KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Krosno: Kontrowersje wokół "dworca"

Krosno: Kontrowersje wokół "dworca" Fot. KrosnoCity.pl

Czy Dworzec Autobusowy w Krośnie faktycznie jest dworcem? Jakie opłaty dzierżawca pobiera od przewoźników? Jakie miasto ma możliwości by dyscyplinować dzierżawcę terenu dworca?

REKLAMA


Powracamy do tematu dworca autobusowego w Krośnie.

O sprawie pisaliśmy już kilkukrotnie:
- Krosno: co dalej z dworcem autobusowym?
- Dworzec: miasto widzi nieprawidłowości
- Źle się dzieje na dworcu

Na początku warto podkreślić, że sam status "dworca" w przypadku obiektu w Krośnie jest wątpliwy. Zapytaliśmy Urząd Miasta na jakiej podstawie pobierane są opłaty za zatrzymanie pojazdu na dworcu autobusowym, podczas gdy jest to faktycznie duży przystanek z przenośną ubikacją, a nie posiada punktu sprzedaży biletów, ani punktu informacji dla podróżnych. To są wymagane elementy dworca, które wymienia o transporcie zbiorowym? W odpowiedzi na nasze pytanie Urząd Miasta po prostu opisał stan faktyczny:

"Teren, który został wydzierżawiony przez firmę  DAK jest zabudowany wiatami osłaniającymi perony, placem manewrowym oraz elementami małej architektury. Nieruchomość została przeznaczona na cele zagospodarowania i prowadzenia dworca autobusowego. Dzierżawca zobowiązany jest do wyposażenia dworca w obiekt budowlany z przeznaczeniem na poczekalnię/informację dla podróżnych, zorganizowanie i udostępnianie toalet ogólnodostępnych oraz zorganizowania i prowadzenia kasy biletowej/prowadzenie sprzedaży i przedsprzedaży biletów" - odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej UM Krosna.

Od czerwca 2018 roku teren dworca autobusowego w Krośnie dzierżawiony jest przez zewnętrzną firmę. Zgodnie z umową z dzierżawcą przewoźnicy mieli korzystać z dworca uiszczając opłaty według stawek obowiązujących w uchwale Rady Miasta. Ta stawka to 1 zł za zatrzymanie na dworcu. Przewoźnicy informują, że najemca pobiera kolejna opłatę 1 zł za każde ruszenie z "dworca". To w sumie 2 zł za każdy kurs. Zapytaliśmy jakie kroki podjął Urząd Miasta w celu wyjaśnienia tej 100% podwyżki. W odpowiedzi otrzymaliśmy wyjaśnienie, że opłata powinna wynosić 1 zł. W odpowiedzi jednak nie poinformowano o podjęciu jakichkolwiek działań odnośnie poboru dwukrotnie wyższych opłat.

"Użyte w ustawie i uchwale sformułowanie "1 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu" należy rozumieć literalnie tzn. opłacie podlega jednorazowa czynność unieruchomienia środka transportu na terenie dworca. Zatem nie ma znaczenia, czy pojazd kończy w ten sposób jeden kurs i zaczyna drugi, czy też mamy do czynienia z tzw. kursem przelotowym" - informuje Wydział Gospodarki Komunalnej UM Krosna.

Pobór opłaty w wysokości niezgodnej z uchwałą Rady Miasta z całą pewnością można uznać za nieprawidłowość. Jednak Urząd Miasta zapytany o stwierdzone nieprawidłowości wymienia jedynie kwestie dotyczące utrzymania czystości.

"W ramach prowadzonych doraźnych kontroli w zakresie realizacji umowy nr GK.7021.19.6.2018.N z dnia 10 maja 2019 roku zawartej pomiędzy Gminą Miasto Krosno a DAK Sp. z o. o. zaobserwowano nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości obiektu. Zaobserwowane uwagi były przekazywane telefonicznie Dzierżawcy.  Na obecną chwilę plac manewrowy oraz perony są utrzymywane w porządku. Nieczystości z dworca są wywożone na bieżąco. Stanowiska odjazdowe oznakowane, tabliczki z rozkładami jazdy umieszczone na poszczególnych stanowiskach oraz na tablicach zbiorczych" - twierdzi Urząd Miasta.

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji podawanej przez magistrat (zobacz: Dworzec: miasto widzi nieprawidłowości) zadaliśmy pytanie czy znana jest już odpowiedź Izby Skarbowej w sprawie naliczania dodatkowo podatku VAT od przewoźników korzystających z terenu tzw. dworca autobusowego. Okazuje się, że odpowiedź jest, ale niejawna.

"W celu zbadania legalności pobierania przez DAK Sp. z o. o. opłaty za korzystanie przez przewodników z dworca autobusowego w Krośnie, powiększonej o podatek Vat, został złożony przez Dzierżawcę wniosek do Izby Skarbowej o interpretację w tej sprawie.  Interpretacja indywidualna została wydana Spółce DAK Sp. z o. o. na jej wniosek, zatem Urząd nie będąc stroną w tym postępowaniu nie może przekazywać stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonego w w/w dokumencie" - informuje Urząd Miasta. Z naszych informacji wynika, że także przewoźnicy nie zostali poinformowani o interpretacji sposobu naliczania VAT.

Przed podpisaniem umowy oszacowano wpływy za sam wjazd przewoźników na dworzec. Miały wynosić blisko 20 tysięcy złotych miesięcznie. Tymczasem opłata za dzierżawę wynosi 2600 zł miesięcznie. Dzierżawca jest przy tym zobowiązany do zainwestowania ponad 200 tysięcy w prace remontowe i infrastrukturę dworca do 2021 roku. Zapytaliśmy jakie kroki może podjąć Miasto w przypadku gdy dzierżawca nie wywiąże się z obowiązku zrealizowania inwestycji na tzw. "dworcu".

"Zgodnie z zapisami umowy w przypadku, gdy Dzierżawca nie stosuje się do postanowień umowy, Wydzierżawiający wezwie pisemnie Dzierżawcę do przestrzegania umowy i wyznaczy w tym celu stosowny termin. W razie powtarzających się  (co najmniej trzykrotnie) naruszeń umowy, Wydzierżawiający będzie miał prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia" - odpowiada Urząd Miasta.

Podsumowując
Teren tzw. "dworca" dopiero po zrealizowaniu zapowiadanych inwestycji będzie faktycznie pełnił funkcję dworca. Tymczasem już teraz pobierane są opłaty jak za korzystanie z dworca. Co więcej, przewoźnicy informują, że ta opłata niesłusznie pobierana jest nawet w dwukrotnie wyższej wysokości niż przewiduje obowiązująca ustawa i uchwała Rady Miasta. Urząd Miasta nie podejmuje żadnych kroków w związku z tą nieprawidłowością. Natomiast jeżeli dzierżawca pomimo pobrania opłat nie zrealizuje zapowiadanych inwestycji, to Urząd Miasta będzie mógł... wypowiedzieć umowę.

Przewoźnicy, których firmy działają w Krośnie, tutaj opłacają podatki od nieruchomości i od środków transportu, a także "dokładają" się do budżetu miasta poprzez wpływy z podatków CIT i PIT czują się pokrzywdzeni taką sytuacją. Zyski z prowadzenia dworca, który nie jest dworcem, przejmuje dzierżawca. Nie ponosi przy tym kosztów, które zwykle towarzyszą prowadzeniu dworca to jest: utrzymania punktu informacji dla podróżnych, poczekalni czy kasy biletowej. Te elementy po prostu nie istnieją.

Na koniec zapytaliśmy jakie inwestycje gminy są zaplanowane na terenie dawnego Dworca PKS w Krośnie. O środkach na modernizację "dworca" radni decydowali na czerwcowej sesji Rady Miasta: Dworzec do modernizacji. Są kontrowersje

W odpowiedzi poinformowano redakcję, że gmina planuje przeprowadzenie modernizacji Dworca Autobusowego w Krośnie w ramach której zostaną wykonane następujące działania:

- remont i modernizacja dwóch wiat o konstrukcji stalowej poprzez wyczyszczenie konstrukcji i pokryć z blach, wyczyszczenie elementów pokrytych korozją, remont konstrukcji stalowej, malowania, wykonania nowej attyki z zastosowaniem nowoczesnych materiałów elewacyjnych,

- montaż ściany ażurowej oddzielającej wiatę od ul. Naftowej i działki 236/6,

- wykonanie przyłącza energetycznego i teletechnicznego,

- rewitalizacja i wykonanie ciągów pieszych - rewitalizacja starych i wykonanie nowych ciągów pieszych w technologii kostki brukowej dostosowanych dla osób niepełnosprawnych wewnątrz Dworca z nawiązaniem ciągłości komunikacyjnej z przyległymi obiektami (Etnocentrum, parking Taxi, przystanki MKS, ulica Kolejowa/Naftowa, budynek Poczty, inne obiekty przyległe do działki),

- wykonanie instalacji odgromowej,

- wykonanie nowego oświetlenia i podświetlenia elementów architektonicznych w technologii energooszczędnej LED,

- wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu w technologii przewodowej (bez połączenia z miejskim centrum monitoringu),

- wyposażenie dworca w system wizualnej i głosowej informacji pasażerskiej i turystycznej,

- zabudowa urządzeń małej architektury.

pd

  • autor: pd

7 komentarzy

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?