KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Turystyka oczami mieszkańców regionu

Turystyka oczami mieszkańców regionu Fot. sxc.hu

Mieszkańcy Podlasia, Suwalszczyzny, Warmii i Mazur lubią podróżować w celach turystycznych - większość z nich przyznaje, że korzysta z atrakcji turystycznych dostępnych w regionie ich zamieszkania. To tylko niektóre wnioski płynące ze zrealizowanych badań.

REKLAMA


Na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego, koordynatora Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej pod koniec 2013 roku przeprowadzone zostało badanie, którego wyniki wykorzystane zostały podczas opracowywania strategii rozwoju oraz strategii marketingowej Klastra.

Do rodziny lub odpocząć
Biorący udział w przeprowadzonym badaniu mieszkańcy tej części Polski (Podlasia, Suwalszczyzny, Warmii i Mazur) wśród najczęstszych powodów podróży w tych regionach wymieniają odpoczynek oraz odwiedziny u krewnych i znajomych - niemal co drugi badany tak stwierdził. Zwykle długość tych podróży jest niewielka i wynosi od jednego do dwóch dni - co oznacza, iż wielu mieszkańców prawdopodobnie decyduje się na odwiedzanie miejscowości zlokalizowanych blisko ich miejsca zamieszkania. Badani zaznaczyli jednak w wielu przypadkach, iż tym co mogłoby zachęcić ich do częstszych podróży turystycznych jest przygotowanie oferty turystycznej dla turystów o różnej sytuacji materialnej i rodzinnej, działania informacyjne, a także modernizacja infrastruktury drogowej. Ankietowanych zapytano również o formy turystki, z których chcieliby skorzystać w przyszłości. Niemal połowa stwierdziła, że zainteresowana byłaby turystyką opartą na walorach przyrodniczych (46 proc.), ponad jedna trzecia chciałaby skorzystać z turystyki wiejskiej, krajoznawczej i uzdrowiskowej (34 proc.) lub z form aktywnego spędzania czasu (32 proc.).

Zbyt wysokie ceny atrakcji turystycznych
Osoby, które wzięły udział w badaniu poproszono ponadto o wyrażenie opinii na temat barier w rozwoju turystyki na obszarze Suwalszczyzny, Podlasia oraz Warmii i Mazur. Najczęściej pojawiającymi się odpowiedziami były m.in.: zbyt wysokie ceny usług i atrakcji turystycznych (42 proc.), słaba infrastruktura drogowa (39 proc.) oraz mało informacji o atrakcjach regionu (36 proc.). Przeszkodą w rozwoju turystyki w regionie zdaniem badanych była również niewystarczająca liczba darmowych parkingów, a także zbyt mała liczba połączeń  kolejowych i autobusowych.

W badaniu "Analiza atrakcyjności turystycznej obszaru działania Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej" przebadano 500 respondentów - losowo dobranych dorosłych mieszkańców województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metody ilościowej, przy zastosowaniu techniki zbierania danych CATI (z ang. Computer Assisted Telephone Interview - wywiad internetowy).

Wywiady z respondentami przeprowadzono pod koniec 2013 roku. Badanie zostało zrealizowane w ramach realizacji działań Projektu "Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej" nr PO PW 01.04.03-00-026/11, umowa nr PO PW 01.04.03-00-026/11-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4 Promocja i Współpraca.

***
Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej jest organizacją zrzeszającą podmioty działające w szeroko rozumianym sektorze turystycznym. Głównym celem działalności Klastra jest indywidualny rozwój wszystkich zrzeszonych organizacji, a także promocja makroregionu Polski Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Klaster funkcjonuje w oparciu o zasady partnerstwa i współpracy, stąd jednym z najważniejszych działań jest integrowanie oferty turystycznej. W ramach wspólnych projektów realizowane są m.in. kampanie promocyjne, branżowe konferencje i zagraniczne misje, targi oraz badania, które umożliwią zidentyfikowanie nisz rynkowych i stworzenie adekwatnych dla nich specjalistycznych produktów turystycznych.

ig/exacto

  • autor: ig/exacto

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?