KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Zgłoś kandydata na ławnika do Sądu Powszechnego

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Z końcem roku, czyli 31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników do sądów powszechnych. Decyzją Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie, Rada Miasta Krosna wybierze nowych ławników na kadencję 2020-2023.

REKLAMA


Wybory dotyczą 2 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie, 7 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz 30 ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie.

Kandydatem na ławnika może być ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba, która wykazuje szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto może zgłosić kandydatów na ławników:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie właściwej gminy.

Do zgłoszenia kandydatów na ławników należy poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby zgłaszanej;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;

6) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie  potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej, która zgłasza kandydata;

7) listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Uwaga! Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt. 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego lub za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Kandydatów na ławników można zgłaszać do 30 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta Krosna (Biuro Rady Miasta) przy ul. Staszica 2 (pok. Nr 12 - parter) w godzinach pracy UM.

Druki dokumentów można wybrać w Biurze Obsługi Obywatela ul. Lwowska 28a i Staszica 2 lub w Biurze Rady Miasta. Można też pobrać w wersji elektronicznej z zakładki „Wybory ławników” na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.umkrosno.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miasta - tel. 13 47 43 610 lub 13 47 43 651.

(umk)

  • autor: (umk)

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?