosek o zmianę granic lotniska nie został złożony.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi przy finansowaniu inwestycji ze środków UE beneficjentem pomocy UE może być tylko zarządzający lotniskiem. W tym przypadku Aeroklub Polski winien dobrowolnie przekazać Gminie Krosno zarządzanie lotniskiem na okres realizacji inwestycji tj. ok. 3 lat i co najmniej 5 lat po jej zakończeniu /w celu zachowania trwałości projektu/. W tym przypadku Aeroklub Polski również odmówił przekazania zarządzania lotniskiem Prezydentowi Miasta Krosna, chociaż byłoby to zgodne z przepisem art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2006r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.).

Inny sposób zmiany zarządzającego lotniskiem może być dokonany, w świetle przepisów Prawa lotniczego, tylko poprzez wykreślenie lotniska z rejestru. Wpisanie określonego podmiotu jako zarządzającego do rejestru lotnisk daje temu podmiotowi nieograniczoną „władzę” i możliwości. Silna pozycja zarządzającego wynika stąd, że brak jest instrumentów prawnych do jego zmiany, a jego uchybienia skutkują zamknięciem lotniska lub wykreśleniem lotniska z rejestru.
Analizując przepisy Prawa Lotniczego nie sposób nie zauważyć, że właściciel nieruchomości na której funkcjonuje lotnisko jest pozbawiony wszelkich praw i możliwości podejmowania czynności związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją lotniska. Wszystkie te czynności może dokonać tylko zarządzający (art. 61 ust. 1 Prawa lotniczego).

Szanowny Panie Premierze !
Rada Miasta Krosna w trosce o wykorzystanie przyznanych miastu funduszy UE na rozbudowę i modernizację lotniska podjęła na Sesji odbytej w dniu 30 października ubiegłego roku „Oświadczenie” /treść w załączeniu/, w którym wyraziła niepokój spowodowany  brakiem dobrej woli, beztroską i bezczynnością  Aeroklubu Polskiego w zakresie wykonania swoich powinności jako instytucja zarządzająca krośnieńskim lotniskiem.

Niestety dalsze działania Władz AP nie przyniosły poprawy „współpracy”.

Miasto Krosno ma ogromną szansę zrealizować istotny projekt, który ożywi lotnisko, przywróci tradycję szkoleń i da miejsca pracy mieszkańcom. Jedyną przeszkodą w realizacji  projektu, której władze miasta Krosna nie mogą pokonać jest zarządzający lotniskiem czyli Aeroklub Polski. Instytucja ta w obecnej strukturze i aktualnym umocowaniu prawnym staje się hamulcem w rozwoju naszego lotniska.
Taka postawa kierownictwa Aeroklubu Polskiego grozi miastu utratą przyznanych  środków finansowych z UE co w szczególnie w dobie kryzysu jest działaniem wysoce szkodliwym społecznie i gospodarczo.

II. Wobec powyższego pytamy :
1) w jaki sposób mają być wykorzystywane środki unijne, jeśli realizacja tak drogiego i ważnego dla miasta projektu zależy od podmiotu, który nie wykazuje żadnej aktywności w jego przygotowaniu, a wręcz przeciwnie utrudnia jego przygotowanie, a nawet poprzez zaniechanie dokonania zmian w rejestrze lotnisk i przekazania zarządzania lotniskiem może spowodować wykreślenie projektu z  realizacji,
2) dlaczego o tym czy w mieście Krośnie nastąpi rozwój szkolenia lotniczego, które teraz jest znikome,  ma decydować w rzeczywistości podmiot zewnętrzny czyli Aeroklub Polski, który nie będzie, bo być nie może, partnerem w realizacji projektu,
3) dlaczego zmiana zarządzającego lotniskiem, a tym samym realizacja projektu, ma zależeć od dobrej woli aktualnego zarządzającego, który nie tylko tej woli nie wykazuje, lecz wręcz przeciwnie stawia żądania, wydłuża czas załatwiania spraw, nie wykonuje obowiązków zarządzającego wynikających z Prawa lotniczego,
4) dlaczego pozycja właściciela lotniska, jest marginalna, a we wszystkie atrybuty wyposażony jest zarządzający, którego nie można zmienić bez wykreślenia lotniska z rejestru,
5) na opisanym przykładzie miasta Krosna można stwierdzić, że obowiązujące Prawo lotnicze:
a) uprzywilejowuje zarządzającego lotniskiem,
b) pomija zupełnie właściciela lotniska,
c) w ogóle nie przewiduje zmiany zarządzającego lotniskiem nawet w sytuacji
    gdy popełnia on błędy lub nie realizuje ustawowych obowiązków,

- a to oznacza, że Prawo lotnicze wymaga zmian.

UM Krosno
  • autor: UM Krosno

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?