KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Dostępne Akcje Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.

  • autor: msp.gov.pl
  • środa, 02, luty 2011 14:48
  • wielkość czcionki - - + +
  • Wydrukuj

Akcje Rafinerii Nafty Jedlicze S.A., są już do nabycia. Ministerstwo Skarbu Państwa informuje, że zgłoszenia należy składać do dnia 22 lutego 2011 roku. Aukcja odbędzie się w dniu 25 lutego 2011 roku, o godzinie 12.00.

REKLAMAMinister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, kod pocztowy: 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 31a w związku z art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 34, poz. 264, z późn. zm.) zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w aukcji w sprawie sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii: „A” w liczbie 781.000 dla jednego nabywcy, o wartości nominalnej 10,00 złotych każda, stanowiących ok. 10,01 % kapitału zakładowego spółki pod firmą Rafineria Nafty Jedlicze Spółka Akcyjna z siedzibą w Jedliczach (zwanych dalej „Akcjami”) i adresem: ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000041877, o Numerze Identyfikacji Podatkowej 6840000761 zwanej dalej „Spółką”.

alt

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych.

Cena wywoławcza pakietu 781.000 Akcji wynosi 12.972.410,00 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziesięć złotych).

Cena wywoławcza za jedną Akcję wynosi 16,61 zł (słownie: szesnaście złotych i sześćdziesiąt jeden groszy).


Minimalną wartość postąpienia za cały pakiet 781.000 Akcji określa się na 64.900,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych). Postąpienia ceny uczestnicy aukcji zgłaszać będą w formie ustnej. W przypadku nie zgłaszania przez uczestników aukcji postąpień, kolejne wywołania najwyższej ceny będą następowały w odstępach maksymalnie 1 minuty.

Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji powinno być sporządzone w języku polskim. Więcej szczegółów zgłoszenia możecie Państwo znaleźć – tutaj.

msp.gov.pl
Foto: sxc

  • autor: msp.gov.pl

1 komentarz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?