KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Stypendia motywacyjne dla krośnieńskich uczniów. Nowe zasady

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. PixaBay

Uczniowie krośnieńskich szkół mogą korzystać z jednego z najlepszych w Polsce motywacyjnego Programu Stypendialnego. Przypominamy zasady, tym bardziej, że kryteria ponownie zmodyfikowano.

REKLAMA


Zmiany w systemie stypendialnym dla najlepszych uczniów spowodowane są chęcią rozszerzania programu, tak by mogli z niego korzystać uczniowie różnych szkół, bez sztucznych ograniczeń.

Program stypendialny ponownie rozszerzono w tym roku: Stypendia - kolejne rozszerzenie programu motywacyjnego.

Urząd Miasta przypomina najważniejsze zasady:

Uczeń może ubiegać się o jedno z niżej wymienionych stypendiów:  
- stypendium Prezydenta Miasta Krosna za znaczące osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne o nazwie "Semper in altum" - dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez  Miasto Krosno oraz uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej dotowanych przez miasto,
- stypendium Prezydenta Miasta Krosna za wybitne wyniki w nauce o nazwie "Krośnieński Omnibus" - dla uczniów klas drugich i wyższych krośnieńskich gimnazjów, liceów ogólnokształcących i techników,
- stypendium Dyrektora Szkoły dla najlepszych uczniów w zawodzie o nazwie "Stypendium Młodego Zawodowca" - dla uczniów krośnieńskich techników lub zasadniczych szkół zawodowych.

Kryteria dla poszczególnych rodzajów stypendium:
STYPENDIUM "SEMPER IN ALTUM"  200 -  300 zł miesięcznie

- kryteria obligatoryjne wspólne dla wszystkich kategorii: kandydat posiada znaczące osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne, uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium, w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej w ostatnim roku szkolnym  uzyskał łącznie: co najmniej dobrą ocenę zachowania, średnią ocen nie niższą niż 4,0 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, oceny wyższe od dopuszczającej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, w roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium nie miał godzin nieusprawiedliwionych oraz wykazał się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na ostatnim świadectwie szkolnym.

Uwaga!
Uczniowi, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał ocenę niższą niż 4,0, ale nie niższą niż 3,5 oraz spełnił pozostałe warunki określone dla stypendium "Semper in altum", może być przyznane stypendium w wysokości 60% kwoty określonej odpowiednio dla danego typu szkoły.

Kryteria dla poszczególnych kategorii - Kandydat ubiegający się o stypendium "Semper in altum" winien wykazać się spełnianiem co najmniej jednego z osiągnięć właściwych dla poszczególnych kategorii stypendium.
 
OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
- uzyskał tytuł laureata lub wielokrotnego finalisty konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim, organizowanych zgodnie z przepisami art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,

- uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów trzeciego stopnia olimpiady, konkursu lub turnieju obejmującego problematykę związaną tematycznie z kierunkiem kształcenia lub zawodem, organizowanych na podstawie przepisów art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,

- uzyskał wyróżnienie (miejsca I-III) w znaczących konkursach o charakterze interdyscyplinarnym lub zawodowym na szczeblu ponadlokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych przez wyższe uczelnie i inne instytucje do tego uprawnione,
posiada własny uznany dorobek naukowy lub twórczy (np. publikacje, wystawy, patenty).

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
- uzyskał medal lub tytuł mistrzowski w ogólnopolskich lub międzynarodowych zawodach, turniejami konkursach sportowych organizowanych przez instytucje i związki sportowe, o ile reprezentował szkołę, klub krośnieński lub stowarzyszenie sportowe działające w Krośnie,

- w finałach mistrzostw województwa organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, w ramach współzawodnictwa sportowego, zdobył indywidualnie lub z drużyną jedno z trzech pierwszych miejsc lub wygrał w półfinałach do tych mistrzostw,

- posiada uznany indywidualny dorobek w zakresie jednej lub kilku dyscyplin sportowych uzyskany podczas reprezentowania szkoły lub miasta Krosna w zawodach, turniejach i konkursach na szczeblu ponadlokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
- uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu, turnieju, olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych zgodnie z przepisami art. 32 ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,

- uzyskał medal lub wyróżnienie w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim lub jedno z trzech pierwszych miejsc w znaczących konkursach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ponadwojewódzkich organizowanych przez instytucje kultury i inne podmioty do tego uprawnione,

- posiada znaczący indywidualny dorobek artystyczny (np. publikacje, wystawy, prezentacje podczas wydarzeń artystycznych).
 
STYPENDIUM "KROŚNIEŃSKI OMNIBUS"  - 200 zł miesięcznie

Kryteria niezbędne do ubiegania się o  stypendium "Krośnieński Omnibus":
 
1) w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej w ostatnim roku szkolnym kandydat uzyskał łącznie:

a) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie niższą niż:
5,4 - dotyczy gimnazjum,
5,2 - dotyczy liceum ogólnokształcącego,
4,75 - dotyczy technikum;

b) średnią ocen z pięciu przedmiotów objętych egzaminami zewnętrznymi, nie niższą niż:
5,2 - dotyczy gimnazjum  (obliczona na podstawie ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, dwóch przedmiotów wybranych spośród matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii oraz oceny z wybranego języka obcego),
5,0 - dotyczy liceum ogólnokształcącego (obliczona na podstawie ocen z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, drugiego języka obcego),
4,5 - dotyczy technikum (obliczona na podstawie ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz ocen z dwóch przedmiotów zawodowych),

c) co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
2) w roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium nie miał godzin nieusprawiedliwionych,
3) wykazał się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na ostatnim świadectwie szkolnym,
4) godnie reprezentował szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach lub znaczących wydarzeniach naukowych, artystycznych, sportowych.

STYPENDIUM MŁODEGO ZAWODOWCA  100 - 200 zł miesięcznie
Kryteria niezbędne do ubiegania się o  "Stypendium Młodego Zawodowca"

W roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium, kandydat spełnił łącznie poniższe kryteria oraz odpowiednio dla poszczególnych klas:
- uzyskał świadectwo z wyróżnieniem,
- nie miał godzin nieusprawiedliwionych,
- wykazał się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na świadectwie szkolnym.

dla uczniów klas pierwszych:
- w klasyfikacji końcowej bezpośrednio poprzedzającej rok szkolny, w którym składany jest wniosek o stypendium uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,5 z wybranych trzech przedmiotów spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, języka obcego,
- z egzaminu gimnazjalnego z matematyki oraz z przedmiotów przyrodniczych uzyskał wyniki nie niższe niż średnia krajowa i wojewódzka.
 
dla uczniów klas drugich, trzecich i czwartych:
a) w klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej rok szkolny, w którym składany jest wniosek o stypendium uzyskał:
- średnią ocen nie niższą niż 5,0 z dwóch wybranych przedmiotów zawodowych,
- średnią ocen nie niższą niż 5,0 z zajęć praktycznych oraz obowiązkowej praktyki zawodowej - o ile dotyczy
- średnią ocen nie niższą niż 4,5 z trzech wybranych przedmiotów ogólnokształcących, w tym z matematyki,

b) zaliczył przewidziane programem danej klasy egzaminy z kwalifikacji w zawodzie na poziomie nie niższym niż średnia krajowa.

Jednocześnie  informuję, że prawo do zgłoszenia kandydata do stypendium posiada:
- rodzic/prawny opiekun ucznia,
- pełnoletni uczeń
- wychowawca klasy,
- przewodniczący samorządu uczniowskiego,
- dyrektor szkoły, krośnieńskiej jednostki kultury, sportu, klubu lub stowarzyszenia działającego w Krośnie, które uczeń reprezentuje,
- pracodawca, u którego uczeń realizuje zajęcia praktyczne.

Stypendia na rok szkolny 2016/2017  przyznawane będą na podstawie wyników i osiągnięć z roku szkolnego 2015/2016.
Wnioski wraz z kompletem załączników składa się w sekretariacie szkoły, do której  uczęszcza kandydat,  w terminie od 1 do 10 września br.

umk

  • autor: umk

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?