Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

Absolutorium dla prezydenta Krosna. Radni byli "za" i "przeciw"

Piotr Przytocki - prezydent Krosna. Piotr Przytocki - prezydent Krosna. Fot. Łukasz Jaracz / KrosnoCity.pl

Prezydent Krosna otrzymał absolutorium od Rady Miasta Krosna. Przeciw był Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość: 8 głosów "przeciw" i 1 "wstrzymujący się".

REKLAMAKomisja Rewizyjna RM stwierdza, iż prezydent Miasta Krosna, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

W związku z powyższym, członkowie komisji mieli wątpliwości do powyższych stwierdzeń. Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania (2 głosami "za", 2 "wstrzymującymi" i 1 głosem "przeciw") pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Miasta Krosna za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Jak podkreślił na sesji Rady Miasta radny Paweł Krzanowski, przy opiniowaniu komisja rewizyjna nie jest związana wyłącznie kryterium legalności (zgodności z prawem) wykonania budżetu. Komisja może brać pod uwagę również gospodarność, celowość, rzetelność, efektywność przy wykonaniu budżetu.

Wskazuje na zły nadzór i słabą jakoś wykonywanych inwestycji. Jako przykład podaje remont ulicy Grodzkiej (do ul. Tkackiej) za kwotę ponad 1 milion złotych, czy ul. Okrzei. Nadmienia również wysokie dofinansowania miejskich spółek np. Centrum Dziedzictwa Szkła (materiały dot. finansowania CDS - poniżej).

- W poprzednich latach budżet Krosna był z trudem "dopinany", dług cały czas się powiększał, a w okresie pandemii szukamy oszczędności, poprzez łączenie klas szkół podstawowych, a wydaje się pieniądze na wątpliwe wartości estetyczne miasta, np. niejasne w swoim przekazie rzeźby - stwierdza Paweł Krzanowski.

Zobacz artykuły dotyczące dzielenia i łączenia klas w SP 15 w Krośnie:
- 30 uczniów w jednej klasie. Rodzice są zaniepokojeni, apelują do samorządu o zmianę decyzji
- Radni PiS złożyli propozycję uchwały w sprawie edukacji uczniów z SP 15
- Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie niełączenia klas. Decyzję podejmą radni na najbliższej sesji

Nieprzemyślane wydatki i brak kasy w kasie
Spore i nieprzemyślane wydatki w poprzednich latach krośnieńskiego samorząd, spowodowały w obecnym czasie pandemii - braki środków finansowych w kasie miasta - twierdzą Radni PiS. Radni z Klubu Samorządowego w dyskusji na sesji wypowiadali się na temat wysokości kwoty, której zabraknie do realizacji zadań zawartych w budżecie miasta w 2020 roku. Dlatego miasto musiało zrezygnować z wielu zaplanowanych inwestycji.

Pomoc ze strony Rządu
Z Tarczy Finansowej 410 przedsiębiorców działających na terenie Krosna otrzymało dzięki decyzjom parlamentu i rządu Mateusza Morawieckiego pomoc finansową w łącznej kwocie 75 mln złotych, w tym np. huta "Krosno Glass" S.A. - 7,6 mln złotych.

Z informacji uzyskanych przez portal w ostatnich dniach polski Rząd przeznaczył w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych dla Miasta Krosna kwotę blisko 12 mln złotych.

Informacje na temat CDS:
- Centrum Dziedzictwa Szkła - studnia bez dna
- CDS nadal przynosi straty (materiał z 2018 roku)
- Kolejny wkład do CDS: 1,3 mln złotych (materiał z 2017 roku)
- Co dalej z CDS? (materiał z 2017 roku)
- Jakie plany na przyszłość ma CDS? Spółka "nie puszcza pary" (materiał z 2017 roku)
- Krosno: Jakie są skutki kontrolni NIK w miejskich spółkach? (materiał z 2016 roku)
- Dwa miliony dla spółek (materiał z 2015 roku)
- Ile dopłacimy do CDS? (materiał z 2014 roku)
- Radni przekazali ponad 9 milionów dla CDS (materiał z 2014 roku)
- Miliony dla spółek oraz Ponad 7,5 miliona wyda Krosno na spłatę kredytu CDS? (materiały z 2013 roku)


FINANSE 2019Dochody Miasta Krosna na 2019 r. zaplanowano w wysokości 368.482 tys. zł, w ciągu roku zwiększono uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta o 59.656 tys. zł, a wykonane zostały w wysokości 417.025 tys. zł (97,40% planu).

Źródłami finansowania zadań Miasta w 2019 r. były:

- dochody własne (w tym m.in. udziały w PIT i CIT, dochody podatkowe, wpływy z opłat, usług i dzierżawy) - 35,71% dochodów wykonanych,

- subwencje (oświatowa, równoważąca i wyrównawcza) - 24,93%,

- dotacje celowe i środki (w tym z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych) - 29,07%,

- środki europejskie - 10,28%.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 339.104 tys. zł, a dochody majątkowe - 77.920 tys. zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 390.185 tys. zł, w ciągu roku zwiększono o 62.591 tys. zł, a wykonane zostały na kwotę 387.862 tys. zł (85,66% planu).

Największe wydatki zrealizowano w działach:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza - 130.582 tys. zł,

- Rodzina - 56.466 tys. zł,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 34.178 tys. zł,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 33.489 tys. zł.

Wydatki bieżące stanowiły ponad 80,7% wydatków ogółem i zrealizowane zostały w wysokości 313.104 tys. zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych (statutowe oraz wynagrodzenia i pochodne) - 211.414 tys. zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 56.404 tys. zł,

- dotacje na zadania bieżące - 33.758 tys. zł,

- na projekty współfinansowane ze środków europejskich - 6.329 tys. zł,

- obsługa długu publicznego - 5.201 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 74.757 tys. zł, w tym największe kwoty w działach:  

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 21.838 tys. zł,

- Transport i łączność - 17.077 tys. zł,

- Gospodarka mieszkaniowa - 11.747 tys. zł,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.454 tys. zł.

Utrzymanie tak wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych możliwe było dzięki pozyskaniu dotacji z Unii Europejskiej. Na zadania inwestycyjne, w tym wieloletnie, współfinansowane ze środków europejskich w 2019 r. wydatkowano ponad 35.644 tys. zł, w tym m.in. na zadania:

- 15.705 tys. zł - Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej,

- 10.705 tys. zł - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno,

- 2.972 tys. zł - Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne,

- 2.200 tys. zł - Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej,

- 994 tys. zł - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna oraz rozpoczęto roboty budowlane dotyczące Utworzenia inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno.

Natomiast ze środków własnych Miasta największe nakłady inwestycyjne poniesiono na:

- 9.515 tys. zł - Wykupy nieruchomości, w tym Lotniska Iwonicz (pod budowę i rozbudowę dróg oraz na potrzeby nowych inwestycji miejskich),

- 4.282 tys. zł - Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Czajkowskiego 49 - adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby bursy międzyszkolnej,

- 3.860 tys. zł - Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna,

- 1.748 tys. zł - Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej (dokończenie rozbudowy MZS Nr 3 przy ul. Decowskiego).

W 2019 r. po raz pierwszy realizowano zadania zgłoszone w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego, w tym:

- 2 zadania inwestycyjne ogólnomiejskie,

- 13 zadań obejmujących jednostki pomocnicze, w tym 9 zadań inwestycyjnych i 4 zadania bieżące.

Łącznie na te zadania wydatkowano 884 tys. zł, przy czym 2 zadania inwestycyjne są kontynuowane w 2020 r.

W 2019 r. Miasto zaciągnęło kredyt długoterminowy, w tym ze środków EBI na finansowanie wybranych inwestycji miejskich, w wysokości 39.866 tys. zł. Zobowiązania wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczek regulowane były zgodnie z zawartymi umowami i na ten cel (raty i odsetki) wydatkowano łącznie 32.523 tys. zł, co stanowiło 7,59% planowanych dochodów.

Zadłużenie Miasta na koniec 2019 r. wynikające z zaciągniętych zobowiązań na finansowanie inwestycji miejskich wyniosło 231.145 tys. zł, w tym dotyczących:

a) zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji - 188.085 tys. zł.

b) inwestycji realizowanych z finansowaniem na zasadach factoringu - 38.448 tys. zł, w tym:

- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie,
- Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie,

c) zakupów ratalnych (Lotnisko Iwonicz i nieruchomość przy ul. Grodzkiej) - 4.612 tys. zł.

Za 2019 r. Miasto uzyskało bieżącą nadwyżkę operacyjną w wysokości  26.000 tys. zł. Natomiast wynikiem wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2019 r. były wolne środki w wysokości 52.469 tys. zł, w tym 35.064 tys. zł to środki z budżetu państwa (z rezerwy subwencji oraz Funduszu Dróg Samorządowych) przeznaczone na IV etap przebudowy i rozbudowy drogi krajowej nr 28 oraz Budowę ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki, które są, przy udziale środków pozyskanych w 2019 r., realizowane w 2020 roku.

red.

14 komentarzy

 • Precz z antychrystem PP

  Stalin to najgorszy tyran i głupol . Terrorysta jakich mało. tylko opłacani degeneraci chwalą komucha i pisza
  brednie o jego wielkości i mądrości. Łamanie prawa ,praw obywatelskich prywata, złodziejstwo itp to jego sposób na rządy.

  Zgłoś nadużycie Precz z antychrystem PP piątek, 03, lipiec 2020 06:54 Link do komentarza
 • Zuzanna z Krosna.

  Robiąc oszczędności ,Pan Prezydent musi popatrzeć na wydział finansowy.
  Jestem pracownikiem jednej ze szkół ,często wiec tam chodzę,tam przeciez ludzi jak mrówek.
  To co każda z nich ma tylko 1waski zakres bo to przy aż tylu pracownikach tak to wyglada.
  I od tego zaczęła bym ciecia,

  Zgłoś nadużycie Zuzanna z Krosna. czwartek, 02, lipiec 2020 23:33 Link do komentarza
 • xxx

  licz na to, że ten skrajnie lewicowy kandydat trzasowski coś da !

  to kontynuator żydowskich rządów PO i Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie

  Zgłoś nadużycie xxx czwartek, 02, lipiec 2020 22:55 Link do komentarza
 • xxx

  z tym po-wskim przytockim "krasnalem" wszyscy pójdziemy z torbami !

  nie usuwać, jestem świadomy tego co mówię !

  Zgłoś nadużycie xxx czwartek, 02, lipiec 2020 22:49 Link do komentarza
 • sw

  To co rząd dał to jakiś ochłap, zresztą jak słyszę ,że rzond coś daje to pękam ze śmiechu. To są pieniądze podatników a nie rzondu. A ludzie wywalani są z pracy , ostatnio ponad setka w jednym z naszych zakładów pracy. A Duda drze mordę, że obronił 5 czy 500 miliomów miejsc pracy. Łgarze, przebierają nóżkami by rządzić - chyba boją się Trybunału Stanu

  Zgłoś nadużycie sw czwartek, 02, lipiec 2020 22:12 Link do komentarza
 • maniek

  Dwa b.drobne zdarzenia : p.rzecznik UM,kilka lat temu (było to końcem czerwca,początkiem lipca) ,wobec powszechnego brudu po zimie stwierdziła,że miasto sprząta, tyle tylko że cyt."dośrodkowo", tzn. zaczyna od obrzeży miasta i zasuwa w kierunku centrum.
  Zdarzenie drugie w wydaniu tej samej pani: w lutym tego roku zakomunikowała na łamach KC,że rozebranie tzw. przystanku przy Poczcie nastąpi bezzwłocznie jak tylko poprawi się pogoda... Jest lipiec,a pogody do tak prostej czynności dalej nie ma.
  Nie można by na ten przykład dać żulom po dwa wina i rozwalą tę ruinę w tri miga.....

  Zgłoś nadużycie maniek czwartek, 02, lipiec 2020 19:21 Link do komentarza
 • Laura Krosnianka

  Co jest a p.Przytockiego każdy widzi to"Krosnianka" teraz moze co było za p.Zimki'ano nic.
  Lniana upadła,Polmo,słynna paciara"i zostawiony w spadku szkielet hali sportowej,stan dróg katastrofa.
  Wiec stwierdzenie,ze Krosno zatrzymało sie w rozwoju jest olbrzymim nadużyciem.
  Wszędzie brakuje pieniędzy,a zwłaszcza w czasie koronowirusa.
  Nie jestem specjalna fanka p.Przytockiego ale to dobry włodarz miasta.

  Zgłoś nadużycie Laura Krosnianka czwartek, 02, lipiec 2020 15:30 Link do komentarza
 • Krośnianka

  Konieczna jest zmiana prezydenta w Krośnie ... niestety rozwój miasta się zatrzymał . Brak decyzyjności i „ dziwne” inwestycje w mieście o tym świadczą. Młodzi uciekają ponieważ istnieje wciąż tylko jedna uczelnia wyższa, biznesy w rynku padają, brak pracy i możliwości na rozwój. Promocja miasta to nic nie wnoszące filmiki i niewłaściwe osoby na stanowiskach w urzędzie. Zero zapału do pracy wystarczy tam pójść i zobaczyć ... bo przecież strefa komfortu jest najważniejsza. Zmiana jeszcze raz zmiana dla dobra miasta!!!!

  Zgłoś nadużycie Krośnianka czwartek, 02, lipiec 2020 13:34 Link do komentarza
 • Mrozu

  W Miejscu Piastowym dostali. Od 1,5 tys do 8 tys. A na dzieci w szkołach pieniędzy nie ma....

  Zgłoś nadużycie Mrozu czwartek, 02, lipiec 2020 13:08 Link do komentarza
 • xxx

  Ten po-wski krośnieński układ trwa w najlepsze !

  przytocki-baran i mózg soliński "trzej muszkieterowie"

  Zgłoś nadużycie xxx czwartek, 02, lipiec 2020 12:27 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj