KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Rusza program "Wyprawka Szkolna" Polecamy

zdj. ilustracyjne zdj. ilustracyjne Fot. sxc.hu

Już teraz rodzice uczniów krośnieńskich szkół mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku: "Wyprawka szkolna". Wnioski można składać do 8 września. Pomoc przysługuje ze względu na kryterium dochodowe, ale też np. z powodu niepełnosprawności.

REKLAMA


W tym roku programem objęci są uczniowie klasy II, III i VI szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy III szkoły ponadgimnazjalnej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego 539 zł.

Pomoc mogą otrzymać także uczniowie niespełniający ww. kryterium dochodowego, jeżeli w rodzinie występują uzasadnione przypadki, takie jak: ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomana; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna - na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klasy II, III i VI szkoły podstawowej oraz klasy III szkoły ponadgimnazjalnej.

Bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie pomoc przysługuje uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadającym aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wdanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię  specjalistyczną, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Równocześnie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wysokość dofinansowania wynosi:
225 zł - dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej;
325 zł - dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;
390 zł - dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej;
445 zł - dla uczniów klasy III liceum ogólnokształcącego lub technikum;

W przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników do kształcenia specjalnego wysokość dofinansowania może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej lub gimnazjum.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 8 września do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu zwrot rodzicom kosztu zakupu podręczników przez dyrektorów szkół następuje do dnia 17 listopada 2014 r. – po przedłożeniu dowodu zakupu.

Z treścią Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” można zapoznać się na stronie www.men.gov.pl w zakładce: Finansowanie edukacji/Wyprawka szkolna.

Bliższe informacje można uzyskać odpowiednio w szkole oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krosna pod numerem telefonu: 13 47 43 324 i 13 47 43 326, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: www.krosno.pl w zakładce dla mieszkańców/oświata, skąd można również pobrać formularze wniosków.

  • autor: umk

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?