KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Wyprawka szkolna. Złóż wniosek o dofinansowanie podręczników

Już teraz rodzice uczniów krośnieńskich szkół: klas I-IV szkoły podstawowej oraz klasy I szkoły ponadgimnazjalnej mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

REKLAMA


Akcja „Wyprawka szkolna” skierowana jest do uczniów klas  I-IV szkoły podstawowej oraz klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej, spełniających określone kryteria dochodowe. Niezależnie od kryterium dochodowego, w ramach programu, z dofinansowania do zakupu podręczników mogą skorzystać uczniowie niepełnosprawni, posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na: słabowidzenie, niesłyszenie, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim oraz  niepełnosprawności sprzężone, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

alt

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje:
1) uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tj. 351 zł netto, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej;

2) uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego 351 zł netto,
w przypadkach gdy w rodzinie występują okoliczności określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, np.: sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, klęska żywiołowa, z wyłączeniem uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej (w takim przypadku wymagane jest uzasadnienie okoliczności uprawniających do ubiegania się o pomoc);

3) uczniom klasy I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa   w art. 5. ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), tj. 504 zł netto;

4) uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w przypadku niepełnosprawności wymienionych wyżej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z czterech wyszczególnionych wyżej kryteriów.

Dofinansowanie do zakupu podręczników wynosi:

- dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej
do kwoty 180 zł
- dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej,
- dla uczniów niepełnosprawnych klasy IV-VI szkoły podstawowej
do kwoty 210 zł
- dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum do kwoty 325 zł
- dla uczniów klasy I zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży do kwoty 352 zł

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013. Nieprzekraczalny termin złożenia wniosku upływa z dniem 5 września br.

alt

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Zamiast zaświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów można przedłożyć:

1. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych  w formie zasiłku stałego lub okresowego - w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego

2. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego - w przypadku ubiegania się o pomoc ucznia klasy I szkoły podstawowej, o ile rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W uzasadnionych przypadkach - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych nie obowiązuje kryterium dochodowe, wymagane jest wyłącznie przedłożenie  kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zwierającego jedną z niepełnosprawności: słabowidzenie, niesłyszenie, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.
 
Zgodnie z harmonogramem realizacji programu, realizacja zwrotu rodzicom kosztu zakupu podręczników przez dyrektorów szkół, następuje do dnia 15 listopada 2012 r. Z treścią Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” można zapoznać się  na stronie www.men.gov.pl w zakładce: Finanse na edukację oraz Akty prawne /Akty prawne - BIP/ Rządowe programy i projekty, a także na stronie www.krosno.pl w zakładce: dla mieszkańców/oświata, skąd również można  pobrać formularze wniosków.

Szczegółowe informacje o kryteriach i zasadach realizacji programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” można uzyskać odpowiednio w szkole oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krosna pod numerem telefonu: 13 47 43 326 i 13 47 43 327, a także w formie elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(umk)

  • autor: umk

1 komentarz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?