KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Piotr Przytocki ogłosił program wyborczy: "Wspólnie tworzymy lepsze Krosno"

Piotr Przytocki ogłosił program wyborczy: "Wspólnie tworzymy lepsze Krosno" Fot. Łukasz Jaracz

Komfort życia, miasto dla ludzi, wygodne i bezpieczne Krosno - to priorytety programu Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządne Krosno Piotra Przytockiego - urzędującego prezydenta miasta. W czwartek (30.10) odbyła się konferencja prasowa prezentująca program.

REKLAMA


"Wspólnie tworzymy lepsze Krosno" - pod takim hasłem prezentowany był w czwartek 30 października br. program KWW Samorządne Krosna Piotra Przytockiego. Sam Przytocki mówił, że poprzedni program wyborczy wykonano blisko rok temu, jeszcze przed upływem obecnej kadencji.

Mówiono o możliwościach rozwoju Krosna - Od 2014 roku o tym, czy miasto się rozwija, nie decyduje poziom zadłużenia. Wskaźnikiem jest nadwyżka operacyjna. Corocznie wypracowujemy tej nadwyżki 22 miliony złotych, a w tym roku może być rekordowa i wynosić ponad 30 milionów złotych. To świadczy o oszczędnym gospodarowaniu - przekonywał kandydat na prezydenta Piotr Przytocki. - Ta nadwyżka decyduje o zdolności do realizacji nowych projektów. To jest dobry symptom tego, co czeka nas za chwilę - dodaje.

Zdaniem Przytockiego Krosno będzie zmieniało się na lepsze, sięgając po środki unijne. Odniesiono się też do częstego argumentu, że sięgając po środki unijne trzeba się zadłużać na zabezpieczenie wkładu własnego. - Czasem to jest 50%, a czasem 5% - mówił Piotr Przytocki, a następnie argumentował - Przykład Krosna jest dowodem, że warto inwestować. Generujemy działania, które przysporzyły w przeciągu 4 lat około 200 milionów majątku trwałego skutkiem działań, które były realizowane przez ostatnie 4 lata. Przyrost długów wyniósł 40 milionów złotych. Przyrost majątku trwałego na 1 mieszkańca w ciągu 4 lat to 17000 złotych, a przyrost długu to 2200 złotych. Ta proporcja mówi wyraźnie, jak dynamicznie zmieniać miasto. Nowy program, który przyjdzie nam realizować (jestem przekonany, że wybory wygramy), bazuje na dokonaniach minionych. Musimy dalej inwestować, likwidować zapóźnienia. Zwrócić większą uwagę na jakość życia w mieście i zrealizować program dla miasta, gdzie będzie się godnie i wygodnie mieszkać, gdzie będą warunki do życia dla ludzi. Chcemy rozwijać sport i rekreację. Zwrócimy uwagę na sprawy zdrowia. To wszystko zapewniają zapisy programowe. Każdy program, który do tej pory był realizowany, to nie były puste obietnice. Dotrzymujemy słowa i to jest nasz argument, nasz atut.

Pierwszym z priorytetów programu wyborczego ma być komfort życia. Prezydent mówił o kulturze, edukacji, zdrowiu i ekologii. W programie wyborczym znalazł się także punkt dotyczący zagospodarowania zaniedbanego budynku dworca PKP Krosno.

Poprzez zorganizowanie we współpracy z ościennymi gminami „Etnocentrum” (projekt wychodziłby naprzeciw oczekiwaniom turystów, propagowałby rodzimą kulturę, zanikające rzemiosło, regionalne potrawy, lokalne atrakcje i imprezy folklorystyczne). W obiekcie działałaby informacja turystyczna i promocja Krosna i gmin ościennych. Dla podróżnych przygotowana będzie informacja PKP i automaty biletowe. - czytamy w założeniach programowych Samorządnego Krosna Piotra Przytockiego.

W sferze edukacji program zakłada wprowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów i rodziców gimnazjów oraz wspieranie kształcenia zawodowego i edukacji przedsiębiorczości. Komitet zapowiada zwiększenie programu stypendialnego dla najzdolniejszych i pomoc materialną dla potrzebujących uczniów.

Wśród propozycji programowych są też:
- utrzymanie pozycji lidera na regionalnym rynku edukacyjnym i rozwinięcie programu "ucz się w Krośnie",
- rozszerzenie platformy internetowej w zarządzaniu oświatą,
- wspieranie rozwoju dzieci w przedszkolach miejskich, m.in. poprzez zatrudnienie logopedów i innych specjalistów,
- kontynuacja programów wspierających rozwój zainteresowań uczniów,
- wprowadzenie dodatkowej 1 godz. języka angielskiego codziennie w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz wprowadzenie dla uczniów szkół technicznych (technika, szkoły zasadnicze) zajęć z branżowego języka angielskiego,
- wprowadzenie „native speakera” z języka angielskiego w krośnieńskich szkołach.

Zdrowie celem najwyższym
Podczas konferencji wspominano również o działaniach związanych z profilaktyką zdrowia dzieci i seniorów. O zwiększeniu liczby świadczeń udzielanych w ramach miejskich programów zdrowotnych wspominał specjalista systemów zarządzania ochrony zdrowia - Witold Skiba, kandydat Samorządnego Krosna Piotra Przytockiego do Rady Miasta Krosna z okręgu 1.


Witold Skiba

Szczególną uwagę poświęcono zasobom wód mineralnym występującym na terenie miasta. - Trzeba pamiętać o zasobach jakie mamy, o zasobach wód mineralnych. Pracujemy od kilku lat nad tym tematem i przygotowujemy się do wykonania pierwszych odwiertów z tym związanych. Oczekujemy na wsparcie zewnętrzne Ministra Środowiska. Uzyskując pozytywne wyniki odwiertów, chcemy wykorzystać wody mineralne w celach zdrowotnych i rekreacyjnych - mówił Piotr Przytocki. Jak podkreśla, wszystko zależeć będzie od wyników badań. - Jeżeli będziemy mieli odpowiednie złoża, odpowiedniej wydajności, to będziemy mogli je wykorzystać - dodał.

Ekologia i czyste powietrze w Krośnie
Prezydent i Radni najbliższej kadencji chcą zająć się ograniczaniem niskiej emisji zanieczyszczeń i zapewnić mieszkańcom możliwość wymiany źródeł ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku. W swoich założeniach podkreślają wspieranie dotacjami mieszkańców instalujących w domach niekonwencjonalne źródła energii. - Bardzo istotne jest, aby powietrze w Krośnie było czyste, pozbawione zanieczyszczeń. Chcemy dotacjami wspierać mieszkańców, którzy będą montować niekonwencjonalne źródła energii - podkreślał Piotr Przytocki.

W Krośnie ma powstać również ścieżka przyrodnicza wzdłuż brzegów Lubatówki, a także nowe parki.

Wśród propozycji programowych są też:
- wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
- wspieranie termomodernizacji budynków publicznych.

Sport i rekreacja
Komitet w swoich założeniach na najbliższe 4 lata zakłada kontynuację rozbudowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Bursaki, w tym modernizację i rozbudowę kompleksu basenów rekreacyjnych z podgrzewaną wodą. Na modernizację czeka również stadion przy ul. Legionów.


Po lewej Marcin Kociuba

Marcin Kociuba, kandydat Samorządnego Krosna Piotra Przytockiego do Rady Miasta Krosna z okręgu 3, podkreśla jak ważny jest rozwój warunków do aktywnego wypoczynku i rekreacji. Na konferencji prasowej wspominał o budowie plenerowych siłowni na terenie Guzikówki, Turaszówki oraz Polanki.

Wśród punktów poszerzających bazę sportową znalazła się również budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 15 oraz rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie.

Wśród propozycji programowych są też:
- poszerzenie oferty rekreacyjnej poprzez atrakcyjne zagospodarowanie terenów nad Wisłokiem,
- udoskonalanie org. i jakości szkolenia sportowego oraz kształcenia sportowego dzieci i młodzieży,
- organizowanie zajęć sportowych z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem,
- wspieranie działalności klubów sportowych wraz z systemem stypendiów dla sportowców,
- zwiększenie wsparcia finansowego drużyn sportowych promujących Krosno.

Miasto dla ludzi i przedsiębiorców
Komitet Piotra Przytockiego stawia na zwiększenie standardu życia w mieście. Chce przede wszystkim wspierać mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.  Mowa tutaj o stymulowaniu powstawania podmiotów ekonomii społecznej (np. spółdzielnie socjalne, Centrum Integracji Społecznej) - preferencje w udostępnianiu powierzchni biurowej, usługowej, wsparcie organizacyjne i prawne.

Piotr Przytocki zwraca uwagę na aktywne poszukiwanie nowych inwestorów, przy wsparciu wyspecjalizowanych firm i rozszerzanie zachęt podatkowych dla inwestorów - przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

Wśród propozycji programowych czytamy o:
- sprzyjaniu rozwijaniu centrów obsługi biznesu (BPO),
- rozszerzaniu działalności Krośnieńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (modernizacja i rozbudowa),
- uzbrojeniu nowych terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Lotników.

Prospołeczne Krosno
W programie znalazły się działania sprzyjające zamieszkaniu w Krośnie. Chodzi o budowę mieszkań komunalnych i czynszowych oraz wspierania budownictwa jednorodzinnego. Punktem wspólnym w działaniach prospołecznych na rzecz młodych rodzin jest również zapewnienie miejsc w przedszkolach i żłobkach dla wszystkich dzieci z Krosna. Komitet chce uruchomić system stypendialny dla studentów, którzy po studiach wrócą do Krosna i będą płacili podatki w Krośnie.

Obywatelskie Krosno
Ważnym czynnikiem dla dalszego rozwoju Krosna jest wykorzystanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego poprzez włączanie mieszkańców we współdecydowanie o obliczu miasta. W połowie października br. uruchomiona została internetowa platforma „Dobre Pomysł”, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na ciekawe inicjatywy. Piotr Przytocki podkreśla także istotę zwiększenia roli organizacji pozarządowych w wypełnianiu zadań publicznych w mieście.

Komitet w swoim programie na lata 2014-2018 zapowiada zwiększenie puli środków w budżecie dla dzielnic i osiedli.

Lokalny projekt autorski jest rozwijany już od kilku lat w Krośnie. Rady dzielnic i Zarządy osiedli stopniowo uczą się współdecydecydować o wykorzystaniu środków na realizację pilnych zadań w swoim otoczeniu, przy wsparciu finansowym Miasta w tzw. systemie 50/50%.

Wygodne i bezpieczne Krosno
Dogodne rozwiązania komunikacyjne oraz sprawny transport miejski to kolejne działania, które mają na celu podniesienie jakości życia krośnianina, a także spełnianie oczekiwania osób przyjezdnych w tym turystów korzystających z miejskiej przestrzeni.

W założeniach programowych znalazła się budowa połączenia drogowego przy ul. Lotników z ul. Witosa i Słoneczną. W inwestycji ma znaleźć się również przebudową mostu na Lubatówce.

Ruch w mieście ma również usprawnić budowa węzła drogowego w ciągu ul. Podkarpackiej, łączącego ul. Okulickiego oraz Marii Skłodowskiej z Drogą Krajową nr 28, w tym budowa wiaduktu nad linią kolejową i drugą jezdnią.

W programie mowa jest także o przebudowie ul. Sikorskiego, budowie połączenia ul. Bieszczadzkiej i Sikorskiego, przebudowie ul. Wisze wraz z przepustami potoków Ślączka-Śmierdziączka, przebudowie "zetki" - skrzyżowania przy ul. Pużaka, budowie połączenia ul. Żwirki i Wigury z ul. Batorego oraz budowie północnych i południowych odcinków dróg obwodowych.

Piotr Przytocki podkreśla również znaczenie poprawienia wizerunku centrum Krosna. Działania mają dotyczyć zakończenia modernizacji ulic przy Starym Mieście (Grodzka, Czajkowskiego, Zjazdowa, pl. Konstytucji 3-maja oraz ulica Staszica).

Transport miejski
Wygoda życia w Krośnie to nie tylko budowa dróg, ale także unowocześnienie środków transportu Miejskiej Komunikacji Samochodowej i poprawa infrastruktury przystankowej. - Tabor autobusowy w 50% wymaga wymiany. Chcemy wprowadzić tabor ekologiczny. Chodzi też o przeanalizowanie sieci przystankowej w porozumieniu z gminami. Chcemy, żeby infrastruktura była rozbudowana o miejsca, które będą przysparzały pasażerów - mówił Piotr Przytocki. Na pytanie KrosnoCity.pl dotyczące uruchomienia nocnych kursów linii MKS odpowiada: - Musimy widzieć tych pasażerów. Jeżeli będzie dwóch pasażerów na kurs, to może lepiej niech zarobią taksówkarze.

Program przyszłej kadencji zakłada także stworzenie w ramach modernizacji dworca PKS centrum przesiadkowego oraz dokończenie realizacji planu budowy ścieżek rowerowych wraz ze stojakami rowerowymi.

Oprócz komunikacji lądowej, w dalszym etapie planowana jest modernizacja krośnieńskiego lotniska zgodnie z założonym master-planem.

Bezpieczeństwo w mieście
W ramach podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców, komitet zakłada rozbudowę sieci monitoringu miejskiego we współpracy z Radami Dzielnic i Zarządami Osiedli oraz Policją i Strażą Miejską. W planach jest również rozszerzenie godzin pracy Straży Miejskiej i włączenie jej do współpracy z Komendą Miejską Policji w Krośnie.

Jednym z ostatnich punktów dotyczących bezpieczeństwa jest włączenie organizacji pozarządowych w walkę z wandalizmem. Jak wyjaśnia Piotr Przytocki, nie chodzi tu o wandalizm w postaci niszczenia mienia publicznego, dewastacje przystanków czy koszy na śmieci. Chodzi tu o twórczą pracę młodych artystów. - Nie chciałbym nazywać graficiarzy wandalami. Często to są artyści. Możemy tworzyć projekty miejskie, żeby Ci ludzie mieli miejsca, w których będą mogli tworzyć. Chcemy powierzyć realizację tych projektów organizacjom pozarządowych - mówił Piotr Przytocki.

Pełny program wyborczy KWW Samorządne Krosno Piotra Przytockiego można zobaczyć na stronie komitetu: www.krosno2014.pl

mg

 • autor: mg

38 komentarzy

 • kazek60

  Tylko Piotr Przytocki. Wszyscy inni to nie warci kartki do głosowania. jasny program wyborczy i zrealizowane obietnice. Może nie wszystkie ale najbardziej wymierne dla miasta. Wszyscy inni to mrzonki i utopia.

  Zgłoś nadużycie kazek60 środa, 05, listopad 2014 18:06 Link do komentarza
 • wyborca
 • zatroskany

  A propos programu Pana Przytockiego. Proponuję jednak część "nadwyżki operacyjnej" przeznaczyć na obniżenie niektórych opłat (śmieci, woda, ścieki -jest w czym wybierać). I pytanie pozornie nie na temat :kto pamięta kim był Wincenty Pstrowski? Czyżby Przytocki chciał pobić jego rekord wykonania planu?. Bez przekrętu Panie Piotrze nie dasz rady. Spocznij, daj swoim odetchnąć.

  Zgłoś nadużycie zatroskany niedziela, 02, listopad 2014 19:38 Link do komentarza
 • master_shef

  Dziękuję!

  Zgłoś nadużycie master_shef niedziela, 02, listopad 2014 15:43 Link do komentarza
 • Piotr Dymiński

  @master_shef, można polemizować, tylko proszę się nie dopominać, że ktoś będzie siedział w wolny weekend (lub jakikolwiek inny dzień) przed monitorem i odpisywał na wszelkie insynuacje.
  Zapraszam do zapoznania się tym z wpisem: http://piotrdyminski.pl/2014/11/02/wybory-w-krosnie-2014-czy-dziennikarz-moze-sie-nadawac-na-radnego/

  Co do pańskich pytań, to się wszystko okaże po wyborach, a do czasu wyborów tematyką samorządową zajmuję się na moim prywatnym blogu, wolno mi ;)?

  Myślę, że tutaj tę polemikę można na tym zakończyć (co oznacza, że więcej w tym miejscu nie będę odpisywał).

  PS. Jest Pan osobą dociekliwą, dlatego jak znajdzie Pan czas zapraszam na spotkanie i rozmowę, przedstawię trochę akt, protokołów, nagrań, będzie mógł Pan to porównać z moimi publikacjami, co da lepsze podstawy do wypowiadania się na mój temat. Kontakt przez redakcję. Miłego wieczora!

  Zgłoś nadużycie Piotr Dymiński niedziela, 02, listopad 2014 14:52 Link do komentarza
 • master_shef

  A publicznie polemizować nie można?

  Zgłoś nadużycie master_shef niedziela, 02, listopad 2014 13:06 Link do komentarza
 • wran

  Myślę, że Piotr Przytocki może być spokojny o wybory. Gratuluję programu. Ma Pan mój głos i moich najbliższych.

  Zgłoś nadużycie wran niedziela, 02, listopad 2014 12:52 Link do komentarza
 • wran

  @master_hef - proponuję spotkaj się z Panem Piotrem lub z właścicielem portalu.

  Zgłoś nadużycie wran niedziela, 02, listopad 2014 12:49 Link do komentarza
 • master_hef

  Ale nadal mi Pan nie odpowiedział na pytanie!
  Nie pytam, czy będzie Pan uczestniczył w pracy 2 samorządów tylko co co jeśli wejdzie Pan do Sejmiku? Będzie Pan Radnym Sejmiku i Dziennikarzem?
  Czy nadal jest Pan dziennikarzem, czy do dnia 16 listopada odstąpił Pan od tej funkcji? Co jeśli nie wejdzie Pan do Sejmiku, wróci Pan z dniem 17 listopada jako dziennikarz? Co na te 3 pytania Redakcja?

  Zgłoś nadużycie master_hef niedziela, 02, listopad 2014 12:45 Link do komentarza
 • jak z obecnością?

  Panie Piotrze, zgadzam się z Panem, że Radni Sejmiku powinni być obecni na sesjach Rady Miasta Krosna. I liczę na to, że jeśli Pan zostanie wybrany to będzie Pan na nich obecny.

  Powinno też tak być, że Radni Miasta Krosna powinni uczestniczyć w Sesjach i Komisjach Rady Miasta Krosna. Niestety frekwencja Pana Lenika od czasu kiedy został Dyrektorem jest bardzo niska. Skoro nie ma na to czasu to po co dalej kandyduje? Czy podobnie będzie z pozostałymi kandydatami, którzy pracują w szpitalu? A jest ich sporo.

  Zgłoś nadużycie jak z obecnością? niedziela, 02, listopad 2014 12:37 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?