KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login


Jak To Powiedzieć?
Ucz się angielskiego online!

 


Radni będą głosowali nad żłobkiem i okręgami wyborczymi

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

W najbliższy wtorek (27 lutego) odbędzie się sesja Rady Miasta Krosna. Radni zajmą się między innymi utworzeniem żłobka miejskiego, głosowaniem nad kształtem okręgów wyborczych w zbliżających się wyborach samorządowych, czy programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

REKLAMA


Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał LVI sesję Rady Miasta. Sesja rozpocznie się 27 lutego (wtorek) o godz. 12.00 w sali narad krośnieńskiego urzędu (ul. Staszica 2, I piętro).

W programie znalazł się punkt poświęcony sytuacji w szpitalu wojewódzkim w Krośnie. Ponadto radni będą podejmować decyzje dotyczące najmłodszych mieszkańców, czyli Żłobka Miejskiego oraz podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce. Jeden z punktów obrad będzie poświęcony zbliżającym się wyborom samorządowym, radni określą granice okręgów wyborczych.

Zobacz cały zaplanowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołów  z dwóch ostatnich sesji Rady.
3. Wystąpienie Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie dotyczące obecnej sytuacji w zakresie zapewnienia opieki medycznej dla mieszkańców Krosna.   
4. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r.
5. Informacja Prezydenta Miasta o realizacji Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia za 2017 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Krośnie i nadania mu statutu (projekt Nr LVI/1257/18),

6.2. zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LVI/1258/18),

6.3. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2018 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr LVI/1259/18),

6.4. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr LVI/1260/18),

6.5. podziału miasta Krosna na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krosna, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (projekt Nr LVI/1261/18),

6.6. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego (projekt Nr LVI/1262/18),

6.7. przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązujący na terenie Gminy Miasto Krosno do organu regulacyjnego (projekt Nr LVI/1263/18),

6.8. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Krosna na rok 2018" (projekt Nr LVI/1264/18),

6.9. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna (projekt Nr LVI/1265/18),

6.10. nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr LVI/1266/18),

6.11. gospodarki nieruchomościami, (dot. m.in. nabycia, sprzedaży i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (od Nr LVI/1267/18 do Nr LVI/1275/18),

6.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna" (projekt Nr LVI/1276/18),

6.13. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej" (projekt Nr LVI/1277/18),

6.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Rozbudowa  ul. Sportowej w Krośnie" (projekt Nr LVI/1278/18),

6.15. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (projekt Nr LVI/1279/18),

6.16. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr LVI/1280/18),

6.17. zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość (projekt Nr LVI/1281/18),

6.18. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 (projekt Nr LVI/1282/18),

6.19. zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LVI/1283/18),

7. Rozpatrzenie dwóch skarg na działalność Prezydenta Miasta Krosna (wraz z podjęciem stosownych uchwał (projekty Nr LVI/1284-1285/18).
8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

pd

  • autor: pd

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?