KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Szkoły z Krosna opublikowały listy kandydatów zakwalifikowanych od klasy pierwszej

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. PixaBay

Szkolne komisje rekrutacyjne 5 lipca 2019 r. opublikowały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół. Z wynikami rekrutacji kandydaci mogli zapoznać się także w systemie elektronicznym NABÓR 2019.

REKLAMA


Do 10 lipca 2019 r. kandydaci powinni dostarczyć do szkoły oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Kandydaci do techników i szkół branżowych zobowiązani są także dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie. Skierowanie te wydają szkoły, do których kandydaci zostali zakwalifikowani.

W tym roku do klas pierwszych w krośnieńskich szkołach zakwalifikowało się:

a) 1604 kandydatów po szkole podstawowej w tym do:

- 23 oddziałów liceów ogólnokształcących 776 osób (48%),
- 21 oddziałów techników 694 osób (43%),
- 5 oddziałów branżowych szkół I stopnia 134 osoby (9%).

b) 1653 kandydatów po gimnazjum w tym do:

- 23 oddziałów liceów ogólnokształcących 779 osób (47%),
- 22 oddziałów techników 730 osób (44%),
- 5 oddziałów branżowych szkół I stopnia 144 osób (9%).

W toku rekrutacji każdy kandydat mógł uzyskać łącznie 200 punktów - w tym połowę, bo maksymalnie 100 punktów za egzamin zewnętrzny (tegoroczni kandydaci to ostatni absolwenci gimnazjów i pierwsi zreformowanych szkół podstawowych), a resztę za oceny ze świadectwa oraz szczególne osiągnięcia np. w konkursach przedmiotowych, świadectwo z wyróżnieniem, wolontariat.

Najwyższe progi punktowe w tym roku obowiązywały w liceach ogólnokształcących w następujących szkołach/oddziałach, gdzie niezbędna liczba punktów do zakwalifikowania się do danego oddziału wynosiła:

a) po szkole podstawowej:
- matematyczno-fizycznej w I LO -166 pkt,
- politechnicznej w I LO -158,95 pkt,
- promedycznej w I LO – 157,35 pkt,
- techniczno-ekonomicznej w I LO – 152,55 pkt,
- dwujęzycznej w I LO -143,85 pkt,
- matematyczno-fizycznej w II LO -140,15 pkt.

b) po gimnazjum:
- promedycznej z roz. mat. w I LO -173 pkt,
- matematyczno-fizycznej w I LO -168,2 pkt,
- promedycznej z roz. j. ang. w I LO -160,6 pkt,
- dwujęzycznej w I LO -152,4 pkt,
- politechnicznej w I LO – 151,8 pkt,
- matematyczno-geograficznej w I LO -147,8 pkt,
- matematyczno-fizycznej w II LO -141,2 pkt.

W przypadku krośnieńskich techników, podczas tegorocznej rekrutacji najwyższy próg punktowy do pokonania mieli uczniowie ubiegający się o przyjęcie do Technikum nr 5 (Elektryk). Punkty niezbędne do zakwalifikowania były tu tak samo wysokie, jak w najlepszych liceach.  Aby się dostać do najbardziej popularnych klas w tym technikum, absolwenci szkół podstawowych musieli uzyskać minimalne progi punktowe na poziomie: technik programista - 151,15 pkt, technik informatyk - 139,1 pkt, technik automatyk - 126,45 pkt, a absolwenci gimnazjów w zawodzie  technik automatyk - 121 pkt.
 
Komisja rekrutacyjna przyjmuje ucznia do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia, dostarczył oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku, gdy kandydat złożył wcześniej oryginały dokumentów w szkole pierwszego wyboru, ale nie został do tej szkoły zakwalifikowany zobowiązany jest do odebrania oryginałów dokumentów i złożenia ich w szkole, do której został zakwalifikowany.

Nieprzedłożenie zaświadczenia o stanie zdrowia w okresie potwierdzania zamiaru nauki w szkole zawodowej, a w szkole dla pracowników młodocianych zaświadczenia o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu uniemożliwia umieszczenie kandydata na liście przyjętych do szkoły.

Niezłożenie w ustalonym terminie oryginałów dokumentów w oddziale/szkole, do którego kandydat został zakwalifikowany, jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w tej szkole.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnych 12 lipca 2019 r. do godz. 10.00 podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału/szkoły.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające do oddziałów, w których nie wypełniono ustalonych planem naboru limitów miejsc.

12 lipca 2019 r. w systemie Nabór 2019 zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc, na które będzie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca. Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie w terminach ustalonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Wnioski można będzie złożyć w terminie 12-17 lipca 2019 r.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły w trybie rekrutacji uzupełniającej nastąpi 6 sierpnia 2019 r. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym - 9 sierpnia 2019 r. Bieżące komunikaty dotyczące rekrutacji uzupełniającej będą dostępne na stronie elektronicznego naboru.

(umk)

  • autor: (umk)

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?