KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Szkolna wyprawka. Zobacz, czy przysługuje Twojemu dziecku

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. PixaBay

Urząd miasta Krosna opublikował zasady przyznawania "wyprawek" na rok szkolny 2017/2018. Kto może ubiegać się o "wyprawkę"? Na jakie kwoty można liczyć? Zobacz szczegóły.

REKLAMA


W ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" z dofinansowania mogą korzystać:

1. Rodzice uczniów krośnieńskich szkół posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą uczęszczać do:
- klasy II - III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,
- klasy I branżowej szkoły I stopnia,
- liceum ogólnokształcącego,
- technikum,
- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
- klasy II - III szkoły podstawowej (w przypadku gdy nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez szkołę) do 7 września 2017r., w szkole do której będą uczęszczać, mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w  2017 r. "Wyprawka szkolna".

Pomoc przysługuje uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

2. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym mogą otrzymać dofinansowanie również  na zakup materiałów edukacyjnych.

Wartość dofinansowania zakupu podręczników nie może przekroczyć odpowiednio:

- dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera uczęszczających do:
a) klasy II - III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej lub klasy I branżowej szkoły I stopnia - kwoty 390 złotych,
b) liceum ogólnokształcącego lub technikum  - kwoty 445 złotych,

- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do:
a) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy - kwoty 225 złotych,
b) klasy II i III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez szkołę - kwoty 175 zł.

Pomoc jest udzielana na wniosek
Pomoc w ramach Programu "Wyprawka szkolna" udzielana  jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Zwrot kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych następuje po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest:

- w przypadku zakupów indywidualnych: faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon, oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych (do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna"),

- w przypadku zakupu dla grupy uczniów: potwierdzenie zakupu zawierające: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły,  klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

Dodatkowe informacje można uzyskać odpowiednio w szkole oraz w Wydziale Edukacji krośnieńskiego urzędu (pok. 326) lub pod numerem telefonu: 13 47 433 26.

Dokumenty: Program "Wyprawka Szkolna", Rozporządzenie, Wniosek, Potwierdzenie zakupu, Oświadczenie, Zarządzenie

umk/red.

  • autor: umk/red.

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?