KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Niebawem nabór wniosków

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. PixaBay

Od 13 marca do 11 kwietnia będzie  prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich." Przewidziana dotacja to kwota 100 000 złotych.

REKLAMA


Pomoc w formie premii w wysokości 100 000 PLN przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej. Wypłacana jest w dwóch ratach: I - w wysokości 80% kwoty pomocy w formie zaliczki oraz II - w wysokości 20% kwoty pomocy. Wypłacenie drugiej raty jest uzależnione od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Dotacja jest przyznawana wyłącznie dla osób fizycznych planujących podjąć działalność gospodarczą. Premia powinna być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu, w szczególności na:
- budowę lub modernizację obiektów budowlanych,
- zakup lub instalację nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- koszty ogólne (projekt budowlany, koszty uzyskania pozwoleń, itp.).

Jakie warunki trzeba spełniać? Pomoc może być przyznana, jeżeli:
- wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro
- za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym  pracuje wnioskodawca,
- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca jest położone poza miastem i jego obszarem funkcjonalnym,
- wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.

Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego programem.

Pomocy nie przyznaje się osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:
- "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013,
- "Premie dla młodych rolników" objętych PROW 2014 - 2020 (poprzedni okres nie jest brany pod uwagę),
- "Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW 2014-2020.

W województwie podkarpackim były realizowane już podobne działania służące podniesieniu konkurencyjności i przedsiębiorczości gospodarstw. Działania były realizowane w ramach Programu Operacyjnego SAPARD, Sektorowego Programu Operacyjnego Rolnego na lata 2004-2006 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zaobserwowano iż, działania aktywizowały zawodowo członków rodzin rolniczych, a beneficjentom działania - czynnym rolnikom najłatwiej było podjąć działalność dodatkową w dziedzinie, którą znają, stąd też popularność inwestowania w usługi rolnicze i dla ludności.

Widać też wyraźnie, iż decydując o kierunku działalności beneficjenci kierowali się tradycją regionu. Rolnicy podejmujący działalność w zakresie usług rolniczych jednocześnie doposażyli swoje gospodarstwo w niezbędny sprzęt oraz poprawili stopień wykorzystania maszyn już posiadanych. Zainteresowanie programami było bardzo duże. Na Podkarpaciu zostało złożonych łącznie 2148 wniosków. Wypłacono ponad 74,1 mln zł na działalność nierolniczą lub związaną z rolnictwem.

Pomoc była udzielana na realizację inwestycji związanych z podjęciem lub rozwojem działalności w zakresie:
- 287 - usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
- 309 - usług dla ludności,
- 25 - sprzedaży hurtowej,
- 19 - sprzedaży detalicznej,
- 37 - rzemiosła lub rękodzielnictwa,
- 90 - robót i usług budowlanych lub instalacyjnych,
- 295 - usług turystycznych związanych ze sportem i agroturystyką,
- 15 - usług transportowych,
- 9 - usług komunalnych,
- 6 - przetwórstwa produktów rolnych i leśnych,
- 12 - wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy.

Szczegółowe informacje na temat operacji typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 są udzielane w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR (17) 875 60 00 i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

red.

  • autor: red.

1 komentarz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?