Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

Absolutoryjna Sesja Rady Powiatu

Podczas VIII sesji Rada Powiatu Krośnieńskiego przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok i jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu.

REKLAMA Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 2010 rok na przestrzeni roku wzrosły o 11 mln 160 tys. zł i wykonane zostały o 1 mln 252 tys. zł powyżej planu, co stanowiło 101 % planowanych dochodów. Wzrost dochodów nastąpił z różnych źródeł: zwiększenia dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi oraz dofinansowania zadań własnych w zakresie DPS, udzielania pomocy finansowej ze strony gmin, z rezerwy subwencji na przebudowę dróg i mostów, otrzymania dotacji na realizację projektów w ramach programu Kapitał Ludzki.

- Ważnym elementem dochodów były środki pozyskane z budżetu UE w kwocie 8 mln 089 tys. zł. Wysokie wykonanie dochodów wskazuje, że zaplanowane były w sposób realny – zaznaczył starosta Jan Juszczak.

Wydatki na przestrzeni roku wzrosły o 6 mln 634 tys. zł. Wydatki bieżące w budżecie stanowiły 79 % planu wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21 %.

Największą pozycję w wydatkach stanowiły transport i łączność, 31 % planowanych wydatków ogółem.

Zrealizowane zostały inwestycje w zakresie przebudowy dróg przy udziale środków unijnych, dla przypomnienia: wykonano nową nawierzchnię dróg Krosno-Targowiska-Wróblik Szlachecki; Krosno-Kobylany-Toki; Krosno-Rogi-Wrocanka wraz z budową chodników, przebudowany został most na Wisłoku w ciągu drogi powiatowej Pastwiska – Puławy, ustabilizowano dwa osuwiska w Wojkówce oraz przy drodze Węglówka – Wysoka Strzyżowska.

Kolejną pozycję w wydatkach w 2010 r. zajmowała oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, na ten cel wydatkowano ponad 24 mln zł.

Ważną pozycję w budżecie stanowiła administracja w ramach wydatków tego działu przeprowadzono ważną inwestycję termomodernizację budynku wraz z remontem tarasu, zmodernizowano salę 308 pod potrzeby Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych. - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, kultury, sportu, turystyki realizowane były zgodnie z planem, bez zakłóceń w ich realizacji – podkreślił starosta.

Wydatki z udziałem środków unijnych i środków własnych w ubiegłym roku wyniosły 8 mln 640 tys. zł i były to wydatki realizowane w ramach programu RPO oraz Kapitał Ludzki.

W ubiegłym roku powiat zaciągnął kredyt długoterminowy w kwocie 6 mln zł. Zobowiązania z tytułu kredytów na koniec roku wyniosły 13 mln 650 tys. zł z terminem spłaty do 2017 r. Zobowiązania z tytułu kredytów stanowią 18 % wykonanych dochodów. Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu starosta przedstawił radnym informację o stanie mienia powiatu za okres od 1 października 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W ubiegłym roku wartość mienia zwiększona została o 50 mln 523 tys. zł z następujących tytułów: zrealizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz nieodpłatnego przejęcia nieruchomości i ruchomości w Barwinku. Uzyskane dochody z mienia wyniosły 798 tys. zł i pochodziły głównie z najmu nieruchomości.

Sprawozdanie z realizacji budżetu pozytywnie zaopiniowały Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.

- W imieniu własnym i pozostałych członków Zarządu składam serdeczne podziękowania Radzie za tak jednomyślne przegłosowanie wniosku absolutoryjnego. Taka postawa i poparcie jest dla nas wzmocnieniem  i motywacją do dalszej pracy. Jest to także sukces Państwa Radnych. Za współdziałanie serdecznie dziękuję  - skomentował przyjęcie uchwały starosta Jan Juszczak.

Ewa Bukowiecka

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj