Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl

 

100,02% planu - Absolutorium dla prezydenta za 2016 rok

Piotr Przytocki, prezydent Krosna Piotr Przytocki, prezydent Krosna Fot. Karol Słomka

Rada miasta jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji budżetu za 2016 rok. Za udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta głosowało 13 radnych, a trzech (PiS) wstrzymało się od głosu. Prezydent jest zadowolony z wyników osiągniętych w 2016 roku. Zmniejszyło się zadłużenie miasta, a wypracowana nadwyżka operacyjna osiągnęła rekordowy poziom prawie 40 mln złotych.     

REKLAMA


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok pozytywnie zaopiniowały wszystkie komisje rady.

Radni Adam Przybysz i Paweł Krzanowski (Klub PiS) podkreślali, że cieszą się z realizowanych inwestycji, chociaż pewne rzeczy są do poprawy. Radny Przybysz zwracał się do prezydenta, by ten większą wagę przykładał do potrzeb mieszkańców.

- Chciałbym zdopingowac pana prezydenta, żeby mieszkańcom Białobrzeg i Zawodzia przestało śmierdzieć z wysypiska. To jest bardzo ważne dla mieszkańców tych dzielnic - mówił Paweł Krzanowski. Prosił też, by bardziej konsultować decyzje i łagodzić konflikty. Podawał przykłady spraw, w których było za mało konsultacji: spalarnia odpadów, mieszkania socjalne w kontenerach, lokowanie nowych budynków TBS w Turaszówce.

- Jestem bardzo zadowolony, mamy się czym szczycić - mówił podczas przerwy w obradach prezydent Krosna, Piotr Przytocki.  - Oczywiście jest wiele mankamentów, nadal jest wiele do zrobienia - dodaje prezydent.

Dochody miasta na 2016 rok zaplanowano w wysokości 260 594 tys. zł.  W ciągu roku zwiększono je uchwałami rady miasta i zarządzeniami prezydenta o kolejne 32 031 tys. zł. Wykonane zostały w wysokości 292 676 tys. zł (100,02% planu).

Źródła finansowania zadań miasta to:
- dochody własne (w  tym m.in. udziały w PIT i CIT, dochody podatkowe, wpływy z opłat, usług i dzierżawy) - 43,1% dochodów wykonanych,
- subwencje (oświatowa, równoważąca i wyrównawcza) - 30,2%,
- dotacje celowe (w tym z budżetu państwa, jst i funduszy celowych) - 19,7%,
- środki europejskie na zadania inwestycyjne i bieżące  - 7%.

Dochody bieżące wykonano w wysokości  268 631 tys. zł, a dochody majątkowe - 24 045 tys. zł, w tym ze środków europejskich na zadania inwestycyjne - 18 093 tys. zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 261 845 tys. zł, w ciągu roku zwiększono o 24 896 tys. zł, a wykonane zostały na kwotę 274 858 tys. zł (95,86% planu).

Największe kwoty wydatkowano na:
- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą - 103 478 tys. zł,
- pomoc społeczną - 52 969 tys. zł.

Wydatki bieżące stanowiły ponad 83,31% wydatków ogółem i zrealizowane zostały w wysokości 229 008 tys. zł, w tym:
- wydatki jednostek budżetowych (statutowe oraz wynagrodzenia i pochodne) - 161 314 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 39 108 tys. zł,
- dotacje na zadania bieżące - 23 897 tys. zł,
- na projekty współfinansowane ze środków europejskich - 1 231 tys. zł,
- obsługa długu publicznego - 3 457 tys. zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 45 850 tys. zł, w tym na zadania współfinansowane ze środków europejskich - 1 091 tys. zł. Najwięcej - 22 676 tys. zł wydatkowano w dziale transport i łączność, w tym na drogi gminne i powiatowe - 15 048 tys. zł.

Znaczne środki wydatkowano też m.in. na:
- zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym wykupy nieruchomości pod planowane i realizowane inwestycje - 9 923 tys. zł,
- modernizację i budowę obiektów sportowych - 5 471  tys. zł.

W wykonanych wydatkach inwestycyjnych mieści się także kwota 6 181 tys. zł dotycząca wcześniejszej spłaty zobowiązań factoringowych związanych z I etapem rozbudowy krośnieńskiego lotniska.  

Podkreślić należy, że miasto realizuje także ważne inwestycje, które finansowane są w formie factoringu, w tym w 2016 r. zakończono II etap przebudowy krośnieńskiego lotniska (łączna kwota umowy to 28 383 tys. zł, a zobowiązania z tego tytułu spłacane będą do 2024 r.).

Z uwagi na uzyskanie znacznych ponadplanowych dochodów miasto nie zaciągnęło w ubiegłym roku kredytu długoterminowego i na koniec roku uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 17 818 tys. zł.

Zobowiązania wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczek regulowane były zgodnie z zawartymi umowami i na ten cel (raty i odsetki) wydatkowano łącznie 25 792 tys. zł, co stanowiło 8,81% wykonanych dochodów. W kwocie tej 7 200 tys. zł stanowiły wcześniejszą spłatę kredytów zaciągniętych w 2012 i 2014 r.  

Zadłużenie Miasta na koniec 2016 r. wyniosło 143 039 tys. zł (w tym 24 251 tys. zł  z tytułu umów factoringowych na realizowane zadania inwestycyjne) i było niższe niż na koniec 2015 r.  o 6 892 tys. zł.

pd

9 komentarzy

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj