Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

Lotnisko - konsultacje i plan generalny

Budynek wieży kontroli lotów po modernizacji. Luty 2014 Budynek wieży kontroli lotów po modernizacji. Luty 2014 Fot. Mateusz Głód

Przygotowywany jest master plan (plan generalny) dla krośnieńskiego lotniska. Jaką infrastrukturę wybudować? Jakie funkcje ma mieć lotnisko? O tym rozmawiano podczas konsultacji społecznych w ramach projektu "Odlotowa Polska Wschodnia" realizowanego między innymi przez Krosno. Analiza przychodów i kosztów wykazała, że dla wszystkich rozpatrywanych wariantów projekt będzie generował stratę.

REKLAMAWszyscy zainteresowani rozwojem krośnieńskiego lotniska - przedstawiciele środowisk naukowych, edukacyjnych, szkoleniowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy branży lotniczej i samorządowcy (część radnych, prezydenci) wzięli udział w konsultacjach społecznych planu generalnego lotniska. Spotkanie odbyło się (19.02) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie, w ramach projektu "Odlotowa Polska Wschodnia", realizowanego przez Krosno ze środków Unii Europejskiej. W spotkaniu brali też udział przedstawiciele Komitetu Obrony Lotniska.

- Chcemy podjąć takie działania, żeby ruch na tym lotnisku przywrócić - wyjaśniał dziennikarzom prezydent Piotr Przytocki. Dodał, że chodzi o to by Krosno wreszcie miało twardy pas startowy, odwodniony, ogrodzony, oświetlony, wyposażony w urządzenia nawigacyjne. - Będzie lotniskowa stacja paliw, to są rzeczy, które muszą być - podkreślił prezydent zapewniając, ze stacja paliw będzie gotowa na wiosnę.


Tak wyglądała wieża kontroli lotów 26 września 2013 roku

Plan generalny lotniska (zwany inaczej master planem) jest scenariuszem rozwoju lotniska do roku 2040, z podziałem na etapy. Zawiera m.in. koncepcję rozwoju przestrzennego, planowany rozwój ruchu lotniczego, analizę finansową i ekonomiczną funkcjonowania lotniska, prognozę oddziaływania na środowisko. Projekt dokumentu poddanego konsultacjom społecznym wykonało konsorcjum firm Investeko S.A. oraz Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o. Opracowanie jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Podstawowym założeniem planu generalnego jest wykorzystanie istniejącego potencjału lotniska dla wzrostu gospodarczego w regionie poprzez etapowy, zrównoważony rozwój infrastruktury i usług świadczonych w oparciu o lotnisko. Dokument jest oparty na obecnie obserwowanych oraz prognozowanych trendach rynkowych. W zależności od zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych, powinien być weryfikowany i aktualizowany. Autorzy planu podkreślali, że brano pod uwagę tylko niezbędne, minimalne koszty.

Projekt planu generalnego przewiduje kilka etpów rozwoju lotniska.

Etap rozruchowy (do 2015 r.) obejmuje przede wszystkim:
- budowę drogi startowej na kierunku głównym (najczęściej wykorzystywanym w operacjach lotniczych), o wymiarach 1100 m x 30 m, z oświetleniem i kanalizacją deszczową;
- przebudowę lotniskowej stacji paliw, która będzie umożliwiać tankowanie statków powietrznych zarówno paliwem bezakcyzowym (szkolenie lotnicze i przewóz) oraz obciążonym akcyzą (loty prywatne);
- budowę drogi kołowania w kierunku północnym;
- budowę dwóch nowych hangarów.     

Całość prac związanych z realizacją inwestycji etapu rozruchowego prowadzona będzie "pod ruchem", to jest przy działającym polu wzlotów lotniska.

Na tym etapie lotnisko pozostanie lotniskiem użytku wyłącznego, co oznacza, że mogą być na nim wykonywane następujące rodzaje lotów:
- loty niehandlowe (szkoleniowe, prywatne, turystyka lotnicza);
- loty czarterowe wykonywane śmigłowcami oraz samolotami o liczbie miejsc pasażerskich poniżej 20;
- loty lokalne (zaczynające się i kończące na tym samym lotnisku - np. loty widokowe nad Bieszczady).     

Etap I (do roku 2025 r.) obejmuje przede wszystkim:
- wzmocnienie nawierzchni trawiastej drogi startowej na kierunku pomocniczym, wykorzystywanej do startów i lądowań przy wiatrach wiejących z południa;
- budowę dróg kołowania i płyt postojowych,
- zabudowę południowej strony lotniska - wielofunkcyjny terminal pasażerski, zabudowania techniczne.

W takcie tego etapu zakłada się stopniowe przejście do lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji. Oznacza to możliwość szerszego wykorzystania lotniska dla lotów pasażerskich bez konieczności spełnienia wszystkich wymagań, jakie obowiązują dla portów lotniczych. Na tym etapie z lotniska będą mogły korzystać samoloty pasażerskie początkowo do 20 pasażerów (np. Dornier DO 228 NG, Beechcraft King Air C90GTx, Cessna Grand Caravan EX), następnie do 50 pasażerów (np. DASH 7-100).

Planowane jest oparcie procedur podejścia i startu na sygnale satelitarnym (GNSS). Umożliwi to uzyskanie minimów operacyjnych wymaganych dla lotnisk komunikacyjnych bez konieczności ponoszenia kosztów inwestycji w urządzenia nawigacyjne. Zagadnienie związane z wykorzystaniem sygnału satelitarnego w operacjach lotniczych przybliżył uczestnikom konferencji prof. Andrzej Fellner, specjalista ds. technik i technologii satelitarnych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Etap II (do 2040 r.) obejmuje głównie:
- wydłużenie głównej drogi startowej do 1710 m,
- rozbudowę dróg kołowania i płyt postojowych,
- rozbudowę terminala pasażerskiego.

W trakcie tego etapu zakłada się stopniowe dojście do statusu lotniska użytku publicznego o pełnej certyfikacji jak dla portów lotniczych. Po zrealizowaniu wszystkich inwestycji na tym etapie możliwe będzie korzystanie z lotniska przez statki powietrzne zabierające do 100 pasażerów (np. AVRO RJ 85, ATR-72).
Autorzy opracowania zwrócili uwagę na pozytywne wyniki prognozy oddziaływania na środowisko. Szczegółowa analiza m.in. obciążenia akustycznego wykazała, że samoloty operujące na krośnieńskim lotnisku nie będą generowały ponadnormatywnego hałasu.

Istotną części opracowania są wstępne analizy: finansowa i ekonomiczna.
Analiza finansowa zawiera oszacowanie kosztów inwestycji, kosztów odtworzeniowych oraz kosztów operacyjnych lotniska. Ogólna wartość inwestycji niezbędnych do poniesienia na wszystkich etapach wynosi 166,5 mln zł netto. Na przychody lotniska składać się będą przychody z operacji lotniczych, z dzierżawy nieruchomości lotniskowych, z parkingów przylotniskowych, dochody stacji paliw itp. Analiza zawiera prognozowane stawki za operację lotniczą, stawki czynszu itp. W celu zwiększenia przychodów planuje się organizację kilku imprez masowych w ciągu roku na trawiastej części lotniska.

Analiza przychodów i kosztów wykazała, że dla wszystkich rozpatrywanych wariantów projekt będzie generował stratę w każdym roku prognozy finansowej. Na poziom straty najistotniejszy wpływ będzie miała wielkość amortyzacji, która jest największą pozycją kosztową w rachunku zysków i strat. Jednak dla wariantu optymalnego w ostatnim okresie analizy finansowej (lata 2030-2040) koszty utrzymania lotniska będą bilansowane przez uzyskane przychody, pomijając oczywiście koszty niepieniężne, tj. amortyzację.

Co oznacza, że utrzymanie lotniska w tym okresie nie będzie stanowić lub będzie stanowić nieznaczne obciążenie dla budżetu miasta. - W 2026 roku spółka może wyjść na "plus" - przekonywali przedstawiciele POLCONSULT. Jedyną szansą dla lotniska Krosno stanowi rozwijanie małej komunikacji lotniczej.

W analizie ekonomicznej dokonano obliczenia skutków społeczno-ekonomicznych rozwoju lotniska. Bezpośrednie koszty i korzyści ekonomiczne można podzielić na dwie grupy:

- Korzyści związane z realizacją inwestycji w mieście Krośnie. Są to przede wszystkim: wzrost poziomu zatrudnienia w związku z obsługą powstałego obiektu, wzrost poziomu zatrudnienia wynikający z realizacji inwestycji i prac odtworzeniowych, wzrost wartości netto terenów inwestycyjnych w pobliżu lotniska, wzrost dochodów netto firm lokalnych zaangażowanych w realizację części inwestycyjnej.    

-  Koszty i korzyści związane z uruchomieniem pasażerskiej komunikacji lotniczej. Składają się na nie przede wszystkim: koszty eksploatacji samochodów osobowych, koszty czasu użytkowników infrastruktury komunikacyjnej, skutki środowiskowe, skutki dla bezpieczeństwa.

W szerszym kontekście rozbudowa lotniska wpłynie na rozwój ekonomiczny regionu w wielu aspektach. Na szczególne uwzględnienie zasługują następujące elementy:

- Rozbudowa Lotniska Krosno pozwoli zarówno na rozszerzenie obecnie prowadzonej działalności, w tym na certyfikowanie pilotów (licencje zawodowe i liniowe) oraz mechaników lotniczych w skali ponadregionalnej, jak również umożliwi rozpoczęcie i aktywizację przewozów w ruchu regionalnym, czarterowym i General Aviation.

- Specjalna strefa ekonomiczna w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska, w tym część przeznaczona wyłącznie pod produkcję lotniczą i okołolotniczą, jest istotnym uzupełnieniem inwestycji lotniskowej i stanowi z nią nierozerwalną całość. Lotnisko stanowić będzie bazę dla działalności gospodarczej związanej z produkcją i serwisowaniem statków powietrznych.

- Rozwój branży lotniczej spowoduje wzrost zapotrzebowania na absolwentów szkół technicznych i zawodowych o profilu lotniczym.

- Funkcjonowanie lotniska będzie także katalizatorem dla powstawania i rozwoju bazy hotelowej oraz infrastruktury gastronomicznej.
Projekt planu generalnego został złożony w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego z prośbą o zaopiniowanie.

Do projektu sceptycznie nastawiona jest opozycja. Uczestniczący w konsultacjach radni Klubu PiS komentowali, że koszty są zbyt wysokie, a rozbudowa lotniska ich zdaniem będzie zbyt dużym obciążeniem dla budżetu Miasta. Twierdzą, że bez zewnętrznego dofinansowania rozbudowa lotniska traci sens.

umk/pd
Fot. mg/pd/łj

9 komentarzy

 • Globalista

  Piękna literatura gatunku science-fiction... Ze znanych mi inwestycji i modernizacji infrastruktury lotniczej na świecie każda miała przekroczony budżet inwestycji i to co najmniej 1,5 raza. Zatem mówienie o zyskach to mżonki. Zawsze ciekawiło mnie jak robione są takie wieloletnie prognozy, np.: w 2040 roku pas betonowy będzie sobie liczył 35 lat, ciekawe zatem czy master plan uwzględnia jakieś remonty w okresie ciągle modernizacyjnym??? Ciekawi mnie też szersze spojrzenie na prognozowany wzrost ruchu lotniczego, który jest bardzo czuły na sytuację finansową państwa - jak go przewidzieć? I jak w rozwoju regionu jest przewidywane funkcjonowanie 2 konkurencyjnych lotnisk komunikacyjnych w tak niewielkiej odległości (Jasionka) - czy przypadkiem liczba pasażerów, która powinna być dzielona pomiędzy te lotniska nie jest brana jako całość w prognozach obydu portów.... itp.
  Można także poczytac o pięknym pasie betonowym w Kaniowie i tamtejszych planach - obecnie planowane jest zamknięcie lotniska.... Nierentowność. A taki piękny projekt, tyle możliwości rozwoju... Niestety firmy zostały odstraszony wysokością opłat.
  Generalnie ja też mam mnóstwo pomysłów na inwestycje przynoszące długoletnie starty; ale mające bardzo pozytywny wpływ na rozwój regionu, dlaczego nie wybudować platformy do wytstrzeliwania rakiet za miliardy złotych? Krosno zyska w ponadregionalne znaczenie i jaki prestiż dla władz.
  A tak na poważnie zastanawia mnie, kiedy ludzie zobaczą, że gospodarka oparta na niepewnych, ale medialnych inwestycjach, nieustannych szkoleniach, i agresywnym marketingu załamie się i doprowadzi do naprawdę poważnego kryzysu. Obecnie podmioty działajęce od wielu lat w różnych branżach nie mogą liczyć na środki pomocowe, na wsparcie niezbędnych inwestycji pozwalającyh na sprawne ich funkcjonowanie i w razie kryzysu często bankrutują. Takie podmioty są zdane same na siebie, coraz bardziej obciążane fiskalnie i biurokratycznie, co także generuje poważne koszty i coraz częściej upadają. Niestety sposób rozdawnictwa środków unijnych promuje sprytnych, często nieuczciwych, a prowadzone przez nich działania nie mają nic wspólnego z rozwojem i poprawą jakości życia.

  Zgłoś nadużycie Globalista czwartek, 27, luty 2014 14:05 Link do komentarza
 • kruchy

  Do angli? pukni sie w głowe. Co najwyzej mozesz sobie poleciec w bieszczady Antkiem :D

  Zgłoś nadużycie kruchy wtorek, 25, luty 2014 10:08 Link do komentarza
 • cameroner

  Szkoda, można by latać z Krosna było do Anglii...

  Zgłoś nadużycie cameroner wtorek, 25, luty 2014 08:25 Link do komentarza
 • avia

  Mój pomysł rozwoju lotnictwa w krośnie to wspieranie modelarni (bo jest z tym naprawdę krucho), później szkolenie szybowcowe/samolotowe i reprezentowanie Polski na zawodach. Można też uruchomić powietrzną taksówkę. Miasto mogłoby coś dołożyć do szkoleń, bo mało osób stać. Oprócz tego przydałoby się zmodernizować hangary, i wymienić drzwi, nowych wyciągarkowych wyszkolić do wyciągarki aby szybowce mogły startować za wyciągarkach no i potrzeba mechaników. Praca jest na lotnisku, ale trzeba tam być na bieżąco, a nie mówić że nic tam się nie dzieje bo to jest najlepszy w Polsce ośrodek szkolenia szybowcowego zaraz za Żarem.

  Zgłoś nadużycie avia poniedziałek, 24, luty 2014 19:40 Link do komentarza
 • mieszkaniec

  CDS teraz lotnisko.
  Kto to kur... utrzyma. Za kilka lat w Krośnie będą sami emeryci. Brak perspektyw. Takie plany przyspieszą bankructwo miasta.
  Za taka niegospodarność mam nadzieję że władze bekną!!!!

  Zgłoś nadużycie mieszkaniec poniedziałek, 24, luty 2014 18:35 Link do komentarza
 • PL.

  Czyli bedzie przynosic straty ale budowac trzeba BEZ SENSU I LOGIKI. A kto bedzie latal jak tu ludzi coraz mniej !?

  Zgłoś nadużycie PL. poniedziałek, 24, luty 2014 18:28 Link do komentarza
 • lotnik

  agemcie tomek to jest bez sensu- zamiast budować wierzą, ogrodzenie i robić to co zrobili lepiej drzwi do hangaru wymienic- bo już 3 osoby nie wystarczają żeby otworzyć... Ta inwestycja to wywalenie pieniędzy w błoto- to jest, było i będzie lotnisko sportowe a nie komunikacyjne... bo kto z kim miałby się komunikować- 50km w lini prostej jest Jasionka.

  Zgłoś nadużycie lotnik poniedziałek, 24, luty 2014 18:06 Link do komentarza
 • nkingin

  W 2040 to ja będę miał 60 lat :D

  Zgłoś nadużycie nkingin poniedziałek, 24, luty 2014 16:55 Link do komentarza
 • agent tomek

  Jak zwykle wg PiS-u wszystko jest bez sensu.

  Zgłoś nadużycie agent tomek poniedziałek, 24, luty 2014 15:50 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj