KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Długi proces zarządzajacych Hutą

Długi proces zarządzajacych Hutą Fot. archiwum KHS "Krosno" S.A.

Przed Sądem Okręgowym w Krośnie toczy się proces pięciu członków zarządu Krośnieńskich Hut Szkła "Krosno" S.A. w Krośnie pełniących funkcje w latach 2002-2009. Prokuratura oskarża ich o przestępstwa polegające na przekroczeniu uprawnień bądź niedopełnieniu obowiązków w związku z zajmowaniem się sprawami majątkowymi Krośnieńskich Hut Szkła.

REKLAMA


Łączne szkody, o które prokuratura oskarża 5 byłych członków zarządu KHS to ponad 88 mln zł. Jackowi S. przedstawiono 19 zarzutów, Andrzejowi B. przedstawiono 10 zarzutów, Mirosławowi S. przedstawiono 11 zarzutów, Rafałowi W. przedstawiono 6 zarzutów, Janowi K. przedstawiono 3 zarzuty.

Proces będzie długi, pomimo, że posiedzenia Sądu wyznaczone są nawet 2 razy w tygodniu i trwają po kilka godzin. Do przesłuchania jest jednak ponad 200 świadków. Na pierwszej rozprawie zawnioskowano o przeczytanie całego (66 stron) uzasadnienia aktu oskarżenia.

Oskarżony Jacek S., który usłyszał najwięcej zarzutów, składa bardzo obszerne i szczegółowe wyjaśnienia. Część oskarżonych nie stawia się na rozprawy, są reprezentowani przez obrońców, nie wnioskują o odroczenia i uzasadniają, że ich obecność jest zbędna gdy wyjaśnienia składa inny oskarżony. 4 marca Jacek S. zeznawał przez blisko 6 godzin. Mówił o sytuacji branży szklarskiej w Europie i na świecie. Szczegółowo opisywał wchodzenie rynku szklarskiego w okres stagnacji i dekoniunktury. Zwracał uwagę na duży wskaźnik penetracji rynku wewnętrznego Polski szkłem z importu.

- Mieliśmy do czynienia ze znacznym importem szkła - podsumowywał Jacek S. dodał, że huty z “nowych państw Unii" często były podwykonawcami hut zachodnich, a sytuacja pogorszyła się gdy zaczęto przenosić produkcję np. do Chin. - W samych Chinach powstało ok 900 wytwórni szkła - mówił Jacek S. dodając, że w tym czasie poprawiła się bardzo jakość szkła formowanego mechanicznie. Jacek S. podawał dużo szczegółów, informacji o konkretnych firmach, których nazwy w języku niemieckim, francuskim czy szwedzkim sprawiały problem przy protokołowaniu przebiegu rozprawy. Sędzia Jarosław Krysa dopytywał czy takie szczegółowe informacje są konieczne. - Chcę pokazać w jakich warunkach funkcjonowała firma. To nie była jedyna firma na świecie, ani w Europie - wyjaśniał oskarżony Jacek S, a następnie kontynuował obszerne zeznania dotyczące sytuacji KHS Krosno.

Zdaniem prokuratury oskarżeni przekroczyli uprawnienia i nie dopełnili obowiązków w zakresie między innymi:
- transakcji związanych z opcjami walutowymi, które powinny być zawierane wyłącznie dla ochrony przed ryzykiem kursowym, a zawierane były wbrew stanowisku Rady Nadzorczej, umowy z opcjami walutowymi w ilościach i wysokościach nieadekwatnych do obrotów spółki, przekraczające potrzeby wynikające z obrotu dewizowego w celach inwestycyjnych, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" S.A. w Krośnie poniosły szkodę majątkową w kwocie 34 746 020,79 zł,

- nieprawidłowego zarządzania gospodarką magazynową, przez co powstała konieczność dokonania znacznych odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów, brak działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych uchybień związanych z inwentaryzacją, w wyniku czego powstała szkoda w łącznej kwocie 27 898 761,08 zł,

- zapewnienia sprawnego funkcjonowania Regionalnych Centrów Dystrybucji w Poznaniu, Wrocławiu, Mińsku Mazowieckim, Gdyni i Tarnowie poprzez brak nadzoru nad ich funkcjonowaniem, akceptowanie poziomu strat przy wysokich kwotach rozpoczęcia działalności, nie podjęcie terminowych działań zmierzających do likwidacji lub restrukturyzacji centrów, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" S.A. w Krośnie poniosły szkodę w wysokości 9 690 913,94 zł,

- nie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania uchybień powodujących ponoszenie strat finansowych przez O.O.O. Krosno C.A. w Moskwie, dostawy wyrobów KHS "Krosno" S.A. w Krośnie do Moskwy, pomimo nie uiszczenia zapłaty za poprzednie, nie podjęcie działań zmierzających do windykacji należności i likwidacji Spółki O.O.O. Krosno C.A. w Moskwie, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" S.A. w Krośnie poniosły szkodę majątkową w kwocie 9 617 651,43 zł,

- braku nadzoru nad podległymi pracownikami i należytej weryfikacji dokumentów związanych z realizacją umowy leasingu nr C/RZ/2002/011/D zawartej 18.03.2002 r. z Bankowym Funduszem Leasingowym S.A. w Łodzi, przez co dla celu podatku od nieruchomości przyjęto powierzchnię użytkową 19 213,20 m2 zamiast 1 213,20 m2, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" S.A. w Krośnie poniosły szkodę w wysokości 2 161 410,00 zł,

- braku decyzji w zakresie windykacji należności przeterminowanych w przypadku podmiotów gospodarczych O.O.O. Krosno C.A. i GMG ENTERPRISE LTD 80041, Parnu Savi 26 i tolerowanie nieprawidłowego postępowania windykacyjnego w przypadku firm K&R GROUP SRO, VAHAP oraz projektu "My soul to keep" dla zarejestrowanej w Hong Kongu firmy MSTK Limited, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" S.A. w Krośnie poniosły szkodę w  wysokości 1 094 000,00 zł,

- realizacji artykułu 5 i innych postanowień umowy przedwstępnej z 26.08.2004 r. w sprawie sprzedaży przez Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" S.A. w Krośnie firmie "TESCO (Polska)" Sp. z o.o. w Krakowie prawa własności nieruchomości w Krośnie przy ulicy Grodzkiej 39 poprzez nie podjęcie niezbędnych działań w celu uzyskania stosownego oświadczenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Krośnie umożliwiającego zwolnienie z zabezpieczeń hipotecznych, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" S.A. w Krośnie jako sprzedawca poniosły szkodę w wysokości 1 049 675,05 zł obejmującą karę umowną w wysokości 1 000 000,00 zł i odsetki w kwocie 49 675,05 zł,

- realizacji projektu "My soul to keep" dla zarejestrowanej w Hong Kongu firmy MSTK Limited związanego z wykonaniem unikatowego i specyficznego asortymentu w postaci szklanych kul poprzez niedopełnienie formalności związanych z zawarciem pisemnej umowy, zaniechanie gwarancji odbioru towaru, zrezygnowanie z gwarancji przedpłat, zaliczek i innych form zabezpieczenia uregulowania zaległości, podjęcie decyzji o realizacji projektu mimo odmowy zabezpieczenia przez firmę ubezpieczeniową, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" S.A. w Krośnie poniosły szkodę majątkową w wysokości 600 000,00 zł,

- zapewnienia właściwego rozliczenia podatku VAT z firmami zagranicznymi i krajowymi poprzez zawyżenie wartości sprzedaży i zysków, akceptowanie przekazywania do księgowości niekompletnej dokumentacji i wystawiania faktur VAT w ostatnim dniu miesiąca, bez potwierdzenia przeprowadzenia transakcji przez kontrahenta i braku dostaw towarów, akceptowanie wystawiania faktur sprzedaży, które nie były w odpowiednim czasie korygowane, co powodowało konieczność wcześniejszej zapłaty należnego podatku VAT niezależnie od zapłaty przez klienta, zaś w przypadku firm zagranicznych, braki w dokumentacji uprawniającej do stosowania preferencyjnej stawki VAT powodowały traktowanie sprzedaży jako krajowej, opodatkowanej wyższą stawką podatku VAT, co wyłączało możliwość weryfikacji niekompletnej dokumentacji i wprowadzenie w odpowiednim czasie niezbędnych korekt podatkowych w celu odzyskania podatku, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" S.A. w Krośnie poniosły szkodę w wysokości 485 459,36 zł,

- działań gospodarczych związanych z wewnątrzwspólnotowymi dostawami towarów dla klientów zagranicznych poprzez wydanie poleceń podległym pracownikom w zakresie sporządzania dokumentów na podstawie których wystawiono 26 fikcyjnych faktur sprzedaży dla klientów zagranicznych, bez niezbędnych dokumentów wywozowych i dostarczenia towarów kontrahentom w celu zawyżenia w trzecim kwartale 2008 r. wartości sprzedaży o ponad 1 400 000,00 zł i zawyżenie zysków o ponad 255 000,00 zł, co wyłączyło możliwość skorzystania z 0 % stawki podatku VAT i spowodowało konieczność wykazania sprzedaży krajowej opodatkowanej 22 % stawką, przez co Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" S.A. w Krośnie poniosły szkodę w wysokości 265 642,13 zł,

- zatrudnienia Zdzisława S. - udziałowca i przewodniczącego Rady Nadzorczej w charakterze doradcy do spraw organizacji i zarządzania, bez określonego zakresu obowiązków, z końcowym wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 20 000,00 zł miesięcznie, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" S.A. w Krośnie poniosły szkodę majątkową w wysokości 257 167,20 zł,

- zawarcia z firmą PMI COMBERA Sp. z o.o. w Warszawie nierentownej umowy dotyczącej próbnego pozyskiwania na terenie Polski zamówień na produkty Krośnieńskich Hut Szkła "Krosno" S.A. w Krośnie, w wyniku czego powstała szkoda w wysokości 318 720,24 zł.

Ponadto przedstawione przez prokuraturę zarzuty dotyczą:
- czynu z art. 586 kodeksu spółek handlowych - tj. nie zgłoszenia upadłości pomimo powstania warunków do jej zgłoszenia, tj. zobowiązania przekroczyły wartość majątku,

- art. 587 kodeksu spółek handlowych tj. ogłoszenie nieprawdziwych danych, w szczególności nieodzwierciedlających rzeczywistej sprzedaży i zysków w poszczególnych kwartałach 2007 i 2008 r., które przedstawiano Radzie Nadzorczej, Walnemu Zgromadzeniu, Komisji Nadzoru Finansowego, Sądowi Rejonowemu w Rzeszowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, biegłym rewidentom,

- art. 302 § 1 kk tj. doprowadzenie do spłaty roszczeń tylko wobec preferencyjnie traktowanej firmy PMI COMBERA Sp. z o.o. w Warszawie, której Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" S.A. w Krośnie przekazały kwotę 572 303,36 zł, co w konsekwencji spowodowało niemożność wypełnienia zobowiązań wobec innych firm, w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, UNIKROS Spółki z o.o. i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Krośnieńskich Hutach Szkła.

pd

 • autor: pd

3 komentarzy

 • były pracownik

  Tacy pseudo biznesmeni rządzą dalej w firmach biorąc za to górę kasy i okradając ludzi. Ważne ,żeby za wszelki sposób nabić kabzę i za złodziejstwo - żadnych konsekwencji. Dla przykładu ukarać powinien sąd wiezieniem i zakazem pełnienia jakichkolwiek funkcji w spółkach prawa handlowego dożywotnio dla takich złodziei.Ten Jacek.S to niezły gagatek był. Za sam wygląd mu się dodatkowa kara należy będzie mógł pazury w ciszy celi obgryzać

  Zgłoś nadużycie były pracownik poniedziałek, 24, marzec 2014 18:52 Link do komentarza
 • Rutkowski

  Zaiste koronkowa machlojka! Kiedy złodzieje kombinowali z milionami -pracownicy byli okradani bez skrupułów.Gdzie śie podział Fundusz Koleżeński- ktory był płacony od zarania bytu firmy. Łamane byly wszystkie wazniejsze postanowienia Kodeksu Pracy. Wstyd sie przyznać ze miało sie takich złodziei i malwersantów-za "menadżerów. Hańba Jacuś!!

  Zgłoś nadużycie Rutkowski czwartek, 13, marzec 2014 15:47 Link do komentarza
 • x

  A jeszcze sprowadzanie na paletach kieliszków z zagranicy i przepakowywanie i metkowanie w KHS?
  A jeszcze przywożenie zanieczyszczonego piasku do produkcji szkła z Ukrainy, który w połowie był już odpadem, a w połowie w rozdartych worach stratą.
  A handel jakimiś materiałami, tkaninami przez KHS/ fakturowanie, refakturowanie przez dział zaopatrzenia/?
  Kombinowanie w wynikach finansowych przez wystawianie faktur i potem anulowanie po okresie sprawozdawczym.
  Przecież to też ogromne koszty i strata dla firmy niepoliczalna, a wyjazdy całych grup zarządzających na niby podpisywanie kontraktów na .........
  Dużo większe straty, ale trudne do udowodnienia ze względu na kombinowanie i symulowanie roboty, a tworzenie chaosu , by trudniej było się w tym wszystkim połapać

  Zgłoś nadużycie x niedziela, 09, marzec 2014 10:05 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?