Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

VI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego [PROGRAM]

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

13 maja odbędzie się szósta sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego. Radni spotkają się o godzinie 13:00 w budynku "A" przy ul. Bieszczadzkiej 1 (sala 308). Zobaczcie porządek obrad.

REKLAMAPorządek obrad VI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:

1. Otwarcie VI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad VI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

4. Wręczenie nagród w związku z rozstrzygnięciem Konkursu Wiedzy Konsumenckiej.

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2018 roku.

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, w tym z działalności Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2018 rok.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej.

8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krośnieńskim na lata 2016-2025 za 2018 rok.

9. Sprawozdanie z realizacji Programu korekcyjno - edukacyjnego dla  osób stosujących przemoc w rodzinie za 2018 rok.

10. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2025 za 2018 rok.

11. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 za 2018 rok.

12. Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2025.

13. Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Powiatowego programu profilaktycznego  w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych  w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie krośnieńskim na lata 2017-2020.

14. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 r.

15. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych.

16. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku w powiatowej infrastrukturze drogowej, a także realizacji bieżących remontów dróg powiatowych z uwzględnieniem wysokości otrzymanych na ten cel dotacji zewnętrznych.

17. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński.

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński.

21. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu pn. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym".

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Krosna w 2019 roku.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.

25. Wnioski i oświadczenia.

26. Zamknięcie VI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

red.

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj