KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Rada miasta zagłosuje nad budżetem na 2017

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Tuż przed końcem roku odbędzie się ostatnia w kadencji Sesja Rady Miasta Krosna. Pod głosowanie zostanie poddany budżet na 2017 rok. Projekt został już pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

REKLAMA


Przewodniczący rady, Zbigniew Kubit zwołał  XXXVIII sesję. Odbędzie się ona 29 grudnia (czwartek), o godz. 10, w sali narad urzędu (ul. Staszica 2 , I piętro).

Najważniejsze głosowanie będzie dotyczyło przyjęcia budżetu. Na 2017 rok zaplanowano wydatki na poziomie ponad 300 mln. złotych. Przewidziano deficyt budżetowy na poziomie prawie 28 mln (znacznie wyższy, niż w 2016).

Szczegóły budżetu przedstawiono już radnym na posiedzeniu połączonych komisji. Na pytania odpowiadał skarbnik i prezydenci. Żadnego z radnych nie wykluczono z obrad, nikt nie okupował prezydium.

Wątpliwości wzbudziła jedna z uchwał okołobudżetowych, dotycząca przekazania 1,3 mln do Centrum Dziedzictwa Szkła. Radny Janusz Hejnar pytał, jakie oszczędności w spółce były w związku z tym, że unieważniono przetarg na zapowiadany w ubiegłym roku zakup nowego pieca. Zobacz: 1,3 mln złotych na nowy piec dla CDS. Prezydent Piotr Przytocki odpowiedział wymijająco, unikając podawania kwot. Informacji, o które pytał Janusz Hejnar nie znajdujemy też w Biuletynie Informacji Publicznej spółki.

Inny temat poruszany na komisjach to kwestia reformy edukacji i przygotowania do likwidacji gimnazjów. Bronisław Baran wyjaśniał, że budżet przygotowany jest do aktualnego stanu prawnego, to oznacza, że w razie likwidacji gimnazjów konieczna będzie korekta budżetu.

Wszystkie komisje rady miasta pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu. Przyjęcie budżetu na grudniowej sesji rady miasta nie będzie niespodzianką.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu  z  ostatniej sesji Rady.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej działalność Prezydenta w zakresie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących wykorzystania środków kierowanych na działalność RCKP w latach 2011 - 2013.
4. Informacja o zgłoszonych w 2016 r. żądaniach z tytułu obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. uchwały budżetowej na 2017 r. (Nr XXXVIII/774/16),

5.2. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej (Nr XXXVIII/775/16),

5.3. wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła (Nr XXXVIII/776/16),

5.4. wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Lotnisko Krosno Sp.zo.o. (Nr XXXVIII/777/16),

5.5. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXXVIII/778/16),

5.6. zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. (Nr XXXVIII/779 /16),

5.7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXXVIII/780 /16),

5.8. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2017 (Nr XXXVIII/781/16),

5.9. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2016 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (Nr XXXVIII/782/16),

5.10. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 (Nr XXXVIII/783/16),

5.11. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Krosno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Nr XXXVIII/784/16),

5.12. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (Nr XXXVIII/785/16),

5.13. powierzenia spółce pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie zadania własnego Gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym (Nr XXXVIII/786/16),

5.14. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego (Nr XXXVIII/787/16),

5.15. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Krosno (Nr XXXVIII/788/16),

5.16. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne" (Nr XXXVIII/789/16),

5.17. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Turaszówka IV" ul. Długa (Nr XXXVIII/ 790/16),

5.18. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Turaszówka VI" ul. Klonowa (Nr XXXVIII/ 791/16),

5.19. określenia zasad ustalania czynszu za najem lub dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Krosno (Nr XXXVIII/792/16),

5.20. ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych (Nr XXXVIII/793/16),

5.21. zasad oraz trybu kształtowania nazewnictwa obiektów infrastruktury miejskiej na terenie Miasta Krosna  (Nr XXXVIII/794/16),

5.22. gospodarki nieruchomościami, (dot. m.in. nabycia, sprzedaży, obciążenia nieruchomości, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (od Nr XXXVIII/795/16 do Nr XXXVIII/805/16),

5.23. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (Nr XXXVIII/806/16),

5.24. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych do parku rowerowego przy ul. Okrzei w Krośnie" (Nr XXXVIII/807/16),

5.25. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na usługę konwojowania kasjerów lub pakietów pieniężnych (Nr XXXVIII/808/16),

5.26. zmieniająca uchwałę w sprawie uchylenia uchwał (Nr XXXVIII/809/16),

5.27. zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. (Nr XXXVIII/810/16),

5.28. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (Nr XXXVIII/811/16),

5.29. uchwalenia planu pracy Rady Miasta na 2017 r. (Nr XXXVIII/812/16),

5.30. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna na 2017 r. (Nr XXXVIII/813/16),    

5.31. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Krosna na 2017 r. (Nr XXXVIII/814/16).

6. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
7. Odpowiedzi na zapytania.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

 • autor: pd

8 komentarzy

 • 1143 ALOE

  Radni Krosna mogą z własnej woli głosowac prawą lub lewą ręką,a czy za lub przeciw to decyzja wiadomo czyja.

  Zgłoś nadużycie 1143 ALOE wtorek, 27, grudzień 2016 21:45 Link do komentarza
 • POdatNIK

  Wszyscy radni to jedno towarzystwo wzajemnej adoracji. Klepią wszystko co im każą jak za komuny.
  Nie ma opozycji.

  Zgłoś nadużycie POdatNIK wtorek, 27, grudzień 2016 13:33 Link do komentarza
 • mieszkaniec

  jesli ktoś mysli, ze PIS nie zagłosuje tak jak im karze Przytocki .np. Jozefowicz,Przybysz to sie myli Opozycja jest na tyle opozycją na ile pozwoli im Przytocki i w takim zakresie w jakim jest mu obojętne. Oni bez konfitur nie mogą zyć jak i ugrupowanie milicyjno- komunistyczne Przytockiego

  Zgłoś nadużycie mieszkaniec wtorek, 27, grudzień 2016 13:00 Link do komentarza
 • polak

  Mam nadzieję że radni PiS nie zagłosują za budżetem na 2017 rok !

  Zgłoś nadużycie polak wtorek, 27, grudzień 2016 12:10 Link do komentarza
 • pankracy

  Proponuję wybudować jeszcze jeden kościół.

  Zgłoś nadużycie pankracy niedziela, 25, grudzień 2016 10:13 Link do komentarza
 • Dłużnik

  Hej radni może by tak wprowadzić zakaz zadłużania miasta !!! obecnie ile mamy długu 200 mln ???

  Zgłoś nadużycie Dłużnik sobota, 24, grudzień 2016 19:02 Link do komentarza
 • tak

  Popieram apel

  Zgłoś nadużycie tak sobota, 24, grudzień 2016 13:03 Link do komentarza
 • 1143 ALOE

  Krosno, dnia 29-12-2016 r.
  Projekt apelu Rady Miasta Krosna do Zarządu Województwa Podkarpackiego
  Zarząd Województwa Podkarpackiego
  al. Łukasza Cieplińskiego 4
  35-010 Rzeszów
  Szanowni Państwo,
  W imieniu Miasta Krosno, zwracamy się do Państwa z prośbą o ponowne rozważenie założeń aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i Planu Inwestycyjnego stanowiącego załącznik do WPGO w części dotyczącej uwzględnienia w tym planie inwestycji MPGK Krosno Sp. z o.o. pn. „Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem alternatywnym w Krośnie”.
  Uzasadnieniem dla powyższego wniosku jest fakt, że inwestycja MPGK Krosno Sp. z o.o.:
   jest inicjatywą samorządową, będącą wynikiem współpracy Gmin Regionu Południowego;
   jest dedykowana dla naszego Regionu i „domyka” system gospodarki odpadami w Regionie Południowym zapewniając kompleksowe zagospodarowanie wszystkich odpadów w tym Regionie;
   posiada gwarancję strumienia odpadów wystarczającą dla jej funkcjonowania, gdyż instalacja wymiarowana jest na spalanie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych pochodzących z naszego Regionu;
   wpłynie na poprawę jakości życia Mieszkańców w szczególności poprzez obniżenie emisji z ciepłowni miejskiej w Krośnie;
   ma dużą szansę na uzyskanie do 68% dotacji ze środków Unii Europejskiej na jej realizację przez co może wpłynąć na istotne obniżenie opłat ponoszonych przez Mieszkańców naszego Regionu za zagospodarowanie odpadów, co ważne beneficjentami tej dotacji będą wszyscy Mieszkańcy naszego Regionu;
   przygotowanie do realizacji inwestycji jest mocno zaawansowane;
   wśród Mieszkańców przeprowadzono kampanię informacyjną, która w znacznej mierze ograniczyła niepokoje i obawy społeczne związane z jej realizacją.,
   przyczyni się do powstania kolejnego źródła energii elektrycznej i cieplnej, których dystrybucja w obszarze miasta czy MOF- Krosno , pozwoli na uzyskanie pewnego stopnia niezależności energetycznej miasta oraz niewątpliwie przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji na jego obszarze.

  Biorąc pod uwagę powyższe fakty zwracamy się z prośbą o ponowną analizę założeń WPGO i ujęcie tej inwestycji w Planie gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego.

  Ta sprawa też będzie głosowana

  Zgłoś nadużycie 1143 ALOE sobota, 24, grudzień 2016 09:12 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?