KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

"Trzeźwe poranki" - pytamy o podstawy prawne

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. materiały KWP Rzeszów

Czy Policja ma prawo do prewencyjnego sprawdzania trzeźwości, np. w ramach tzw. "Trzeźwych poranków"? W Internecie pojawiają się opinie, a nawet nagrania z sytuacji, gdy kierowcy odmawiają poddania się kontroli. Wydział Ruchu Drogowego KMP w Krośnie rozwiewa wątpliwości: "w razie odmowy policjant ma prawo doprowadzić kierującego, nawet z użyciem siły, w celu pobrania krwi".

REKLAMA


W internetowych komentarzach pojawiły się ostatnio opinie mówiące o tym, że Policja nie może prewencyjnie badać trzeźwości kierowców w Polsce. Niektórzy kierowcy odmawiając poddania się kontroli nagrywali filmiki, które następnie umieszczali w sieci.

Tymczasem na drogach Krosna i powiatu krośnieńskiego regularnie są prowadzone kontrole trzeźwości, w tym tzw. "Trzeźwe poranki".

O sprawę zapytaliśmy naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w KMP w Krośnie, podkom. Krzysztofa Belczyka.

Naczelnik odsyła wprost do ustawy Prawo o Ruchu Drogowym:

Art 129 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji.

2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do:
żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Ustawa zatem wyraźnie daje Policji uprawnienie do kontroli trzeźwości kierowcy. Ponadto policjant ma prawo do kontroli innej osoby (np. pasażera), co do której ma uzasadnione podejrzenie, że kierowała pojazdem.

- Tak dzieje się np. w przypadku kolizji, gdy wiemy, że w samochodzie było kilka osób, ale nie chcą się przyznać, kto prowadził - dodaje Belczyk.

- Uzyskując uprawnienia do prowadzenia pojazdów kierujący musi dostosować się do zasad panujących na drodze, w tym liczyć się z niedogodnością, jaką może być zatrzymanie do kontroli trzeźwości - stwierdza Belczyk.

Naczelnik przypomina też o art. 129i cytowanej ustawy:

1. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym lub osoba ta odmawia poddania się takiemu badaniu. W takim przypadku ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu.
3. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone również w razie braku zgody kierującego, o czym należy go uprzedzić.
4. Warunki oraz sposób przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1 i 2, określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).

- "Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone również w razie braku zgody kierującego, o czym należy go uprzedzić". Osoba odmawiająca poddaniu się badaniu może zostać doprowadzona na badanie krwi. Z jakiego powodu ktoś odmawia poddania się badaniu? Albo ma coś na sumieniu, albo złośliwie utrudnia czynności - dodaje naczelnik.

Ustawa o ruchu drogowym daje Policji prawo do kontroli trzeźwości na drodze, nie wymaga przy tym żadnych dodatkowych okoliczności w postaci "podejrzenia, że osoba jest nietrzeźwa". Nie zmienia to faktu, że policjant podejmujący działania sam powinien znać podstawy prawne podejmowanych czynności.

pd

 • autor: pd

21 komentarzy

 • davidoff

  " Tak dzieje się np. w przypadku kolizji, gdy wiemy, że w samochodzie było kilka osób, ale nie chcą się przyznać, kto prowadził - dodaje Belczyk. "

  Gdy jest kolizja to jest podejrzenie ze osoby w tym kierowca są pod wpływem i tu właśnie 126.par 4................  Policji wolno wszystko! Stanowisko KGP w sprawie rutynowych kontroli trzeźwości
  Opublikowano 25 maja 2015, autor: redakcja
  Artur Mezglewski

  Komenda Główna Policji udzieliła odpowiedzi Rzecznikowi Praw Obywatelskich w sprawie rutynowych kontroli trzeźwości. Pismo to wywołane zostało na skutek interwencji Stowarzyszenia Prawo na Drodze.

  Policja przyznaje, że w momencie wejścia w życie znowelizowanych przepisów Prawa o ruchu drogowym „w zasadzie utraciła możliwość stosowania procedur określonych w zarządzeniu nr 496 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 r.” Utraciła, ale nadal stosuje…

  Na prośbę internautów publikujemy powyższe pismo w całości.

  RPO - rutynowe kontrole 001

  RPO - rutynowe kontrole

  RPO - rutynowe kontrole 003

  RPO - rutynowe kontrole 002

  Komentarz

  1. Przepis art. 129i ust. 4 PRD, w zakresie warunków stosowania badań trzeźwości odsyła wyraźnie do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a ustawa ta stanowi jednoznacznie, iż badania takie mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzi podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spożyciu alkoholu (art. 47 ust. 1). Obowiązujące przepisy nie przewidują zatem rutynowych kontroli trzeźwości.

  2. Policja nie może twierdzić, iż kontrole trzeźwości nie są realizowane w trybie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, lecz w trybie art. 129 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, skoro ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 129i ust. 4 wyraźnie stanowi, iż:

  „Warunki oraz sposób przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1 i 2, określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)”.

  Wnioski

  1. Rutynowe kontrole trzeźwości pozbawione są podstaw prawnych.

  2. Kontrole trzeźwości mogą być realizowane przez Policję jedynie w stosunku do tych osób, co do których zachodzi podejrzenie, że popełnili przestępstwo lub wykroczenie po spożyciu alkoholu (art. 47 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

  Sprawa rutynowych badań trzeźwości trafi do Rzecznika
  Opublikowano 10 czerwca 2014, autor: redakcja
  Czy Policja może dokonywać rutynowych kontroli trzeźwości? Czy policjantom wolno odstępować od protokołowania badań – nawet w sytuacji, gdy kontrolowany kierowca żąda jego sporządzenia? Czy Komendant Główny Policji może stanowić o prawach i obowiązkach obywateli?

  Prezes Zarządu SPnD zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich o przeprowadzenie postępowania wyjaśnieniającego i udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania.

  L. dz. 41/14 Lublin, 9 czerwca 2014 r.  Rzecznik Praw Obywatelskich
  Aleja Solidarności 77  00 – 090 Warszawa  Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego  Wnoszę o zbadanie legalności:  rutynowych badań trzeźwości, którym poddawani są kierujących pojazdami;
  odmowy sporządzania protokołów z w/w badań;
  wydawania przez Komendanta Głównego Policji zarządzeń, ingerujących w prawa i obowiązki obywateli.


  W opinii wnioskodawcy :  rutynowe badania trzeźwości są nie tylko pozbawione podstaw prawnych, ale stanowią naruszenie wolności i praw obywatelskich – w tym m. in. zasady domniemania niewinności, o której mowa w art. 42 § 3 Konstytucji RP, poprzez traktowanie ogółu kierujących pojazdami jak potencjalnych przestępców – tymczasem Policja stosuje na szeroką skalę obławy na przypadkowych kierowców, poddając ich badaniu na obecność alkoholu, bez podania prawnie uzasadnionej przyczyny;
  z każdego przeprowadzonego badania winien zostać sporządzony protokół – tymczasem Policja, konsekwentnie i w każdym przypadku, odmawia kontrolowanym sporządzenia protokołu;
  organ administracji państwowej, nie może stanowić prawa, ingerującego w zakres praw i obowiązków obywateli, którzy nie pozostają w stosunku podległości wobec organów Policji – tymczasem powyżej opisane praktyki organów Policji, dokonywane są na podstawie zarządzeń wydawanych przez Komendanta Głównego Policji oraz komendantów terenowych.


  Uzasadnienie  Ad. I  Przepis art. 129i ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym stanowi, iż warunki oraz sposób przeprowadzania badań w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu, określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  Powołana powyżej ustawa stanowi zaś jednoznacznie, iż badania takie mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzi podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spożyciu alkoholu (art. 47 ust. 1).  Przy ocenie stanu prawnego w przedmiotowym zakresie, uwzględnić należy ponadto Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie – wydane na podstawie w/w ustawy.  W świetle powyższych przepisów badaniom na ustalenie zawartości alkoholu w organizmie mogą zostać poddani jedynie ci kierujący pojazdami, a także inni uczestnicy ruchu, w stosunku do których istnieje podejrzenie, że popełnili przestępstwo lub wykroczenie będąc pod wpływem alkoholu (co najmniej w stanie po spożyciu).  Dokonywanie kontroli rutynowych, pozbawione jest zatem podstaw prawnych. Powodem kontroli stanu trzeźwości kierującego może być jedynie uzasadnione podejrzenie, że kierujący prowadzi (prowadził) pojazd w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu.  II.  Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. z przebiegu badania trzeźwości sporządza się protokół. W protokole należy opisać objawy lub okoliczności uzasadniające przeprowadzenie badania.  Policjanci dokonujący rutynowych kontroli trzeźwości nie sporządzają jednak żadnych protokołów z tych czynności. Policja odstępuje od sporządzenia powyższego protokołu nawet w sytuacjach, gdy badani tego żądają. Praktyka ta jest powszechna. Jeśli Rzecznik o to wystąpi – zostaną mu przesłane dokumenty, bądź informacje dotyczące poszczególnych przypadków takich odmów.  III.  Policjanci dokonujący rutynowych kontroli trzeźwości powołują się na rozkazy oraz zarządzenia swoich komendantów. Nowelą z dnia 5 listopada 2010 r. gen. Andrzej Matejuk – Komendant Główny Policji wprowadził do zarządzenia nr 609 z dnia 25 czerwca 2007 r. dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów przepis o następującym brzmieniu:  „W przypadku prowadzenia działań mających na celu sprawdzenie wyłącznie stanu trzeźwości jak największej liczby kierujących, prowadzonych na podstawie odrębnego planu zatwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, jeżeli wynik przeprowadzonego badania jest negatywny, dopuszcza się odstąpienie od dokumentowania faktu przeprowadzenia kontroli w sposób określony w wytycznych, o których mowa w ust. 1”  Powyższy przepis „upoważnia” policjantów do odmowy sporządzania protokołów z przeprowadzonych czynności – nawet, gdy osoba zainteresowana żąda sporządzenia takiego protokołu.  Wydaje się jednak, iż Komendant Główny nie jest organem uprawnionym do określania praw i obowiązków obywateli. Komendant Główny jest centralnym (a nie naczelnym) organem administracji państwowej i nie może kształtować sytuacji prawnej obywateli, którzy nie pozostają w stosunku podległości wobec władz policyjnych.  . Z wyrazami szacunku

  Artur Mezglewski

  Przezs Zarządu SPnD


  jeżeli komuś się chciało to przeczytać to widzi że Policja ma swoje tłumaczenia......................
  A my kierowcy chcemy po prpstu wiedzieć cz wolno czy nie , sytuacja ma być 0/1-dynkowa

  Dlatego trzeba poczekać na odpowiedz na pismo RPO

  Zgłoś nadużycie davidoff niedziela, 11, grudzień 2016 12:50 Link do komentarza
 • Mecenas 1122

  Jak czytam "Naczelnik odsyła wprost do ustawy Prawo o Ruchu Drogowym"
  gdzie tam pisze o kontrolach drogowych tj zwanych z innego łapankami.
  z jednej strony dobrze, że kontrolują, ale z drugiej strony nie ma do tego podstaw prawnych.
  Takie tłumaczenie naczelnika to pic na wodę.
  TAK SŁUCHAJ CIEMNY LUDU POLICJA MA ZAWSZE RACJĘ.

  Zgłoś nadużycie Mecenas 1122 niedziela, 11, grudzień 2016 12:06 Link do komentarza
 • 997

  Do :WOLF
  Kolejny raz potwierdza sie to że ewolucja człowieka nie przebiegała jednakowo dla każdego z nas...

  Zgłoś nadużycie 997 sobota, 10, grudzień 2016 17:59 Link do komentarza
 • davidoff

  a co wy myślicie że policja odpowie inaczej, a art 126 pord punkt 4 ........a jeżeli 4 to 74 par 2 kpk i 308 par 1 kpk........niedawno zapytałem policjanta drogówki czy Alco Blow to urządzenie elektroniczne -odpowiedz nie ...........to na jakiej podstawie stosuje art 129............nawiasem mówiąc rozporządzenie Komendanta Głównego policji z 2014 roku uznaje Alco Blow jako elektroniczne...( niedoczytał.)......i tak w koło Macieju
  Należy poczekać aż wypowie się trybunał

  Zgłoś nadużycie davidoff sobota, 10, grudzień 2016 09:04 Link do komentarza
 • walek

  Czytaj ze zrozumieniem 'JEŻELI ZACHODZI UZASADNIONE PODEJRZENIE" Ito powinien policjant wykazać "UZASADNIONE PODEJRZENIE"może trzeba cofnąc gościa do podstawówki zreformowanej.

  Zgłoś nadużycie walek piątek, 09, grudzień 2016 21:12 Link do komentarza
 • prawnik

  @ Paula Na temat Piotrowicza nie używaj inwektyw tylko, że dokonywał to a tamto gdyż zona braciszka Piotrowicza Beata Piotrowicz z prokuratury rejonowej w Krośnie oskarży cię o inwektywy nie wazne czy prawdziwe . nie pisz wobec osoby np. że oszust tylko, żE oszustwa dokonywał- jeśli możesz to udowodnić. Pamiętaj, że nie którzy "sędziowie" krośnienscy nie kierują się prawdą i faktami, dowodami a układami. Sprawiedliwośc i przestrzeganie prawa jest w większości obojętna i nie znana.A o etyce "sędziowskiej" to słyszeli przy składaniu przysięgi. Poczytaj na portalu afery prawa tam piszą prawdę. W razie wątpliwości pisz.

  Zgłoś nadużycie prawnik piątek, 09, grudzień 2016 20:45 Link do komentarza
 • cccc

  Byłem 10 lat w Anglii Policja tam jest by pomagac a nie siedziec za krzakiem i liczyc ile to my dzis zarobimy jak ktoś chce zobaczyć totalnych cymbałow bo ylko tacy są w Krosnie to zapraszam

  Zgłoś nadużycie cccc piątek, 09, grudzień 2016 19:19 Link do komentarza
 • leee

  W całej Polsce sie zastanawiają czy policja ma prawo prowdzic tę akcję ale oczywiscie 1 odaje odpowiedz policja z Krosna i Podkarpacja ze tak to jest smieszne pajace którzy łapią ludzi którzy przechodzą metr od przejscia dla pieszych i laduja mandaty tylko tyle w Krosnie potrafi ta zgraja cymbałow

  Zgłoś nadużycie leee piątek, 09, grudzień 2016 19:06 Link do komentarza
 • PAULA

  JAK MACIE WĄTPLIWOŚCI TO SIĘ ZWRÓĆCIE DO TEJ PISOWSKO - KOMUNUSTYCZNEJ SZUJI PIOTROWICZA , ON WAM WYJAŚNI .

  Zgłoś nadużycie PAULA piątek, 09, grudzień 2016 18:38 Link do komentarza
 • Ktos

  Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie ! Jeżeli takiego nie ma policjant nie ma prawa nas kontrolować ! Ludzie obudzcie się! Też mogę powiedzieć policjantowi żeby dmuchal bo mam podejrzenie ze jest pod wpływem alkoholu, ciekawe czy zgodzi się dmuchać. ..

  Zgłoś nadużycie Ktos piątek, 09, grudzień 2016 17:58 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?