KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Lotnisko ma szanse

Trwają starania o uzyskanie dofinansowania dla krośnieńskiego lotniska. W tej sprawie Zarząd Województwa wystąpił do Komisji Europejskiej. Sprawie bliżej przygląda się również Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, do którego zwrócili się o pomoc lokalni posłowie. Podczas piątkowej sesji Rady Miasta także prezydent poinformował radnych, że Krosno nadal stara się o unijną dotację dla lotniska.

REKLAMA


alt

Posłowie nagłaśniają temat, apelują o działanie
W sprawie zagrożonej dotacji interweniowali lokalni posłowie z Sejmowej Komisji Infrastruktury: Piotr Babinetz i Bogdan Rzońca (obaj z PiS). O tym, że Krosno prawdopodobnie nie otrzyma dofinansowania, dowiedzieli się 4 października. Dzień później nagłośnili temat w mediach: Rozbudowa lotniska bez dofinansowania. Równolegle zwrócili się pisemnie o pomoc, między innymi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

alt
Kliknij, strona 1 i strona 2 aby zobaczyć pismo posłów do Minister Rozwoju Regionalnego.

Okazało się, że urzędnikom w Krośnie i Rzeszowie temat jest znany od dłuższego czasu (podczas jednej z konferencji Piotr Przytocki mówił o „kilku tygodniach”). Prezydent Krosna dwukrotnie zwoływał konferencje prasowe w tej sprawie: 5 i 9 października, przy czym na pierwszej niewiele chciał powiedzieć, a o możliwych przyczynach utraty dofinanansowania powiedział: - Wiem, ale wam dzisiaj nie powiem.

Dofinansowania nie będzie? „Bez łaski”
Z wypowiedzi prezydenta Piotra Przytockiego podczas drugiej konferencji prasowej 9 października (Piotr Przytocki: Lotnisko nie może być dofinansowane) wynikało, że wniosek o dofinansowanie modernizacji lotniska w Krośnie nigdy nie miał szans. – Myśmy to już dokładnie przeanalizowali kilka tygodni temu z urzędnikami Urzędu Marszałkowskiego – powiedział Piotr Przytocki, komentując informacje o tym, że projekt można jeszcze zmienić, tak, żeby uzyskał dofinansowanie. Wtedy prezydent poinformował, że władze województwa (w tym ówczesny wicemarszałek, a obecnie poseł, Bogdan Rzońca), akceptując krośnieński wniosek, zignorowały fakt, że kilka miesięcy wcześniej Urząd Marszałkowski otrzymał informację z Komisji Europejskiej,  iż „(…) z zasady nie powinno się planować wsparcia dla lotnisk w podregionach, np. dla celów turystycznych lub szkoleniowych, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 w Polsce”. - Miasto takiej informacji nie posiadało – podkreślał prezydent. Piotr Przytocki twierdził też, że miasto będzie realizować projekt ze środków własnych „bez łaski”.

alt

Kilka dni później, 14 października Urząd Marszałkowski przedstawił swoją wersję, podkreślając, że wspomniana informacja z 2007 roku dotyczyła osi priorytetowej II RPO Województwa Podkarpackiego, a planowanie wsparcie dla lotniska zapisano w osi priorytetowej I RPO (Lotnisko: Marszałek przedstawia swoją wersję).

Zarząd Województwa i Ministerstwo interweniują
Członek Zarządu Województwa, Sławomir Miklicz, podkreśla, że do przyjętego podczas negocjacji RPO zapisu o wsparciu dla lotniska w Krośnie, Komisja Europejska nie miała uwag. W związku z tym, Zarząd Województwa Podkarpackiego, w dniu 16 października postanowił wystąpić do Komisji Europejskiej z prośbą o ponowne rozpatrzenie możliwości realizacji inwestycji w Krośnie w ramach osi priorytetowej I RPO WP, przedstawiając opis przebiegu negocjacji Programu, w szczególności w odniesieniu do zaakceptowanego przez Komisję Europejską zapisu, znajdującego się w opisie osie priorytetowej RPO WP, o czym informuje członek Zarządu Województwa, Sławomir Miklicz.

alt

Tematem wsparcia dla lotniska zainteresowało się Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Podsekretarz Stanu, Paweł Orłowski poinformował pisemnie posłów: Piotra Babinetza i Bogdana Rzońcę, że Ministerstwo zwróciło się o przekazanie kserokopii całości dokumentacji dotyczącej dofinansowania lotniska w Krośnie w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy możliwości dalszego działania, zarówno w odniesieniu do zakresu i zasad realizacji projektu, jak również kwestii proceduralnych związanych z postępowaniem przed służbami komisji.

Miasto jednak się stara
Pomimo wcześniejszych wypowiedzi sugerujących, że nie ma szans na dofinansowanie, Piotr Przytocki odpowiadając na pytania radnych na piątkowej (26.10.) sesji Rady Miasta stwierdził, że Krosno nadal się stara o unijne pieniądze na lotnisko.

alt

Kazimierz Mazur (Klub PiS) zadał pytanie w związku z tym, że w comiesięcznym sprawozdaniu z działalności prezydenta znalazło się wiele punktów, spotkań związanych z lotniskiem – Czy władze miasta w dalszym ciągu czynią starania o pozyskanie tych pieniędzy przewidzianych – mówił radny – Zapisanych i skreślonych – poprawiał prezydent Przytocki, radny Mazur przytaknął i kontynuował – Czy to już jest sprawa definitywnie przegrana? – radny dodał, że mieszkańcy, z którymi rozmawiał, są bardzo sceptycznie nastawieni do finansowania lotniska ze środków własnych – Wszyscy bardzo byśmy chcieli, żeby jednak lotnisko otrzymało wsparcie zewnętrzne – podkreślał radny Kazimierz Mazur.

- Te starania o utrzymanie dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, Osi I, trwają nadal. Jesteśmy w kontakcie z Zarządem Województwa, jak też z pewnymi osobami z kręgów Komisji Europejskiej – odpowiedział prezydent Przytocki.

alt

Głos zabrał również radny PiS, Paweł Krzanowski, który powołał się na pisma od Marszałka Miklicza i z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które przekazał mu poseł Piotr BabinetzNie wiem czy dysponuje pan takim pismem, od Podsekretarza Stanu, Pawła Orłowskiego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego? – pytał radny, następnie zacytował fragment wspomnianego już w naszym artykule pisma. - Ja powiedziałem czym dysponuję, odpowiadając panu radnemu „czy czynimy starania?” A więc czynimy, tam ma pan potwierdzenie tego, co mówiłem  – odpowiedział prezydent Przytocki.

Przeczytaj także: "Nie mieliśmy tajemnic" - Bogdan Rzońca o lotnisku

(pd)
Fot. Sławomir Frankiewicz, archiwum

 • autor: Piotr Dymiński

10 komentarzy

 • popisywacz

  PISowi zawsze zależało na lotnisku, dlatego sie nie zgadzał, zeby zmniejszac teren i sprzedawać!!

  Zgłoś nadużycie popisywacz poniedziałek, 05, listopad 2012 13:57 Link do komentarza
 • Odpisowywacz

  Nagle PiS-owcówm tak na lotnisku zależy? Przez 5 lat ani słowem poparcia nie pisnęli, a teraz nagle takie zainteresowanie? Gdzie były PiS-iory, gdy były protesty? Gdy KOL psuł sprawę, gdy pisał pisma. I teraz nagle Mazur mówi, że "mieszkańcy, z którymi rozmawiał, są bardzo sceptycznie nastawieni do finansowania lotniska ze środków własnych"?! Fałsz i obłuda. Dajcie spokój prezydentowi, on wie co czyni. A Wy PiS-owcy potraficie tylko zadymę rpbic dla własnych celów politycznych. Odnieście się lepiej do chorych słów Jarka Kaczyńskiego, że katastrofa smoleńska to było "morderstwo 96 osób". Czy Wy przyznajecie rację tym psychiatrycznym wymysłom? Czy nadal popieracia wodza Jarosława w jego dążeniach do rozpoczecia wojny z Rosją i/lub wojny domowej w Polsce. On już teraz straszy, że kolejne wybory parlamentarne mogą być sfałszowane, bo się boi, że jego chore wymysły nie będą miały poklasku. Jak przegra, to wyprowadzi ludzi na ulice. Do tej pory włos nie spadł radnemu PiS z Sosnowca, który nawoływał do "zajmowania obiektów rządowych" 11 listopada. To znaczy, że wódz PiS z tymi słowami sie zgadza i je popiera!!! Panie Mazur, Panie Krzanowski, popieracie to wszystko nadal swoimi nazwiskami?

  Zgłoś nadużycie Odpisowywacz poniedziałek, 05, listopad 2012 12:27 Link do komentarza
 • rozdział 1. Przepisy ogólne

  Art. 1.

  1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

  2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

  Art. 2.

  1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej".

  2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

  Art. 2a.

  1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

  2. Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania.

  Art. 3.

  1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
  1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  2) wglądu do dokumentów urzędowych,
  3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

  2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

  Art. 4.

  1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

  1) organy władzy publicznej,
  2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
  3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
  4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
  5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

  2. Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), oraz partie polityczne.
  3. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.

  Art. 5.

  1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

  Zgłoś nadużycie wtorek, 30, październik 2012 12:29 Link do komentarza
 • Kmicić

  Wydaje mi się, że prezydent kręci, a wam?

  Zgłoś nadużycie Kmicić wtorek, 30, październik 2012 12:05 Link do komentarza
 • wojj76

  pytanie bylo nienajszczesliwiej postawione. Ja bym zadawal pytanie "czy UM juz udzielil pelnej informacji podsekretarzowi, a jezeli nie to kiedy to zostanie zrobione" zamiast "czy otrzymal pismo od podsekretarza". Pismo wiadomo, ze otrzymal, pytanie czy sie zastosowal.

  Rada jest organiem nadrzednym i jezeli pytania beda konkretne to Prezydent sie nie wyslizga bo wtedy bedzie tytul: "Prezydent lekcewazy radnych", badz "Prezydent nie wie co sie w Urzedzie dzieje".

  Pytajcie konkretnie to wreszcie ten chory porzadek, gdzie Prezydent zarzadza rada zostanie zmieniony.

  Zgłoś nadużycie wojj76 poniedziałek, 29, październik 2012 18:10 Link do komentarza
 • Mr. Mister

  "wiem ale nie powiem", "Ja powiedziałem czym dysponuję, odpowiadając panu radnemu „czy czynimy starania?” A więc czynimy" Czy nie za mało aroganckie?

  Zgłoś nadużycie Mr. Mister poniedziałek, 29, październik 2012 16:15 Link do komentarza
 • Janek

  Narobiono łomotu i się wreszcie urzędasy z magistratu i ci z PeŁo z urzędu marszałkowskiego wzięli do roboty.

  Zgłoś nadużycie Janek poniedziałek, 29, październik 2012 15:06 Link do komentarza
 • Ryś

  Boje się o obwodnicę... - jeśli szlagierowa obietnica prezydenta tak ma wyglądać jak lotnisko to ja dziękuję...

  Zgłoś nadużycie Ryś poniedziałek, 29, październik 2012 15:05 Link do komentarza
 • FRANEK

  Pytam !! Dlaczego pare dni wcześniej narobiono takiego łomotu skoro sprawa jest otwarta? Może chodzi o polityczą zadyme?

  Zgłoś nadużycie FRANEK poniedziałek, 29, październik 2012 15:02 Link do komentarza
 • Miś

  Coś plonta się pan prezydęt.

  Zgłoś nadużycie Miś poniedziałek, 29, październik 2012 14:36 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?