Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

Budowa zachodniej obwodnicy miasta na Sesji Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał IX sesję Rady. Sesja rozpocznie się 30 maja (czwartek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro). W porządku obrad znalazły się sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców, a także informacja na temat "Budowy zachodniej obwodnicy". Przybycie na sesję w tym punkcie zapowiada grupa zainteresowanych mieszkańców.

REKLAMARadni wysłuchają sprawozdań miejskich spółek MPGK i MKS. Komisja Rewizyjna przedstawi sprawozdanie z kontroli realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie. Zaplanowano też podjęcie szeregu uchwał, w tym dotyczących odpadów i budżetu obywatelskiego.

O informację na temat budowy zachodniej obwodnicy zwrócił się radny Paweł Krzanowski. - Poprosiła mnie o to grupa mieszkańców - odpowiada portalowi radny.

W sprawie obwodnicy zachodniej wątpliwości wzbudza między innymi "zwyczajowy sposób zawiadamiania" mieszkańców. Na jednym z etapów strony zawiadomiono w "tygodniku "Nowe Podkarpacie" (...) i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krosna".

Sposób zawiadamiania mieszkańców już wielokrotnie był kością niezgody. Mieszkańcy nieraz czują się niedoinformowani o działaniach samorządu. Podnoszą np. że nie każdy chodzi co tydzień do urzędu.

Pełny program sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta Krosna.
4. Informacja nt. funkcjonowania MPGK - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie.
5. Informacja z funkcjonowania MKS Sp. z o.o. w Krośnie.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna w 2018 roku.
7. Analiza i ocena pracy Straży Miejskiej w Krośnie.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 z prognozą na rok 2019 dla Gminy Miasto Krosno.
9. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Krosna.
10. Informacja na temat inwestycji drogowej pn.: "Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską – etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską", (od km 0+000,00 do km 3+643,00).
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z kontroli realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr IX/226/19).  

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

12.1. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miasto Krosno na lata 2019-2021 (projekt Nr IX/227/19),

12.2. zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr IX/228/19),

12.3. uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (projekt Nr IX/229/19),

12.4. zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie (projekt Nr IX/230/19),

12.5. zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie (projekt Nr IX/231/19),

12.6. zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Międzyszkolnej w Krośnie, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (projekt Nr IX/232/19),

12.7. ustalenia regulaminu korzystania z wybiegu dla psów przy ul. Wincentego Witosa w Krośnie (projekt Nr IX/233/19),

12.8. zmiany uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasto Krosno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (projekt Nr IX/234/19),

12.9. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. "Przemysłowa II" (projekt Nr IX/235/19),

12.10. gospodarki nieruchomościami (dot. sprzedaży, nabycia, zmiany uchwały w sprawie sprzedaży, obciążenia nieruchomości, wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości zabudowanej oraz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krosno - projekty od Nr IX/236/19 do Nr IX/244/19),

12.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie" (projekt Nr IX/245/19),

12.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa drogi pomiędzy ul. W. Pola a ul.Szklarską wraz z przebudową ul. Szklarskiej w Krośnie" (projekt Nr IX/246/19),

12.13. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna (projekt Nr IX/247/19),

12.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Miejski system zarządzania jakością powietrza" (projekt Nr IX/248/19),

12.15. konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Krosna (projekt Nr IX/249/19),

12.16. zmiany stawki dotacji przedmiotowej (projekt Nr IX/250/19),

12.17. zmiany uchwały budżetowej na 2019 (projekt Nr IX/251/19),

12.18. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr IX/252/19).

12.19. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (projekt Nr IX/253/19).

13. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
14. Odpowiedzi na zapytania.
15. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
16. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie sesji.
 

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj