KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Postępowanie podatkowe i kontrola skarbowa w doradztwie podatkowym

zdj. ilustracyjne zdj. ilustracyjne Fot. sxc.hu

Kontrola skarbowa z reguły straszna, może odbyć się szybko, bez większych szkód dla przedsiębiorcy. Korzystanie z pomocy doradców podatkowych pozwala na wypracowanie najkorzystniejszej strategii udziału w kontroli skarbowej czy również kontroli podatkowej. Kontrola działalności gospodarczej przeprowadzana jest na zasadach określonych przez przepisy o swobodzie działalności gospodarczej. Jak zatem wygląda kontrola skarbowa w praktyce?

REKLAMA


Zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej, na organach kontroli skarbowej ciąży obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrola skarbowa prowadzona jest zgodnie z planem kontroli, który zostaje ustalony przez dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. Dodatkowo kontrola skarbowa może być również prowadzona poza planem kontroli, w oparciu o uzyskane informacje lub materiały. W czasie kontroli przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi wymaganym dokumentów. Z wszystkich czynności sporządzany jest protokół. Organ kontroli skarbowej kończy postępowanie kontrole decyzją, wynikiem kontroli lub postanowieniem. Odwołanie od decyzji może zostać złożone w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Usługi w doradztwie podatkowym
Firmy doradcze takie jak Ernst & Young oferują rozmaite usługi związane z postępowaniem podatkowym, sądowym oraz kontrolą skarbową, pozwalające przedsiębiorcom na korzystne rozstrzygnięcie sporów w sprawach podatkowych. Obecnie firmy świadczą prace związane z przygotowaniem opinii prawno-podatkowych dotyczących aspektów merytorycznych i proceduralnych danej sprawy, występowaniem w charakterze pełnomocnika w kontroli/postępowaniu, również jako osoby upoważnione do zastępowania podatników w trakcie kontroli, opracowywaniem wzorów wyjaśnień, zastrzeżeń i innych pism procesowych, przygotowaniem bądź wsparciem przedsiębiorcy w zgromadzeniu i właściwym zaprezentowaniu dokumentacji dla celów prowadzonej kontroli skarbowej.

Dodatkowo doradcy uczestniczą w przesłuchaniach pracowników przedsiębiorcy oraz przy składaniu przez nich wyjaśnień, kontraktują się z niezależnymi ekspertami zasięgając ich opinie w danej sprawie, biorą udział w spotkaniach i negocjacjach z organami skarbowymi i podatkowymi, analizują rozstrzygnięcia sądów administracyjnych pod kątem ich potencjalnego wykorzystania dla celów toczącego się postępowania, jak również przygotowują odwołania od decyzji organów skarbowych pierwszej instancji i prowadzą sprawy przed izbami skarbowymi, przygotowują i składają skargi na decyzje organów podatkowych do wojewódzkich sądów administracyjnych.

Obok szerokiej gamy usług, doradcy oferują również szkolenia teoretyczne i praktyczne związane z tematyką aktualnych zmian w ordynacji podatkowej, praw i obowiązków stron w tracie kontroli skarbowej czy też aktualnych zmian w kodeksie karnym skarbowym oraz ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Bieżąca współpraca ze specjalistami doradztwa podatkowego pozwala na wypracowanie spójnej i właściwej strategii postępowania. Opracowywane przez doradców kompleksowe procedury podatkowe zapewniają właściwą wewnętrzną obsługę kontroli podatkowej i ograniczają ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej.

  • autor: Redakcja

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?