KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Nowy wodociąg połączy dwa ujęcia wody

Dwa lata ma trwać budowa magistrali wodociągowej, która przebiegać będzie przez północną część Gminy Rymanów, południowo-zachodnią część Gminy Haczów, południową część Gminy Korczyna, a zakończy się we wschodniej części Gminy Krościenko Wyżne. To warta ponad 11 milionów inwestycja MPGK Krosno. Będzie to oznaczało podłączenie nowych miejscowości do sieci wodociągowej, równocześnie przewidywane jest zamknięcie ujęcia wody w Iskrzyni.

REKLAMA


Zadanie obejmuje budowę magistrali wodociągowej z Rymanowa do Zakładu Uzdatniania Wody "Wisłok" w Iskrzyni o całkowitej długości 15,7 km wraz z komorami połączeniowymi, rozdzielczymi, odwodnieniowymi oraz studzienkami odpowietrzającymi. Dodatkowo wzdłuż całej magistrali wodociągowej zostaną ułożone dwa kanały telemetryczne do celów obsługi wodociągu.
 
Projektowany wodociąg będzie prowadził uzdatnioną wodę z Zakładu Uzdatniania Wody "Wisłok" w Sieniawie do Iskrzyni, z możliwością zaopatrzenia w wodę leżących w jego obrębie jeszcze nie zwodociągowanych miejscowości.

Nowa magistrala prowadzić będzie wodę dla mieszkańców Krosna jako drugostronne zasilanie w wodę, co znacząco wpłynie na niezawodność systemu zaopatrzenia w wodę dla aglomeracji krośnieńskiej. Trasa magistrali wodociągowej przebiegać będzie przez północną część gminy Rymanów, południowo-zachodnią część gminy Haczów, południową część gminy Korczyna, a zakończy się we wschodniej części gminy Krościenko Wyżne. Są to w przeważającej części tereny, gdzie nie ma żadnej infrastruktury wodociągowej, co stwarza możliwość podłączenia poszczególnych miejscowości do nowej sieci wodociągowej.


SCHEMAT SIECI WODOCIĄGOWEJ - MAGISTRALE ZASILAJĄCE GMINĘ (wydzielone Krosno)

Co było przyczyną podjęcia decyzji o budowie magistrali? MPGK podaje kilka powodów, w tym: wysokie zanieczyszczenie wody surowej dopływającej na ujęcie w Iskrzyni, wysokie koszty uzdatniania wody - okresowo występujące znaczne zanieczyszczenia wody na ujęciu w Iskrzyni. Ponadto zaistniała konieczność przeprowadzenia gruntownej i kosztownej modernizacji ujęcia wody oraz stacji uzdatniania w ZUW Iskrzynia pod kątem spełnienia zaostrzonych norm dotyczących jakości wody uzdatnionej, a szacowane koszty inwestycji znacznie przekraczają koszty wybudowania magistrali wodociągowej z Rymanowa do Iskrzyni.

Brano też pod uwagę konieczność utrzymania pierścieniowego systemu zasilania miasta Krosno w wodę, z zachowaniem obecnego układu hydraulicznego sieci oraz głównych kierunków przepływów przy planowanym wygaszeniu funkcjonowania ujęcia wody w Iskrzyni. Kolejnym powodem była potrzeba rozwoju sieci wodociągowej na terenach niezwodociągowanych. Do MPGK wpływały wnioski z samorządów i ich oczekiwania związane z możliwością budowy rozgałęzień sieci wodociągowej od wybudowanej magistrali.
 
Nowa inwestycja ma doprowadzić do poprawy zaopatrzenia w wodę pitną ludności, przede wszystkim mieszkańców Krosna, ponadto ma umożliwić zasilenie w wodę nowe miejscowości, wzdłuż trasy magistrali.

Jak jest do tej pory?
Woda uzdatniona z Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie jest obecnie prowadzona do miasta Krosna stalową magistralą wodociągową wybudowaną w latach 1985-1988 wzdłuż drogi Krosno-Sanok przez tereny Gminy Rymanów, Gminy Iwonicz- Zdrój i Miejsce Piastowe. Na odcinku o długości ok. 4,0 km do miejscowości Rymanów magistrala składa się z dwóch rurociągów DN400 i DN500, natomiast pozostała część o długości ok. 11,3 km to jeden rurociąg DN500. Magistrala ta stanowi główne zasilanie w wodę systemu zaopatrzenia w wodę miasta Krosna.
 
Co jest planowane?
Projektowany wodociąg będzie prowadził uzdatnioną wodę z Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie do Iskrzyni z możliwością zaopatrzenia w wodę kolejnych miejscowości.
 
Gminy Rymanów i Haczów prowadzą już intensywne przygotowania do realizacji inwestycji budowy przyszłych rozprowadzeń sieci wodociągowej, na terenach którymi administrują.

Gmina Rymanów rozstrzygnęła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla miejscowości: Rymanów, Ladzin, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki, Bzianka i Milcza ze Zmysłówką. Planowany termin uzyskania pełnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę to 30.09.2016.

Gmina Haczów prowadzi prace projektowe sieci wodociągowej, stopień zaawansowania prac szacowany jest na ok. 70%. Wniosek o pozwolenie na budowę Gmina Haczów zamierza złożyć końcem bieżącego roku.

Stwarza to realne szanse rozwoju usług spółki w zakresie zaopatrzenia w wodę w nowych rejonach.

Po zrealizowaniu inwestycji budowy magistrali wodociągowej będzie istniała możliwość wyłączenia ZUW Iskrzynia lub co najmniej ograniczenia funkcjonowania do zakresu przepompowni wody w układzie hydraulicznym sieci. Oznacza to wyłączenie układów technologicznych produkcji wody i ujęcia wody pozostawiając układy pompowe i zbiornik wody czystej. Układ związany z magistralą tworzony jest jednak z myślą zamknięcia całego zakładu.

- Koszty modernizacji i dostosowania ujęcia w Iskrzyni do obowiązujących norm byłyby według naszych szacunków wyższe niż budowa magistrali - przekonuje prezes MPGK, Janusz Fic.

Od lat podkreśla też, że utrzymywanie ujęcia wody w Iskrzyni to są dodatkowe koszty i nie ma to większego uzasadnienia. - Krosno ma aż trzy ujęcia wody. Z jednej strony może to dawać poczucie bezpieczeństwa. Dwa z ujęć są na tej samej rzece, zatem poczucie bezpieczeństwa jest dość złudne - mówił jeszcze w 2011 roku Janusz Fic.
 
W październiku 2015 zakończono postępowanie przetargowe o udzielnie zamówienia na realizację inwestycji. W postępowaniu tym wzięło udział 33 wykonawców z całej Polski.

22 października 2015 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Krosno Sp. z o.o. została podpisana umowa na realizację zamówienia inwestycyjnego p.n. "Budowa magistrali wodociągowej Rymanów-Iskrzynia".

Wykonawcą inwestycji został krośnieński PRiD. Wartość umowy wynosi 11.100.750,00 zł (brutto). Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 24 miesięcy.

pd

  • autor: pd

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?